Lau­rent­siu­se Selts taastab Kuu­sa­lu vana pas­to­raati

608
Kuusalu pastoraat.

EK­RE an­nab pas­to­raa­di­hoo­ne re­no­vee­ri­mi­seks 10 000 eu­rot ja selts ko­gub ra­ha juur­de an­ne­tus­test.

Käe­so­le­va aas­ta rii­giee­l­ar­vest era­kon­da­de­le an­tud po­lii­ti­li­sest ehk nii-öel­da ka­tu­se­ra­hast suu­nas Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­ne Rah­vae­ra­kond (EK­RE) 10 000 eu­rot Kuu­sa­lu ki­hel­kon­nas te­gut­se­va­le Lau­rens­tiu­se Selt­si­le põ­len­gus kan­na­ta­da saa­nud pas­to­raa­di­ma­ja re­no­vee­ri­mi­se jät­ka­mi­seks Kuu­sa­lus. Ku­na hoo­ne on muin­sus­kait­se all, saab toe­tus­ra­ha ka­su­ta­da koos­kõ­las­ta­tult muin­sus­kait­sea­me­ti­ga. Paar nä­da­lat ta­ga­si sõl­mi­sid muin­sus­kait­se­amet ja Lau­rent­siu­se Selts sel­le sum­ma sih­tots­tar­be­li­se ka­su­ta­mi­se le­pin­gu.

Lau­rent­siu­se Selt­si ju­hi Su­lev Vald­maa sõ­nul on EK­RE toel saa­dud sum­ma eest plaa­nis sel­li­sed si­se­tööd, mis jää­vad näh­ta­va­le: „Käi­si­me koos muin­sus­kait­se esin­da­ja Ly Ren­te­ri ja re­no­vee­ri­jaks va­li­tud Si­mi­lar OÜ esin­da­ja Ran­no Poo­li­ga va­nas pas­to­raa­di­ma­jas vaa­ta­mas, mil­li­seid töid saaks järg­mi­se­na te­ha. Saa­lis on bal­ti­sak­sa an­ne­ta­ja­te toel uus elekt­ri­va­rus­tus, sein­tes teh­tud kroh­vi­pa­ran­du­sed ja üle vär­vi­tud, ta­ha­me sa­mas­se sei­su viia ka tei­sed ruu­mid. Ka­vas on pes­ta man­tel­kors­ten soo­da­ga seest puh­taks ning ehi­ta­da sin­na WCd, na­gu re­no­vee­ri­misp­ro­jek­ti koos­ta­nud ar­hi­tekt Alek­san­der Sko­li­mows­ki on ka­van­da­nud, ning kat­ta kors­ten üle­valt klaa­si­ga. Et ma­ja oleks soo­ja­pi­dav, tu­leb ka üla­kor­ru­se­le suun­du­va tre­pi auk aju­ti­selt sul­ge­da. Pas­to­raa­di alu­mi­se kor­ru­se kesk­mi­se­le osa­le ta­ha­me pan­na elekt­ri­juht­med ja pis­ti­ku­pe­sad-lü­li­tid, kroh­vi­da ja vär­vi­da pin­du.“

Ta aval­das loo­tust, kui hea tah­te­ga ini­mes­te ja et­te­võ­te­te an­ne­tus­test õn­nes­tub ra­ha juur­de ko­gu­da, oleks või­ma­lik suu­re saa­li pott-ahi kor­da te­ha. Ka tu­leks res­tau­ree­ri­da tu­le­kah­jus kan­na­ta­da saa­nud uk­sed ning järg­mi­se töö­na pan­na ki­ri­ku­pool­se­te­le tu­ba­de­le põ­ran­dad ta­ga­si – põ­ran­da­lauad on üles võe­tud, va­ja­vad sor­tee­ri­mist ja res­tau­ree­ri­mist.

