Las­te Va­ba­rii­ki Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja ta­ha tu­li mi­tu­sa­da uu­dis­ta­jat

2586
Laste Vabariiki Kuusalus organiseerisid noortejuhid HELERI PAISTE, KRISTA ALLIK, MARGIT KARMEN REINVELT, ALICE LIPP, haridusspetsialist ANU KIRSMAN.

EV 100 ela­mus­tuur Las­te Va­ba­riik oli Kuu­sa­lus kol­ma­päe­val, 2. au­gus­til.

Ala­tes ke­va­dest möö­da Ees­tit tii­ru­tav Las­te Va­ba­rii­gi veoau­to sõi­tis möö­du­nud nä­da­lal 2. au­gus­til Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja ta­ha. Har­ju­maal jõu­dis Las­te Va­ba­riik li­saks Kuu­sa­lu­le päev va­rem Sa­kus­se ning 3. au­gus­til Lok­sa­le.
4 tun­ni sees olid Kuusalus tuu­ri jaoks val­mi­nud eten­dus, Ees­ti avas­ta­mi­seks la­bü­rint-män­gua­la, kus sai proo­vi­da kä­te osa­vust ja mõt­te erk­sust töö­tu­ba­des. Osa­le­jad sai Las­te Va­ba­rii­gi pas­si, millega on sis­se­pää­s pal­ju­des­se Ees­ti muu­seu­mi­tes­se ja ela­mus­kes­kus­tes­se soodsam.
Igas Las­te Va­ba­rii­gi pea­tus­pai­gas pää­se­sid la­va­le ka ko­ha­li­kud lap­sed. Kuu­sa­lus as­tu­sid üles noortebänd Kül­li-Kat­ri Es­ke­ni juhendamisel ning Sai­ma Kal­lion­si­vu näi­te­rin­gi noo­red, kes õpetasid ühis­tant­se.
Las­te Va­ba­rii­gi tu­le­kut Kuu­sal­lu kor­ral­das val­la ha­ri­dus- ja las­te­kait­ses­pet­sia­list Anu Kirs­man. Ta sõ­nas, et or­ga­ni­see­ri­mi­ne ja lä­bi­rää­ki­mi­ne üle-ees­ti­li­se mees­kon­na­ga oli pikk ja ras­ke prot­sess: „Ku­na Las­te Va­ba­rii­gi soo­vi­jaid oli pal­ju, pi­di­me mo­ti­vee­ri­ma, et me vä­ga ta­ha­me, meil on hea asu­koht ja ini­me­sed, kes val­mis or­ga­ni­see­ri­ma. Li­saks ei so­bi­nud mitmetes koh­ta­des kol­ma­päev, meil pol­nud sel­le vas­tu mi­da­gi.”
Lõpp­tu­le­mus sai tema sõ­nul vah­va: „Olen ra­hul, et õn­nes­tus Las­te Va­ba­riik meile tuua. Üri­tu­se si­su oli as­ja­lik, pal­ju eri töö­tu­ba­sid. Kes viit­sis sü­ve­ne­da, sai pal­ju as­ja­lik­ku tea­vet.”
Val­la kau­ge­ma­te kü­la­de las­tele pa­ni val­la­va­lit­sus Kuusallu sõi­duks käi­ma bus­sid Ko­da­soost, Ju­min­dalt ja Tur­bu­nee­mest. Anu Kirs­man: „Hu­vi­li­si bus­si­des­se oli üsna palju, Kodasoo buss pi­di te­ge­ma kaks tii­ru. Ko­ge­mus õpe­tas, et edas­pi­digi võib las­teü­ri­tus­te­le val­la­si­se­sed bus­sid käi­ma pan­na.”
Las­te Va­ba­rii­ki aita­sid Kuu­sa­lus kor­ral­da­da noor­te­ju­hid ja noor­te­kes­kus­te noo­red. Kuu­sa­lu val­la noor­soo­töö koor­di­naa­tor Kris­ta Al­lik: „Jäin vä­ga ra­hu­le. Pla­nee­ri­mi­ne ja et­te­val­mis­tus su­jus häs­ti. Tä­nu vah­va­te­le ja te­gu­sa­te­le noor­te­le sai ela­mus­tuur kii­res­ti üles pan­dud ning õh­tul ma­ha kor­ja­tud. Noo­red olid abiks ko­gu päe­va, Kuu­sa­lu ja Kol­ga noo­red müü­sid koh­vi­kus.”
Ta li­sas, et Las­te Va­ba­rii­gi pea­kor­ral­da­jad Ees­ti Las­te­kir­jan­du­se Kes­ku­sest kiit­sid rahvamaja hu­bast si­seõue, kus sai üritust kom­pakt­selt te­ha.”
Lap­se­va­ne­mad, kel­le­ga Sõ­nu­mi­too­ja Las­te Va­ba­rii­gis vest­les, kiit­sid, et te­ge­vust oli pal­ju ja eri ise­loo­mu­ga las­te­le – kes soo­vis vaik­selt no­kit­se­da ja sü­ve­ne­da, kes joos­ta ja möl­la­ta.

Eelmine artikkelVaba­taht­lik te­ge­vus tu­gev­dab ko­gu­kon­da
Järgmine artikkelKeh­ra ela­mu­piir­kon­na aren­duspak­ku­mi­ne