Lahe­maa Loo­dus­kool ühen­dab eri rah­vu­sest noo­ri

2783
Loo­dus­gii­di MAIE IT­SE jagas talvisel matkal lastele kommi.

Loo­dus­gii­di MAIE IT­SE loo­dud La­he­maa Loo­dus­koo­lil al­gas 3. te­gut­se­mi­saas­ta.

Kui rää­gi­tak­se La­he­maal mat­ka­mi­sest, on ret­ke­juht sa­ge­li Maie It­se – Lok­sa güm­naa­siu­mi õpe­ta­ja, kes asu­tas 2015. aas­tal La­he­maa Loo­dus­koo­li, et tut­vus­ta­da La­he­maa rah­vus­par­gi Har­ju­maa osa. Ma­te­maa­ti­kaõ­pe­ta­ja on ta ol­nud li­gi 40 aas­tat, kuid lap­se­na tär­ga­nud mat­ka­hu­vi jät­kus õpe­ta­ja­na mat­ka­de kor­ral­da­mi­se ja juh­ti­mi­se­ga.
Ta lau­sub, et kui­gi ak­tiiv­sem sõp­rus La­he­maa­ga on kest­nud li­gi 20 aas­tat, on te­mal­gi rah­vus­par­gis veel käi­ma­ta ra­du.
Mat­ka­de­le on li­san­du­nud loo­dus­ha­ri­du­se pro­jek­tid las­te­le ja täis­kas­va­nu­te­le. Möö­du­nud aas­tal oli La­he­maa Loo­dus­koo­lil 5 suu­re­mat noor­tep­ro­jek­ti, mis kest­sid kok­ku 20 päe­va, osa­le­sid 126 noort. Pea­mi­selt osa­le­vad õpi­la­sed Tal­lin­na Kad­rio­ru Sak­sa güm­naa­siu­mist, mis oli Maie It­se en­di­ne töö­koht, ja Lok­sa koo­list.
Oma 2. sün­ni­päe­va tä­his­tas loo­dus­kool 15. jaa­nua­ril mat­ka­ga Kot­ka en­di­se pai­su juu­rest Joa­ves­ki rah­va­maj­ja, ra­da kul­ges möö­da aja­loo­list met­sa­teed 7-8 ki­lo­meet­rit. Mat­ka­ma tu­li pool­sa­da ini­mest pea­mi­selt Tal­lin­nast, oli ka ümb­rus­kon­na rah­vast. Joa­ves­ki rah­va­ma­jas pak­kus loo­dus­koo­li juht Maie It­se sün­ni­päe­va­tor­ti ning kõ­ne­les, mis teh­tud ja plaa­nis.Ül­l

a­tav Lok­sa ja Ha­ra
Ta rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kui alus­tas 1977. aas­tal Koe­rus õpe­ta­ja­tööd, suu­nas di­rek­tor te­da mat­kainst­ruk­to­ri­te koo­li­tu­se­le ning siia­ni käib oma õpi­las­te­ga sa­ge­li mat­ka­mas, mit­te ai­nult La­he­maal, vaid üle ko­gu Ees­ti.
Lok­sa lä­he­dal asub Moh­ni saar: „Olen Moh­nis­se vä­ga kiin­du­nud ja kor­ral­da­nud sin­na mat­ku ala­tes 2000. aas­tast. Va­hel ei lask­nud me­ri saa­re­le min­na ja rah­vas pa­lus, et viik­sin neid ku­hu­gi mu­ja­le. Hak­ka­sin ot­si­ma al­ter­na­tii­ve ning mär­ka­sin, kui kal­dus on La­he­maa kesk­kon­na­ha­ri­dus Lää­ne-Vi­ru­maa poo­le: tea­tak­se Sa­ga­dit, Palm­set, Käs­mut. Va­sa­ris­ti, Joa­ves­ki, Nais­te­mets, Pu­rek­ka­ri neem on sa­ge­li tund­ma­tud, kui­gi üle poo­le La­he­maa rah­vus­par­gist on Har­ju­maal.”
Ta sõ­nas, et Ha­ra sa­dam ja Lok­sa linn on ol­nud mat­ka­ja­te­le sa­ge­li ül­la­tus: „Imes­ta­tak­se, et Lok­sal on üle ki­lo­meet­ri pu­hast lii­va­ran­da ning ke­set lin­na saab Lok­sa-Nõm­mes mus­ti­kaid kor­ja­ta. Tea­tak­se, et Lok­sal on te­has ja ümb­ru­ses mi­li­taa­rob­jek­tid, kuid loo­dus ja aja­lu­gu on võõ­ras.”
La­he­maa Loo­dus­koo­li sün­ni­le ai­tas Maie It­se sõ­nul kaa­sa tun­tud loo­dus- ja kesk­kon­na­kaits­ja Vel­jo Ran­ni­ku, kel­le­ga koos käi­di mat­ka­mas, ka La­he­maal ui­ta­mas: „Vel­jo Ran­ni­ku tõ­des, et Nõu­ko­gu­de ajal po­pu­laar­ne rah­va­mat­ka­de tra­dit­sioon on ära ka­du­nud ning pa­ga­na kah­ju, et lap­sed ei pää­se loo­du­ses­se. Pak­ku­sin, et võik­si­me tra­dit­sioo­ni el­lu ära­ta­da ning tal lõid sil­mad sä­ra­ma.”
Esi­me­ne matk „Te­re, ke­vad!” oli pü­hen­da­tud La­he­maa rah­vus­par­gi ja ka Har­ju mat­kak­lu­bi 40. sün­ni­päe­va­le. Vel­jo Ran­ni­ku soo­vi­tus oli, et see peab ole­ma ke­va­di­selt vu­li­se­va­te ve­te juu­res. Matk al­gas Kol­ga­kü­la rah­va­ma­ja juu­rest ja lõp­pes Nõm­me­ves­kil. Enam-vä­hem sa­ma tee­kond on kor­du­nud viis aas­tat igal esi­me­sel pü­ha­päe­val pä­rast ke­va­dist pöö­ri­päe­va. Mõ­nel aas­tal on ol­nud ra­jal põl­vi­ni lu­mi, tei­sel kas­va­nud si­ni­lil­led.
Maie It­set soo­vi­tak­se mat­ka­ju­hiks suu­re­ma­te­le ja väik­se­ma­te­le selts­kon­da­de­le, noor­te­le ja va­na­de­le, li­saks teeb ta õpe­ta­ja­te­le õue­sõp­pe koo­li­tu­si, õpi­las­te­le õue­sõ­pet, loo­dus­gii­di­de koo­li­tu­si, pe­re­päe­vi, ai­tab klas­si­ju­ha­ta­ja­tel kor­ral­da­da eks­kur­sioo­ne, mat­ku, noor­te­koh­tu­mi­si, täis­kas­va­nu­te mat­ka­sid. Sü­da kuu­lub aga koo­liõ­pi­las­te­le.

