Lahe­maa Loo­ma­de Kot­ta leiab Uu­ri põl­du­de va­he­le tee jär­jest enam rah­vast

3773
Sa­dul­sepp ja fir­ma­juht ING­RID RAND­LAHT is­tub loo­ma­tar­vi­ku­te poe sa­du­la­pin­gil, mil­le­le meis­ter­da­tud ho­bu­se­pea. Pe­re­rah­vas on pin­gi ni­me­ta­nud Il­ma­rii­neks.

Aas­ta lõ­pus ko­li­sid õed TER­JE VA­NA­HANS ja ING­RID RAND­LAHT Uu­ri loo­mak­lii­ni­ku üm­ber oma õi­ge­tes­se ruu­mi­des­se.

Uu­ri koo­li­ma­ja on Kol­ga-Ka­ha­la-Tsit­re piir­kon­na ini­mes­te­le olulise tä­hen­du­se­ga, seal õp­pi­sid va­na­isad-va­nae­mad ning kau­ge­mad esi­va­ne­mad, osa­li­selt ka veel pal­ju­de emad-isad. Kol­ga ale­vi­ku lähedal ava­ti uus koo­li­ma­ja 1980nda­te aas­ta­te tei­ses poo­les.

Loo­ma­toh­ter TER­JE VA­NA­HANS vast­val­mi­nud prot­se­duu­ri­toas koos kas­si­ga, kes too­di klii­ni­kus­se pi­me­da­na ja ra­vi te­gi nä­gi­jaks.
Loo­ma­toh­ter TER­JE VA­NA­HANS vast­val­mi­nud prot­se­duu­ri­toas koos kas­si­ga, kes too­di klii­ni­kus­se pi­me­da­na ja ra­vi te­gi nä­gi­jaks.

