Lahe­maa Loo­dus­koo­li juht MAIE IT­SE on loo­dus­kait­se hõ­be­mär­gi lau­reaat

494
Maie It­se fo­to ke­va­di­sest Moh­ni saa­rest. „Mu aku­de laa­di­ja on väi­ke Moh­ni saar,“ kom­men­tee­rib au­tor.

„La­he­maal on mul paa­ri­küm­ne aas­ta­ga mõ­ne­gi saa­pa­paa­ri tal­lad hõ­re­daks kõn­ni­tud,“ sõ­nab loo­dus­giid MAIE IT­SE.

Kesk­kon­na­mi­nis­tee­rium kuu­lu­tas loo­dus­kait­se­kuu al­gu­ses, 12. mail väl­ja loo­dus­kait­sep­ree­mia võit­ja ja loo­dus­kait­se­mär­gi lau­reaa­did. Aas­ta 2020 loo­dus­kait­se­mär­gi 6 lau­reaa­di seas on MTÜ La­he­maa Loo­dus­kool eest­ve­da­ja ja loo­dus­ha­ri­du­se eden­da­ja Maie It­se, kes töö­tab Lok­sa güm­naa­siu­mis ma­te­maa­ti­ka õpe­ta­ja­na.

Loo­dus­kait­se­mär­gi saa­vad veel loo­dus­fil­mi­de au­tor Joo­sep Mat­jus, loo­dus­hääl­te sal­ves­ta­ja Vel­jo Run­nel, pä­rand­nii­tu­de hool­da­ja Igor Gu­lev, Ees­ti Loo­dus­kait­se Selt­si eest­ve­da­ja Voo­te­le Han­sen ja loo­dus­raa­ma­tu­te au­tor Kris­tel Vil­bas­te. Erik Ku­ma­ri loo­dus­kait­sep­ree­mia ja kuld­märk an­tak­se Tal­lin­na loo­maaia di­rek­to­ri­le Tiit Ma­ra­ni­le.

Maie It­se üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et nii kõr­ge tun­nus­tus tu­li tal­le oo­ta­ma­tult, ta sai sel­le koh­ta te­le­fo­ni­kõ­ne kesk­kon­na­mi­nis­tee­riu­mist: „Oo­ta­sin hoo­pis kõ­net, et mil­lal min­na Moh­ni saa­re­le puid vaa­ta­ma seo­ses seal ka­van­da­ta­va har­ven­dus- ja la­ge­raie­ga. Oli suur ül­la­tus, kui tea­ta­ti, et mul­le on omis­ta­tud loo­dus­kait­se hõ­be­märk. Öel­di, et üleand­mi­ne lük­kub ko­roo­nak­rii­si tõt­tu eda­si, võib-ol­la loo­dus­kait­se kuu lõ­pe­ta­mi­se­le juu­nis. Olen tä­nu­lik ja õn­ne­lik – on suur au ol­la hõ­be­mär­gi saa­ja­te seas koos loo­dus­vald­kon­na au­to­ri­tee­ti­de­ga.“

Moh­ni raie as­jus nõus­ta­ma kut­su­mi­se koh­ta mär­gib ta, et prae­gu po­le­gi loo­dus­kait­se vald­kon­nas amet­nik­ku, kes oleks seal­se loo­du­se­ga kur­sis pi­ke­mat ae­ga, amet­kon­da­de töö­ta­jad on va­he­tu­nud: „Moh­ni on mi­nu suur ar­mas­tus, olen Moh­ni giid ol­nud üle 20 aas­ta. Käin seal igal su­vel vä­he­malt paar­küm­mend kor­da ole­ne­valt, kui­das me­ri lu­bab. Öö­bi­nud olen seal tei­ne­kord ka ma­ga­mis­ko­tis põõ­sa all.“

Maie It­se elab Tal­lin­nas, Lok­sa koo­li tu­li töö­le kuus aas­tat ta­ga­si. Te­ma asu­ta­tud MTÜ La­he­maa Loo­dus­kool sai tä­na­vu jaa­nua­ris viieaas­ta­seks. MTÜs on loo­dus­gii­did veel Maar­ja Oru­sa­lu Tsit­rest ja Ma­ret Vih­man Kuu­sa­lust.