Loo­dus põi­mib rah­vu­sed ja õp­peai­ned
Maie It­se aren­das ma­te­maa­ti­kaõ­pe­ta­ja­na Kad­rio­ru Sak­sa Güm­naa­siu­mis loo­dus­suun­da: „Te­gi­me aas­tas küm­me sõi­tu. Kui mi­nu lend lõ­pe­tas, tund­sin, et aeg on eda­si lii­ku­da. Lok­sa­le oli va­ja ma­te­maa­ti­kaõ­pe­ta­jat, võt­sin sel­le ko­ha vas­tu.”
Loo­dus­koo­li te­ge­vu­seks kir­ju­tab ta pro­jek­te – kui need saa­vad ra­has­tu­se, on õpi­las­te­le osa­le­mi­ne ta­su­ta, osa­des pro­jek­ti­des on süm­bool­ne omao­sa­lu­se nõue. Möö­du­nud aas­tal oli suu­rem et­te­võt­mi­ne loo­du­se- ja pä­rand­kul­tuu­ri­tee­ma­li­ne aas­taae­ga­de pro­jekt, üks koh­tu­mi­ne igal aas­taa­jal. Osa­le­sid Lok­sa ja Kad­rio­ru koo­li 4.-11. klas­si õpi­la­sed, ra­has­tas SA Arc­hi­me­des. Maie It­se sõ­nul täi­tu­sid ko­had kii­res­ti: „Siht­rühm olid noo­red, kes õpi­vad küll Ees­ti koo­lis, kuid rää­gi­vad ko­dus va­ne­ma­te­ga se­ga­keelt või ai­nult ve­ne keelt. Õpe­ta­ja­na näen, kui­das neil on va­ja oman­da­da eri õp­peai­ne­tes vä­ga pal­ju sõ­na­va­ra, mis on võõ­ras ise­gi eest­las­test õpi­las­te­le.”
Kol­leeg, Kadrioru kooli ees­ti kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­ja Kris­tel Vaik­saar, kes on osa­le­nud pro­jek­ti­des noor­te­ju­hi­na, klas­si­ga õue­sõp­pe päe­va­del ja mat­ka­päe­va­del, sõ­nas, et pro­jek­tis osa­le­nud las­te areng on koo­lis häs­ti nä­ha: „Las­tel on kas­va­nud suht­le­mi­sos­kus ja jul­gus, nad po­le ai­nult oma koo­li raa­mis. Meel­dib, et mat­ka­des­se on põi­mi­tud rah­va­pä­ri­mus ja -ka­len­der.”
Loo­dus­koo­li üri­tus­te ak­tiiv­ne osa­le­ja Mi­kael Ke­lo­mees Kad­rio­ru koo­list rää­kis, et mõ­ni­kord on pro­jek­ti­koh­tu­mis­te lõ­pud vä­ga emot­sio­naal­sed: „Üks tüd­ruk, kel­le ees­ti keel oli al­gu­ses nõrk, rää­kis lõ­pe­ta­mi­sel la­du­salt ja kau­nilt, va­he oli nä­ha paa­ri kuu­ga.”
Li­saks Kad­rio­ru ja Lok­sa las­te­le võt­tis La­he­maa Loo­dus­kool kam­pa Tal­lin­na Kris­tii­ne güm­naa­siu­mi noo­red ning me­re­kul­tuu­riaas­ta­le pü­hen­da­tult sün­dis mul­lu tea­dus- ja ha­ri­dus­mi­nis­tee­riu­mi ra­has­ta­tud pro­jekt „Avas­ta­me Ees­ti­maad” – 5 päe­va, 5 maa­kon­da, 5 saart.
