Las­teaiaõ­pe­ta­ja­te ja -abi­de pal­gad meie oma­va­lit­sus­tes

1627

Riik an­nab ala­tes 2017. aas­tast oma­va­lit­sus­te­le las­teaiaõ­pe­ta­ja­te töö­ta­su tõst­mi­seks toe­tust tin­gi­mu­sel, et ka oma­va­lit­su­sed ise se­da tõs­ta­vad. Las­teaiaõ­pe­ta­ja töö­jõu­ku­lu­de toe­tu­se saa­mi­seks pi­di 2017. aas­ta 1. sep­temb­riks val­las-lin­nas ole­ma las­teaiaõ­pe­ta­ja­te töö­ta­su vä­he­malt 840 eu­rot, 1. jaa­nua­rist 2018 vä­he­malt 85 prot­sen­ti ja käe­so­le­va aas­ta al­gu­seks vä­he­malt 90 prot­sen­ti ning ma­gist­rik­raa­di­ga või sel­le­ga võrd­sus­ta­tud ta­se­me­ga las­teaiaõ­pe­ta­jal vä­he­malt 100 prot­sen­ti üld­ha­ri­dus­koo­li õpe­ta­ja töö­ta­su alam­mää­rast.

Ani­ja ja Raa­si­ku val­las ning Loksal on tin­gi­mu­sed täi­de­tud, rii­gi toel maks­tak­se sel aas­tal las­teaia­õpe­ta­ja­te­le ole­ne­valt ha­ri­du­sest pal­ka 1125 või 1250 eu­rot. Õpe­ta­ja­te abi­de töö­ta­su­de maks­mist riik ei toe­ta, need on oma­va­lit­sus­tes eri­ne­vad.

Kuu­sa­lu val­las on ju­ba aas­taid ol­nud koo­liõ­pe­ta­ja­te ja las­teaiaõ­pe­ta­ja­te töö­ta­sud võrd­sed. Las­teaiaõ­pe­ta­ja­te ta­su on Kuu­sa­lu val­las se­ni kae­tud täies ula­tu­ses val­laee­lar­vest.

Ani­ja vald
Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu võt­tis 15. juu­nil 2017 vas­tu mää­ru­se, mil­le­ga ga­ran­tee­ris las­teaiaõ­pe­ta­ja­te pal­ga­tõu­su vas­ta­valt üld­ha­ri­dus­koo­li­de õpe­ta­ja­te pal­ga­tõu­su­le ala­tes sa­mast sü­gi­sest ku­ni 2019. aas­ta­ni. Mää­rad olid sa­mad, mis rii­gilt pal­ga­toe­tu­se saa­mi­seks nõu­tud.

Tä­na­vu saa­di rii­gilt 110 953 eu­rot. Fi­nants­juht Lii­vi Han­sen sel­gi­tas, et see ei ole mõel­dud ai­nult pal­ga­tõu­suks, vaid ka las­teae­da­de ülal­pi­da­mis­ku­lu­de kat­teks.

„Eel­mis­tel aas­ta­tel an­ti ra­ha sel­le jär­gi, kui pal­ju on las­teae­da­des õpe­ta­ja­koh­ti, sel aas­tal las­te ar­vu jär­gi,“ sõ­nas ta.

Võr­rel­des eel­mi­se aas­ta­ga sai vald las­teaiaõ­pe­ta­ja­te pal­ga tõst­mi­seks 7065 eu­rot roh­kem, kuid val­la nel­ja las­teaia 36 õpe­ta­ja 100eu­ro­seks pal­ga­tõu­suks ku­lub li­gi­kau­du 60 000 eu­rot aas­tas. Mis saab järg­mi­sel aas­tal, po­le tea­da. Lii­vi Han­sen ei usu, et ju­hul, kui riik enam las­teaiaõ­pe­ta­ja­te pal­ka­de tõst­mist ei toe­ta, suu­de­tak­se se­da val­la­ee­lar­vest 100 eu­ro võr­ra tõs­ta.