La­he­maa Loo­dus­koo­li mat­kad ja õp­pe­käi­gud toi­mu­vad pea­mi­selt Ida-Har­jus Kuu­sa­lu val­las: Moh­ni saa­rel, Pä­ris­pea ja Ju­min­da pool­saa­rel, Eru ja Ha­ra ning Kol­ga la­he ran­na­joo­nel, Kol­ga­kü­las ja Val­ge­jõe ür­go­rus, Joa­ves­kil ja Loo­bu jõe ür­go­rus, Va­sa­ris­ti joal ja Nõm­me­ves­kil, Muuk­sis, Kol­ga mõi­sa val­dus­tes, Vi­ha­soos ja Lok­sal.

Maie It­se rää­gib, et kau­ge­ma­le tel­li­ta­va­te eks­kur­sioo­ni­de kor­ral teeb koos­tööd ko­ha­li­ke gii­di­de­ga, et gru­pi võ­tak­sid vas­tu seal­sed as­ja­tund­jad ja ja­gak­sid sel­gi­tu­si.

Loo­dus­gii­di­na hak­kas ta te­gut­se­ma roh­kem kui 40 aas­tat ta­ga­si kesk­koo­liõ­pi­la­se­na. Te­ma juu­red on Se­tu­maal, lap­se­põl­ve­kant on Jär­va­maa. Oma las­teaiaks ni­me­tab ko­du­kü­la met­sa ja hei­na­maad. Põ­hi­koo­lis käis Koe­rus ja kesk­koo­lis Pai­des. Kui­gi õp­pis ma­te­maa­ti­ka õpe­ta­jaks, läks pä­rast üli­koo­li lõ­pe­ta­mist mat­kainst­ruk­to­ri koo­li­tu­se­le. Aas­taid on ol­nud Jär­va- ja Har­ju­maa mat­kak­lu­bi lii­ge.

Loo­dus­mat­ka­de kor­ral­da­mi­ne, loo­dus­hoiu pro­pa­gee­ri­mi­ne on te­ma suur ho­bi. Ta mär­gib, et ei ole en­da­le La­he­maa Loo­dus­koo­li mat­ka­de eest töö­ta­su maks­nud. Loo­dus­kool osa­leb ka Eu­roo­pa kait­se­ala­de päe­val, pü­ha­päe­val, 24. mail toi­mu­val kü­las­tus­hooa­ja avaü­ri­tu­sel – mat­kad on ka­vas Muuk­sis, Tsit­res ja Viit­nal.

Loo­dus­mat­ka­del käib Maie It­se ala­ti fo­toa­pa­raa­di­ga, et jääd­vus­ta­da näh­tut – kau­neid vaa­teid, aga ka hu­vi­ta­vaid de­tai­le. Osa pil­ti­dest pos­ti­tab La­he­maa Loo­dus­koo­li Fa­ce­boo­ki-le­he­le.

Loo­dus­kait­se­mär­gi ehk hõ­be­mär­gi­ga tõs­te­tak­se esi­le tee­neid loo­du­se uu­ri­mi­sel, loo­dus­tea­dus­te le­vi­ta­mi­sel, loo­dus­kait­se eden­da­mi­sel, aren­da­mi­sel ja tut­vus­ta­mi­sel nii üle­rii­gi­li­sel kui ka rah­vus­va­he­li­sel ta­san­dil.

Maie It­se kan­di­da­tuu­ri esi­tas kesk­kon­naa­met. Sel­gi­tu­ses on öel­dud, et Maie It­se on ol­nud suu­re sü­da­me­ga, vä­si­ma­tu ja koos­töö­val­mis loo­dus­ha­ri­du­se eden­da­ja ning La­he­maa Loo­dus­koo­li eest­ve­da­ja. Te­ma ve­da­da on ol­nud mi­tu suurt ja edu­kat pro­jek­ti, mil­le raa­mes on too­nud noo­ri loo­du­se­le lä­he­ma­le, lõi­mi­nud eri rah­vu­sest ja kee­li kõ­ne­le­vaid noo­ri. Ta on ol­nud La­he­maa loo­du­se päe­va üks põ­hi­li­si kaa­sa­mõt­le­jaid. Ta kor­ral­dab ka iga­ke­va­dist rah­va­mat­ka „Te­re, ke­vad!“, on loo­dus­gii­di­de õpe­ta­ja, te­ge­leb loo­du­se pil­dis­ta­mi­se ja loo­dus­luu­le­ga ning kut­sub tei­si­gi sa­ma proo­vi­ma.