Lä­bi­rää­ki­mi­sed Keh­ra era­mu­piir­kon­na aren­da­mi­seks

1268

Keh­ra lin­nas asu­va Lil­le ela­mu­piir­kon­na aren­da­mi­seks esi­tas pak­ku­mi­se üks fir­ma.

Ani­ja val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas Keh­ras pääs­te­ko­man­do ta­ga asu­val maa-alal Lil­le ela­mu­piir­kon­na aren­da­mi­seks eel­lä­bi­rää­ki­mis­te­ga pak­ku­mi­se väl­ja jaa­nua­ris. Ain­sa­na te­gi täh­ta­jaks, 7. veeb­rua­riks pak­ku­mi­se OÜ KVST Hol­ding.
„Eel­lä­bi­rää­ki­mi­sed nen­de­ga veel käi­vad, oma lõp­lik­ku pak­ku­mist po­le fir­ma veel esi­ta­nud,“ üt­les aju­ti­se val­la­va­ra ka­su­ta­mi­se ja kä­su­ta­mi­se ko­mis­jo­ni lii­ge, val­la aren­dus­juht In­geld­rin Aug.
Lil­le ela­mu­piir­kon­na ko­gu­pin­da­la on 66 457 ruut­meet­rit, seal asub 8 val­la­le kuu­lu­vat kin­nis­tut. Enam­pak­ku­mi­se üks tin­gi­mus oli, et maa tu­leb võõ­ran­da­da ühe ter­vi­ku­na ning aren­da­mi­ne peab toi­mu­ma vas­ta­valt 1993. aas­tal teh­tud pla­nee­ri­misp­ro­jek­ti­le. Pla­nee­rin­gu jär­gi tu­leb sin­na ra­ja­da 27 ela­mu­maa krun­ti, suu­ru­se­ga 1452-2596 ruut­meet­rit. Pro­jek­tee­ri­da võib 3-5 eri­ne­va tüüpp­ro­jek­ti­ga era­muid, lu­ba­tud on mak­si­maal­selt ka­he­kord­seid nii ühe­pe­re- kui paa­ris­ma­ju. Ost­ja peab oma ku­lul väl­ja ehi­ta­ma ka pla­nee­rin­gu­järg­sed kruu­sa­kat­te­ga teed, vee- ja ka­na­li­sat­sioo­nit­ras­sid, sa­de­vee- ja dre­naa­ži­võr­gu, tä­na­va­val­gus­tu­se kaab­li­te ka­na­li­sat­sioo­ni ning kin­nis­tu­te elekt­ri­võr­gud. Esi­me­sed 7 ela­mut koos kom­mu­ni­kat­sioo­ni­de­ga on ost­ja ko­hus­ta­tud val­mis ehi­ta­ma ja müü­ki pa­ne­ma ka­he aas­ta jook­sul ning nõu­tud kom­mu­ni­kat­sioo­nid te­ge­ma viie aas­ta jook­sul. Nen­de ko­hus­tus­te täit­mi­seks tu­leb esi­ta­da ka fi­nants­ta­ga­tis.
„Ole­me po­tent­siaal­se ost­ja­ga täp­sus­ta­nud ehi­tus­lik­ke tin­gi­mu­si, aru­ta­nud, kas ja mi­da võiks te­ha vald ning kõ­ne­le­nud ka sel­lest, mil­li­se ga­ran­tii ta mei­le an­nab, et tööd ei jääks poo­le­li. Ju­rii­di­li­selt on fi­nants­ta­ga­ti­se sead­mi­seks eri­ne­vaid või­ma­lu­si, näi­teks hü­po­teek, pan­ga­ga­ran­tii,“ rää­kis In­geld­rin Aug.
Mil­list os­tu­hin­da KVST Hol­ding pak­kus, ei soo­vi­nud ta en­ne lä­bi­rää­ki­mis­te lõp­pu aval­da­da, kuid mär­kis, et oma­va­lit­su­se ees­märk ei ole ela­mu­maa müü­gi pealt ra­ha tee­ni­da, vaid pi­gem saa­da uu­si ela­nik­ke: „Eel­lä­bi­rää­ki­mis­te­ga pak­ku­mist viiak­se­gi lä­bi üld­ju­hul siis, kui li­sa­tin­gi­mus­te täit­mi­ne on sa­ma olu­li­ne kui müü­gi- või ren­di­hind.“
Pä­rast se­da, kui il­mus kuu­lu­tus Lil­le ela­mu­piir­kon­na aren­da­ja leid­mi­seks, on Ani­ja val­la­ma­jast mit­mel kor­ral uu­ri­tud ja kü­si­tud, mil­lal ehi­ta­ma ha­ka­tak­se, ku­na soo­vi­tak­se tul­la sin­na ela­ma.
„Ka oma val­la ini­me­sed on sel­le vas­tu hu­vi tund­nud, nii et nõud­lus on ole­mas,“ mär­kis aren­dus­juht.
Ta li­sas: „Meie hu­vi on, et paa­ri aas­ta jook­sul oleks Keh­ras ju­ba uut kin­nis­va­ra, mi­da os­ta-müüa. Sel­le­ko­ha­se tin­gi­mu­se pa­ne­me kind­las­ti ka maa os­tu-müü­gi­le­pin­gus­se.“

Eelmine artikkelJUHAN TRUM­PI „Mets­loo­ma­de haig­la” tee­nis tor­mi­li­se ap­lau­si
Järgmine artikkelLok­sa pe­rearst TAT­JA­NA NU­GIS jääb pen­sio­ni­le