Ku­na fir­mal Si­mi­lar ei ole res­tau­ree­ri­mis­lu­ba, on muin­sus­kaits­ja­te­ga kok­ku le­pi­tud, et ai­ta­vad lei­da lit­sent­see­ri­tud fir­ma te­ge­ma neid töid, mis ko­ha­li­kul ehi­tu­set­te­võt­tel po­le lu­ba­tud.
„Taas­ta­mi­se tee­vad ku­lu­kaks muin­sus­kait­se nõu­ded – tu­leb res­tau­ree­ri­da ja taas­ta­da nii, na­gu on omal ajal ol­nud. Ei saa ka­su­ta­da oda­va­maid kaa­saeg­seid ma­ter­ja­le. See­tõt­tu ole­me tä­nu­li­kud, kui saak­si­me an­ne­tus­test ra­ha li­saks. Va­na pas­to­raa­di­hoo­net on või­ma­lik kõi­gil ka­su­ta­da, seal saaks tä­his­ta­da kas­või isik­lik­ke täht­päe­vi, et­te­võt­ted kor­ral­da­da vas­tu­võt­te, te­ha näi­tu­si, kont­ser­te,“ rää­kis Su­lev Vald­maa, kes on EK­RE ni­me­kir­jast va­li­tud Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus­se.

Üle-eel­mi­sel aas­tal sai Lau­rent­siu­se Selts EK­RE ka­tu­se­ra­hast 4000 eu­rot, sel­le abil kor­ras­ta­ti pas­to­raa­di tä­na­va­pool­ne fas­saad. Kuu­sa­lu val­lalt eral­da­tud 100 000 eu­ro eest on va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel hoo­ne­le pan­dud ka­tus ja uus be­too­nist va­he­la­gi. Suu­re saa­li si­se­vii­mist­lus õn­nes­tus te­ha tä­nu bal­ti­sak­sa fon­di­de toe­le ning Su­lev Vald­maa mär­kis, et loo­de­ta­vas­ti ai­ta­vad bal­ti­saks­la­sed ka edas­pi­di. Ühen­dus Bal­tic­he Bau­denk­mä­ler toe­tas ra­ha­ga ka Eduard Ah­ren­si pronks­ku­ju val­mi­mist. Kuu­sa­lu val­las ela­va­te skulp­to­ri­te Ai­var Sim­so­ni ja Paul Män­ni loo­dud ku­ju on sea­tud va­na pas­to­raa­di et­te.

„Asu­ta­si­me koos EELK Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se ko­gu­du­se õpe­ta­ja Jaa­nus Ja­la­ka­ga selt­sin­gu, et oleks ju­rii­di­li­ne ke­ha, kel­le­le ra­ha üle kan­da. Selt­sing kor­ral­dab neid töid, mi­da selts pas­to­raa­dis on ka­van­da­nud. Lau­rent­siu­se Selts ja ko­gu­dus on sõl­mi­nud ruu­mi­de ka­su­ta­mi­seks le­pin­gu, selt­sil on õi­gus pas­to­raa­ti küm­me aas­tat ta­su­ta ka­su­ta­da ja ra­has­ta­da ruu­mi­de re­no­vee­ri­mist,“ üt­les Su­lev Vald­maa.

Ta li­sas, et pä­rast ma­ja põ­len­gut 2014. aas­ta ke­va­del pa­ku­ti sel­le taas­ta­mis­sum­maks prog­noo­si­ta­valt ku­ni 500 000 eu­rot. Selt­sil on ka­vas taot­le­da toe­tust veel mit­me­st fon­di­st. Kui hea­pe­re­me­he­li­kult ma­jan­da­da, saab ka väik­se­ma­te toe­tus­sum­ma­de­ga pastoraadimajas pä­ris pal­ju ära te­ha.

Järg­mi­ne suu­rem üri­tus tu­leb Kuu­sa­lus 11. ap­ril­lil, kui kon­ve­rent­si­ga tä­his­ta­tak­se taas Kuu­sa­lus te­gut­se­nud kee­le­me­he, pas­tor Eduard Ah­ren­si sün­niaas­ta­päe­va ja Lau­rent­siu­se Selt­si 10. aas­ta­päe­va. Tee­ma on „Koo­li poo­le“, rää­gi­tak­se ees­ti kee­le õpe­ta­mi­sest, koo­li­de aren­da­mi­sest Ees­tis, Ah­ren­si-eel­se­test teks­ti­dest haua­ris­ti­del. Ku­na pas­to­raa­ti ap­ril­lis ka­su­ta­da ei saa, toi­mub kon­ve­rents Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas, ning kõik on oo­da­tud sel­lest osa võt­ma, mär­kis Su­lev Vald­maa.

Lau­rent­siu­se Selt­si kon­to­num­ber SEB pan­gas on EE871010220114903012.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 19. veebruaril
Järgmine artikkelVanapaganad ja Kaval-Antsud