Lahin­gu­väl­ja an­ne­tus­te ko­gu­mi­ne jät­kub

1148

Sel­le nä­da­la al­gu­seks oli Va­ba­dus­sõ­ja mä­les­tus­mär­gi taas­ta­mi­seks an­ne­ta­tud 4651 eu­rot.

„Kui kam­paa­nia väl­ja kuu­lu­ta­si­me, võt­si­me si­hiks ko­gu­da La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­ba taas­ta­mi­seks an­ne­tus­te­na vä­he­malt 10 000 eu­rot. Siia­ni on an­ne­ta­jaid ol­nud 114. See on vä­ga suur hulk ini­me­si mit­te ai­nult Ani­ja val­last, vaid ko­gu Ees­tist ja ka kau­ge­malt – an­ne­ta­sid ka Ke­vad­tor­mil osa­le­nud liit­las­vä­ge­de esin­da­jad,“ üt­les mä­les­tus­sam­ba taas­ta­mi­se eest­ve­da­ja, Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam.

Ar­vel­du­sar­ved on en­di­selt ava­tud, an­ne­tus­te ko­gu­mi­ne jät­kub vä­he­malt aas­ta lõ­pu­ni. Sam­ba ra­ja­mi­se osas on val­la­va­nem pi­da­nud nõu eks­per­ti­de­ga, et pan­na kok­ku sam­ba pro­jek­tee­ri­mi­seks pa­rim läh­teü­le­san­ne: „Et ei juh­tuks nii, na­gu sam­ba­ga Va­ba­du­se plat­sil.“

Su­vel on ka­vas mä­les­tus­mär­gi juur­de ra­ja­da uus juur­de­pää­su­tee. Vii­me tee raud­teest vei­di kau­ge­ma­le, sel­leks os­ta­me kõr­val­kin­nis­tust 3600 ruut­meet­rit maad, sõ­nas Arvi Ka­ro­tam.

Sam­ba taas­ta­mis­töö­de et­te­val­mis­ta­mi­se käi­gus tu­li ava­li­kuks ka te­ma suur unis­tus – EV100 toim­kond on ot­sus­ta­nud taas­ta­da soo­mus­ron­gi nr 1. Ku­na see ei val­mi tõe­näo­li­selt en­ne järg­mist sü­gist, lü­ka­tak­se ka esial­gu 4. jaa­nua­ri­le 2018 ka­van­da­tud La­hi­ngu­väl­ja mä­les­tus­sam­ba ava­mi­ne eda­si. Tõe­näo­li­selt ava­tak­se sam­mas aas­ta pä­rast Või­du­pü­hal, kui Har­ju maa­kait­se­päev toi­mub Aeg­vii­du val­las – sel­leks ajaks ju­ba ühi­ne­nud Ani­ja val­las.

„Soo­mus­ron­gi­ga plaa­ni­me La­hin­gu­väl­ja­le sõi­ta 4. jaa­nua­ril 2019, kui möö­dub 100 aas­ta Keh­ra la­hin­gust,“ üt­les Ar­vi Ka­ro­tam.

Eelmine artikkelRaa­si­ku Sõp­ra­de tam­me­par­gis on puid nii ko­du­val­last kui vä­lis­maalt
Järgmine artikkelLok­sa kool sai 150. sün­ni­päe­vaks JA­KOB JAN­TE­RI mä­les­tus­tahv­li