Ta rää­kis, et La­he­maa Loo­dus­koo­lil on ka õue­sõp­pe prog­ram­mid, mis on üld­ju­hul 3tun­ni­sed ja si­sal­da­vad nii mat­ka kui prog­ram­mi­list te­ge­vust: „Klas­si­de tee­mad läh­tu­vad loo­du­sai­ne­tes kä­sit­le­ta­va­test tee­ma­dest, kuid neis­se on lõi­mi­tud ka tei­sed õp­peai­ned, loo­vus ja uu­ri­mus­lik osa. Eri­ne­va­te tee­ma­de lä­bi­vii­mi­seks ka­su­ta­tak­se eri koh­ti. Nii on või­ma­lik, et üks ja sa­ma klass, osa­le­des igal aas­tal La­he­maa Loo­dus­koo­li uues õue­sõp­pe prog­ram­mis, kü­las­tab ja avas­tab en­da jaoks ka uue pai­ga rah­vus­par­gis. Näi­teks Lää­ne­me­re tee­mat kä­sit­le­me me­re ää­res, jõ­ge­de tee­mat jõ­ge­de juu­res, met­sa tee­mat met­sas.”
Maie It­se mär­kis, et las­te­ga on loo­du­ses vah­va, nad haa­ra­vad kõi­ke kii­res­ti, on vä­ga loo­vad ja ener­gi­li­sed: „Mit­me­päe­vas­tel mat­ka­del on mi­nu va­lik, kas val­va­ta poo­le öö­ni, et kee­gi mõ­ne lol­lu­se­ga hak­ka­ma ei saaks, või suu­na­ta nad te­ge­vu­se juur­de, mis on mõ­nus ja la­seb neil oma­va­hel su­hel­da. Ole­me käi­nud tal­vel kuu­val­gel met­sas mat­ka­mas, Lin­nu­tee üle pea. Pa­ne­me küün­lad ma­ha, tee­me lau­lu­män­ge.”
Ta rõõ­mus­tab, et iga­le mat­ka­le sa­tub täis­kas­va­nuid ja lap­si, kel po­le ol­nud või­ma­lust eri­ti pal­ju loo­du­ses käia: „Kind­las­ti jääb pal­ju­del loo­du­ses­se tu­leks trans­por­di ta­ha. Va­ne­mad ei jul­ge aga oma lap­si sa­ge­li ka ük­si õue las­ta. Loo­du­ses käi­mi­ne po­le enam nii tur­va­li­ne. Mä­le­tan oma lap­se­põl­vest, mis möö­dus Se­to­maal ja Jär­va­maal, et käi­si­me las­te­ga met­sas pal­ja­ja­lu, läksime va­nae­ma ma­jast mit­me ki­lo­meet­ri kau­gu­se­le. Nüüd ise va­nae­ma­na ei tun­neks end häs­ti, kui lap­sed on ük­si met­sas.”
Maie It­se sõ­nas, et üks­ki matk ei sün­niks abi­lis­te­ta, ta püüab kaa­sa­ta või­ma­li­kult pal­ju ko­ha­lik­ke: „Maar­ja Oru­sa­lu, Ma­ret Vih­man ja Erik Jär­vi on enim pa­nus­ta­nud ae­ga ja ener­giat La­he­maa Loo­dus­koo­li aren­gus­se. Loo­dus­koo­lil puu­du­vad oma ruu­mid. Te­ge­vu­sed toi­mu­vad loo­du­ses ja ruu­mi va­ja­du­sel te­hak­se koos­tööd ko­ha­li­ku rah­va­ma­ja, puh­ke­ma­ja või koo­li­ga. La­he­maa Loo­dus­koo­li 2017. aas­ta ka­len­der ai­na täi­tub – va­bu nä­da­la­va­he­tu­si ke­va­deks ju­ba na­pib. Õn­neks on prae­gu ra­hu­li­kum aeg, saab te­ha pa­be­ri­tööd ja kir­ju­ta­da uu­si pro­jek­te.”

Eelmine artikkelVetlasse planeeritakse puhkekeskust
Järgmine artikkelSPORDIUUDISED