Kui­gi Uu­ri koo­li­hoo­ne sei­sis aas­taid tüh­jalt, käib seal ala­tes 2011. aas­tast taas ak­tiiv­ne te­ge­vus. Maj­ja ko­li­sid kolm pe­ret – loo­maarst Ter­je Va­na­hans, sa­dul­sepp ja rat­sas­port­la­ne Ing­rid Rand­laht pe­re­de­ga ning nen­de ema ja isa. Ka Sõ­nu­mi­too­ja on va­rem kir­jel­da­nud, kui­das esial­gu ela­ti soo­ja­kus, seal ava­ti loo­maars­ti esi­me­ne vas­tu­võ­tu­tu­ba ja ho­bu- ning väi­ke­loo­ma­tar­vi­ku­te kaup­lus. Koht kan­nab maa-ame­ti and­me­baa­sis ni­me Ka­ha­las­te ta­lu.
Aas­tal 2013 ko­li­ti loo­ma­toht­ri vas­tu­võtt ja pood üm­ber koo­li­ma­ja en­di­ses­se saa­li. Too­kord kir­jel­da­sid õed, kui­das põ­hi­töö kõr­valt ja jõu­du­möö­da on ka­vas li­saks oma pe­re­de jaoks kor­da­teh­tud ela­mis­te­le ra­ja­da hoo­nes­se tõe­li­ne loo­mak­lii­nik.
Nüüd on lu­ba­dus täi­de­tud, 2016. aas­ta lõ­pus kor­ral­da­ti lah­tis­te us­te päev – saa­li vas­tas­poo­lel val­mi­sid ruu­mid, kus on suu­rem kaup­lus, sa­dul­se­pa töö­ko­da ning loo­mak­lii­ni­ku­le eral­di vas­tu­võ­tu­tu­ba, prot­se­duu­ri­de ehk ope­rat­sioo­ni­de ruum ja rönt­ge­ni­tu­ba. Et te­gu on tõe­li­se loo­mak­lii­ni­ku­ga, näi­tab ka see, et hai­ge lem­mik­loom võe­tak­se va­ja­du­sel stat­sio­naa­ri ra­vi­le.
Ter­je Va­na­hans tõ­deb, et puu­du on veel ult­ra­he­lia­pa­raat, hil­ju­ti õn­nes­tus saa­da rönt­ge­nia­pa­raat. Vii­ma­sest on ju­ba ol­nud ka­su, on saa­nud klii­ni­kus­se too­dud loo­ma­dest rönt­ge­ni­pil­te te­ha ja tõ­hu­sa­malt abi an­da, ei pea abi­va­ja­jat teis­tes­se klii­ni­ku­tes­se saat­ma, kui tar­vis lä­bi val­gus­ta­da.
Ka oleks va­ja mik­ros­koo­pi ja muud­ki olu­list teh­ni­kat, lah­tis­te us­te päe­val teh­ti sel­le tar­beks hea­te­ge­vus­müük ning pan­di väl­ja kor­jan­dus­purk.
„Eel­mi­sel su­vel sai ot­sus­ta­tud, et tu­leb ha­ka­ta pa­re­mi­ni tee­ni­ma, sel­leks on va­ja roh­kem pat­sien­te vas­tu võt­ta, te­ha poe ja klii­ni­ku ruu­mid kor­da. Tööd on sel­le ma­ja juu­res veel pal­ju, pin­gu­ta­me, et hoo­net re­mon­ti­da ja ära ela­da,“ lau­sub klii­ni­kut pi­da­va et­te­võt­te Süd­wes­ter EST OÜ juht Ing­rid Rand­laht.
Suurt rek­laa­mi ei teh­ta, ena­mas­ti lei­tak­se nad tut­ta­va­te soo­vi­tu­sel, ole­mas on oma Fa­ce­boo­ki-grupp. Sa­mas on ik­ka ini­me­si, kes tu­le­vad ko­ha­le ja imes­ta­vad, et sel­li­ses eral­di paik­ne­vas ko­has te­hak­se koer­te­le-kas­si­de­le ope­rat­sioo­ne kas­va­ta­ja­te ee­mal­da­mi­sest, ste­ri­li­see­ri­mi­sest-kast­ree­ri­mi­sest ku­ni ham­ba väl­ja­tõm­ba­mi­se­ni.
Loo­ma­toh­ter Ter­je Va­na­hans üt­leb, et Kuu­sa­lu val­las on kolm vo­li­ta­tud loo­maars­ti, kes on põ­hi­li­selt spet­sia­li­see­ru­nud põl­lu­ma­jan­du­se suur­loo­ma­de­le. Te­ma ra­vib lem­mik­loo­mi, aga on kut­su­tud ka ap­pi lam­mas­te ja ho­bus­te kor­ral. Väik­se­ma­te loo­ma­de pu­hul ee­lis­ta­b suu­re aja­ku­lu tõt­tu ko­du­vi­sii­te mit­te te­ha. Kui loo­ma po­le või­ma­lik tuua või on va­ne­mal ini­me­sel en­dal­gi ras­ke lii­ku­da, tu­leb arst ko­ju.
„Hom­mi­ku­ti teen pla­nee­ri­tud ope­rat­sioo­ne, pä­rast lõu­nat on vas­tu­võtt. Meie juur­de vas­tu­võ­tu­le soovitakse tul­la pigem päe­va tei­ses poo­les, hom­mi­ku­poo­le käiak­se tööl või ae­tak­se omi as­ju,“ sõ­nab loo­maarst.
Pat­sien­ti­de ring laie­neb ta­sa­pi­si, Uu­ri klii­ni­kus­se sõi­de­tak­se val­da­valt Kuu­sa­lu val­la kü­la­dest ja Lok­salt, aga ka Jõe­läht­me val­last ja La­he­maa ida­ser­vast. Tee Uu­ri klii­ni­kus­se on lei­tud ka Soo­mest ja Root­sist. Nai­sed üt­le­vad, et klii­ni­kus ol­lak­se või­me­li­sed suht­le­ma ees­ti, soo­me, ing­li­se ja ve­ne kee­les.

Ja­hi­koe­rad on sa­ge­da­sed pat­sien­did
Pü­sik­lien­tuu­riks ni­me­ta­vad loo­mak­lii­ni­ku pi­da­jad ko­ha­lik­ke ja­hi­me­hi. Aju­jah­ti­de pe­rioo­dil sü­gi­sest ke­va­de­ni tu­leb õm­mel­da mets­sea kih­va­de et­te jää­nud ja­hi­koer­te haa­vu. Ka on juh­tu­meid, kus ja­hi­koe­rad lä­he­vad oma­va­hel kak­le­ma, pu­re­mis­vi­gas­tu­sed va­ja­vad ra­vi.
Ing­rid Rand­laht mär­gib, et koer­te­ga pee­ta­vad aju­ja­hid on ta­va­li­selt nä­da­la­va­he­tus­tel. Kui ees oo­ta­mas suu­rem aju­jaht ja kok­ku tu­le­mas ar­vu­kalt ja­hi­koe­ri, on ja­hi­me­hed eel­ne­valt igaks ju­huks uu­ri­nud, kas loo­mak­lii­ni­ku rah­vas on nä­da­la­va­he­tu­sel ko­dus.

