Lahe­maa ran­na­kü­la­de kul­tuu­ri­loo­lis­te pai­ka­de ni­me­kir­jad

1728

Ju­min­da Pool­saa­re Selt­si ja Käs­mu me­re­muu­seu­mi eest­ve­da­mi­sel lä­bi­vii­dav pro­jekt „La­he­maa ran­na­kü­la­de mä­lu­maas­ti­kud“ on jõud­nud vii­ma­ses­se, kol­man­das­se etap­pi. Möö­du­nud lau­päe­val olid Lee­sil, Vii­nis­tul ja Käs­mus aru­te­lud, rää­gi­ti kü­la­de kul­tuu­ri­loo­lis­test pai­ka­dest ja nen­de kaits­mi­sest.
Pro­jek­ti kol­man­da eta­pi koor­di­naa­tor Riin Ala­ta­lu kom­men­tee­ris, et koh­tu­mi­sed olid as­ja­li­kud, ees­märk oli suu­na­ta ini­me­si eda­si mõt­le­ma. Lee­sil tek­kis hu­vi­tav aru­te­lu ko­ha­li­ke tee­de üle.
Kü­la­de kau­pa koos­ta­tud ni­me­kir­jad kul­tuu­ri­loo­lis­test hoo­ne­test-ta­lu­dest, kii­ge- ja laut­ri­koh­ta­dest, tant­sup­lat­si­dest, paa­di­kuu­ri­dest, mi­li­taar- ja töös­tus­pä­ran­dist ja muust sel­li­sest on nüüd koos kaar­di­ma­ter­ja­li­ga edas­ta­tud kü­la­va­ne­ma­te­le. Osad pai­gad või­vad ol­la kaar­di­le kan­tud va­les­ti, pal­ve on, et neid kont­rol­li­taks, koos kü­la­rah­va­ga täien­da­taks ni­me­kir­ju.
„Mõel­ge ka, mis on kõi­ge tõ­hu­sam või­ma­lus neid pai­ku tead­vus­ta­da ja väär­tus­ta­da. Pai­ka­de tead­vus­ta­mi­ne ai­tab hoi­da ko­ha­lik­ku mä­lu, on abi pla­nee­ri­mis­vi­ga­de ära­hoid­mi­sel, kü­la­lis­te lii­ku­mi­se suu­na­mi­sel, hool­dus­töö­de pla­nee­ri­mi­sel ja sel­le jaoks abi kü­si­mu­sel,“ sel­gi­tab ta.
Täien­du­si oo­da­tak­se hil­je­malt 5. maiks. Pa­lu­tak­se ka aja­loo­li­si ja tä­na­päe­va­seid fo­to­sid. 7. mail toi­mu­vad Lee­sil, Vii­nis­tul ja Käs­mus kok­ku­võt­vad koo­so­le­kud. Mai kes­kel peab ole­ma ma­ter­jal koos.
Kol­man­da eta­pi lõ­puks peab val­mi­ma La­he­maa mä­lu­maas­ti­ke kaad­ri­kiht, ku­hu on kan­tud kü­la­de kul­tuu­ri­loo­li­sed pai­gad, teks­tid, pil­did.

Eelmine artikkelANTS AA­MAN kut­sub met­sao­ma­nik­ke valv­su­se­le
Järgmine artikkelKeh­ra mä­lu­män­gu või­tis Park­si