Õpe­ta­jaa­bi­de töö­ta­su on Ani­ja val­las tä­na­vu 630 eu­rot. Fi­nants­juht tõ­des, et „kää­rid“ õpe­ta­ja­te ja nen­de abi­de pal­ka­de va­hel on läi­nud jär­jest suu­re­maks: „Me ei saa tõs­ta ai­nult las­teaiaõ­pe­ta­ja­te töö­ta­su, pea­me vaa­ta­ma val­da ter­vi­ku­na ning kah­juks po­le meil või­ma­lik kõi­gil nii pal­ju pal­ka tõs­ta.“
Tä­na­vu kas­vas val­laa­su­tus­te pal­ga­fond te­ma sõ­nul nii pal­ju, et jät­kub iga töö­ta­ja 5prot­sen­di­li­seks pal­ga­tõu­suks, kuid pal­ga­fon­di jao­tu­se ot­sus­tab asu­tu­se juht – näi­teks võib pal­ka tõs­ta ühel töö­ta­jal roh­kem, tei­sel vä­hem.

Õpe­ta­ja­te abi­de palk tõu­sis 40 eu­ro võr­ra ehk li­gi 7 prot­sen­ti, et pal­ga­tõus oleks vä­he­malt mii­ni­mum­pal­ga­ga sa­mas suu­rus­jär­gus.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas 30. jaa­nua­ri is­tun­gil ma­gist­rik­raa­di­ga las­teaiaõ­pe­ta­ja­te töö­ta­su alam­mää­raks sa­mu­ti 1250 eu­rot, ba­ka­lau­reu­sek­raa­di­ga õpe­ta­jal 1188 eu­rot ning kes­ke­ri­ha­ri­du­se kor­ral 1125 eu­rot kuus. Riik toe­tab pal­ga­tõu­su 30 979 eu­ro­ga.

Kuu­sa­lu val­la las­teae­da­de õpe­ta­jaa­bi­de töö­ta­su on prae­gu 580 ja as­sis­ten­ti­del 640 eu­rot kuus.

Juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man üt­les, et õpe­ta­jaa­bi­de ja as­sis­ten­ti­de töö­ta­su on plaa­nis sel aas­tal olu­li­selt tõs­ta, kuid seo­ses või­mu­va­he­tu­se­ga on val­laee­lar­ve me­net­le­mi­ne ve­ni­nud.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku val­la­va­lit­sus on kol­mel aas­tal keh­tes­ta­nud val­la mu­nit­si­paal­las­teae­da­de õpe­ta­ja­te töö­ta­su alam­mää­rad vas­ta­valt rii­gi keh­tes­ta­tud tin­gi­mus­te­le toe­tu­se saa­mi­seks.

Tä­na­vu saab vald las­teaia­õpe­ta­ja­te pal­ga­tõu­suks rii­gieel­ar­vest toe­tust 100 985 eu­rot, mis on 6627 eu­rot roh­kem kui mul­lu. Val­la kol­mes las­teaias on tööl 40 õpe­ta­jat.

„Las­teaiaõ­pe­ta­ja­te pal­ga­tõus on käe­so­le­val aas­tal 15 prot­sen­ti, sel­leks ku­lub li­gi 98 000 eu­rot. See tä­hen­dab, et eel­mis­te aas­ta­te pal­ga­tõus tu­leb nüüd meil en­dal kat­ta,“ üt­les val­la ra­han­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Eve­lyn Vel­berk.

Õpe­ta­ja­te abi­de pal­gad po­le Raa­si­ku val­las veel kin­ni­ta­tud, kuid neid on ka­vas tõs­ta 50 eu­rot ehk 700 eu­ro­ni. Eve­lyn Vel­berk mär­kis, et las­teaia­juh­ti­de hin­nan­gul ei ole las­teaiaõ­pe­ta­ja­te abi va­ba­de ame­ti­koh­ta­de tä­ti­mi­se­ga vii­mas­tel aas­ta­tel prob­lee­me ol­nud.

Lok­sa linn
Loksa linnavolikogu otsusega on 1. jaanuarist 2019 Loksa ainsa lasteaia Õnnetriinu magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega õpetajate töötasu alammäär tõstetud 1250 eurole ning bakalaureusekraadiga või sellega võrdsustatud õpetaja töötasu vähemalt 1125 eurole kuus. Loksa linnale on riigilt eraldatud seoses sellega palgatoetust 47 883 eurot.

Loksa lasteaia õpetajaabide töötasu on 540 eurot kuus. Õpetajaabide töötasu pole praegu kavas tõsta, kommenteeris abilinnapea Hilleri Treisalt.

Eelmine artikkelTOO­MAS TÕ­NI­SE päl­vis riik­li­ku spor­di elu­tööp­ree­mia
Järgmine artikkelKuu­sa­lu vo­li­ko­gu loo­bus uu­te al­la­su­tus­te loo­mi­sest