Koos­töö­võr­gus­ti­kust ja val­ve­süs­tee­mist oleks abi
Ter­je Va­na­hans li­sab, et on olu­kor­di, kus loo­ma­ga juh­tu­nu või loo­ma­kait­se­ga seo­tud olu­kor­da­de pu­hul oleks ot­se Tal­lin­na sõit­mi­se ase­mel mõist­lik võt­ta ühen­dust ko­ha­li­ku klii­ni­ku­ga. Sa­mas nen­dib ta, et kõik ole­neb olu­kor­rast, sest ühe ars­ti­ga klii­ni­kus ei ole või­ma­lik ta­ga­da öö­päe­va­ring­set val­vet sel­li­selt, na­gu se­da te­hak­se suurk­lii­ni­ku­tes.
Uu­ri klii­ni­kus saaks te­ma sõ­nul va­ja­du­sel roh­kem kor­ral­da­da ka loo­ma­hoiu­ga seo­tud toi­min­guid, kii­bi­kont­rol­li huk­ku­nud või lei­tud loo­ma­de pu­hul. Ter­je Va­na­hans tun­nis­tab, et ei ole käi­nud val­la­ma­jas selliseid koos­töö­või­ma­lu­si sel­gi­ta­mas. Klii­ni­ku ole­ma­so­lu on samas val­la ko­du­le­hel ka­jas­ta­tud ja amet­kon­na­le tea­da.
Ing­rid Rand­laht mär­gib: „Meil po­le riik ega vald te­ge­le­nud loo­maars­ti­de val­ve­süs­tee­mi loo­mi­se­ga. Soo­mes on ve­te­ri­naa­ri­del piir­kond­li­kud val­veg­raa­fi­kud. Eri­ti oleks sel­list süsteemi va­ja seo­ses ho­bus­te, aga ka väi­ke­ma­ja­pi­da­mis­tes pee­ta­va­te muude suur­loo­ma­de sei­su­ko­hast, sest spet­sia­li­see­ru­nud ars­ti­del on prae­gu­ses olu­kor­ras pi­de­va val­ve­l­ole­ku tõt­tu kan­da vä­ga suur koo­rem. Es­maa­bi val­ve oleks või­ma­lik ta­ga­da piir­kon­nas töö­ta­vaid ve­te­ri­naa­re kaa­sa­tes.“

Kut­si­ka­te kool ja koer­te ho­tell
La­he­maa Loo­ma­de Ko­da ku­ju­tab en­dast pea­le loo­ma­klii­ni­ku ka tea­be- ja tee­nus­kes­kust. Ing­rid Rand­laht tree­nib ma­ja vas­tas ole­vas kop­lis ho­bu­seid. Ter­je Va­na­hans käi­vi­tas mõ­ni aeg ta­ga­si kut­si­ka­te koo­li­tu­se.
Si­su­li­selt on te­gu pi­gem koe­rao­ma­ni­ku koo­li­ga, al­gab loen­gu­ga, te­hak­se sel­geks põ­hi­tõed koer­te ter­vis­hoiust, sööt­mi­sest, kaits­mi­sest.
Kut­si­kas sot­sia­li­see­rub ehk õpib teis­te koer­te­ga lä­bi saa­ma. Ka õpe­ta­tak­se te­da jäl­gi­ma oma­nik­ku, täit­ma käsk­lu­si – os­ku­si vii­sa­kaks eluks.
Järg­mi­se­na on ka­vas ava­da Uu­ris koer­te ho­tell. Kerg­ra­ja­tis­te loo­mi­se­ga sel­le tar­beks on al­gust teh­tud. La­he­maa Loo­ma­de Ko­ja pe­re­nai­sed rää­gi­vad, et vä­ga pal­ju kü­si­tak­se, kas koe­ra või kas­si saaks puh­ku­se­rei­si ajaks hoiu­le tuua. Ho­tell tä­hen­dab õue ehi­ta­tud ae­di­kuid ja tu­ba­seid hoiu­tin­gi­mu­si nei­le loo­ma­de­le, ke­da väl­jas pi­da­da ei saa.
Li­saks ho­bus­te tree­ni­mi­se­le on plaa­nis edas­pi­di alus­ta­da koer­te agi­li­ty ho­bit­ree­nin­guid. See on koer­te sport, üle­ta­tak­se sa­mu­ti ta­kis­tu­si, na­gu üle­ta­vad ho­bu­sed, kuid sel­leks on vaja eral­di in­ven­ta­ri.

Eelmine artikkelLahin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­mas on plaan ava­da 4. jaa­nua­ril 2018
Järgmine artikkelMAT­HEAS TRILL­JÄRV Kol­gast on Ees­ti ju­do­meis­ter