Las­tet­ree­nin­gud on Raa­si­ku spor­di­hoo­nes ta­su­ta

919

Ku­ni 21. sep­temb­ri­ni sai esi­ta­da aval­du­si Raa­si­ku uue spor­di­hoo­ne ka­su­ta­mi­se ae­ga­de­le 2018/2019. hoo­ajaks. Spor­di­hoo­ne on hu­vi­lis­te­le ava­tud ok­toob­ri al­gu­sest. Hom­mi­kust ku­ni pä­rast­lõu­na­ni on Raa­si­ku koo­li ka­su­tu­ses, ala­tes kel­la 16 ku­ni 21 või 22ni toi­mu­vad seal tree­nin­gud, lau­päe­val-pü­ha­päe­val saab tree­nin­gu­teks saa­li ka­su­ta­da õh­tus­tel ae­ga­del, päe­val on võist­lu­sed-tur­nii­rid.

„Suu­res saa­lis on noor­te­le jalg­pall ja kä­si­pall, täis­kas­va­nui­le võrk­pall, korv­pall, jalg­pall. On veel mõ­ned va­bad ajad, täp­se­malt näeb koo­li ko­du­le­helt spor­di­hoo­ne ka­su­tu­sae­ga­de ka­lend­rist,“ sõ­nas Raa­si­ku koo­li di­rek­tor Ree­li­ka Tu­ri.

Vä­hem on se­ni hu­vi ol­nud spor­di­hoo­ne keld­ris jõu­saa­li kõr­val asu­va ka­he stuu­dio vas­tu. Need on mõel­dud rüh­mat­ree­nin­gu­te lä­bi­vii­mi­seks: „Prae­gu toi­mu­vad seal kaks kor­da nä­da­las vaid ae­roo­bi­kat­ree­nin­gud. Kut­sun üles – kui kee­gi ta­hab ha­ka­ta lä­bi vii­ma näi­teks joo­gat­ree­nin­guid või mi­da­gi muud väik­se­mas­se saa­li so­bi­vat, võt­ke ühen­dust.“

Jõu­saa­li ka­su­ta­mi­seks eel­ne­valt ae­ga bro­nee­ri­ma ei pea, ko­ha­peal tu­leb os­ta pi­let, ad­mi­nist­raa­tor an­nab riie­te­ka­pi võt­me ja võib min­na jõu­saa­li. Spor­di­hoo­ne jõu­saa­li ma­hub kor­ra­ga tree­ni­ma um­bes paar­küm­mend ini­mest, seal on jook­su­lin­did, sõu­deer­go­meet­rid, käi­mi­sa­pa­raa­did ja muud tree­ni­mis­va­hen­did. Per­so­naalt­ree­ner Krist­jan-Jo­han­nes Kon­sap te­gi pä­rast ava­mist tut­vu­mi­seks jõu­saa­li ABC, õpe­tas ka­su­ta­ma sead­meid ja näi­tas har­ju­tus­te soo­ri­ta­mi­se teh­ni­kat, iga­päe­va­selt jõu­saa­lis tree­ne­rit ei ole.

Las­tet­ree­nin­gud on uues spor­di­hoo­nes ta­su­ta, täis­kas­va­nu­te tree­nin­gu­te eest tu­leb klu­bi­del-osa­le­ja­tel maks­ta. Hin­na­kir­ja on väl­ja töö­ta­nud ja kin­ni­ta­nud Raa­si­ku val­la­va­lit­sus. Hin­na­ki­ri on koo­li ko­du­le­hel. Spor­di­saa­li ka­su­ta­mi­ne mak­sab 25 eu­rot tund, või­ma­lik on ka­su­ta­da ka poolt või kol­man­dik­ku saa­list. Stuu­dio ehk ae­roo­bi­ka­saa­li üheks tun­niks ren­ti­mi­ne mak­sab 10 eu­rot, jõu­saa­lis saab 2-3 eu­ro eest tree­ni­da 2 tun­di. Sau­na gru­pi­pi­let mak­sab 14 eu­rot tund, iga järg­mi­ne tund 7 eu­rot.

„Sau­nad on et­te­tel­li­mi­sel, peab ar­ves­ta­ma, et saun lä­heb kuu­maks um­bes poo­le­tei­se tun­ni­ga,“ üt­les Ree­li­ka Tu­ri.

Spor­di­hoo­nes töö­ta­vad va­he­tus­te­ha kaks ad­mi­nist­raa­to­rit, Kül­li­ki Puk­ko ja Kät­lin Vii­ding.

Eelmine artikkelMetsaraiest Lahemaal
Järgmine artikkelSõnumitoojas 31. oktoobril