Kuu­sa­lus tu­leb taas jõu­lu­laat

344

Kuu­sa­lu val­la küm­nes jõu­lu­laat, mis aas­ta ta­ga­si jäi Co­vi­di tõt­tu ära, on plaa­nis kor­ral­da­da pü­ha­päe­val, 12. det­semb­ril. Laat tu­leb tra­dit­sioo­ni­li­selt Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas sees ja õuea­lal. Kor­ral­dus­tii­mi lii­ge Eli­na Aa­sa üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ot­sus jõu­lu­laa­da toi­mu­mi­se koh­ta lan­ge­ta­ti alles hiljuti ja ae­ga on vaid kaks nä­da­lat, kuid loo­de­ta­vas­ti õn­nes­tub: „Mõ­te, et tee­me jõu­lu­laa­ta, oli ju­ba va­rem. Siis va­he­peal, kui Co­vi­dis­se na­ka­tu­mi­ne ai­na suu­re­nes, ot­sus­ta­si­me, et ei tee. Prae­gu­seks on ko­roo­na­vii­ru­se le­vik vä­he­ne­nud, olu­kord sta­bi­li­see­ri­nud, sa­mas pal­jud on kü­si­nud, kas jõu­lu­laat toi­mub. See­kord­ne jõu­lu­laat ei tu­le nii suur, kui on ol­nud va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel, aga tee­me ära.“ Pea­kor­ral­da­jad ja pea­mi­sed init­siaa­to­rid on noo­red – Too­mas Par­ra, Ta­nel Truus ja Kas­par Kii­las­pää koos sõp­ra­de­ga, kes on ju­ba las­te­na ol­nud Kuu­sa­lu laa­ta­del abis. Va­ra­se­ma­test kor­ral­da­ja­test on tii­mis Tiiu Aa­sa ja Eli­na Aa­sa. „Meil on laa­da­lis­te­le suur pal­ve – ole­me üks­tei­se vas­tu sõb­ra­li­kud, kan­na­me laa­dal kait­se­mas­ki. Kaa­sa pa­lu­me võt­ta im­mu­ni­see­ri­mis­pas­si ja isi­kut tõen­da­va do­ku­men­di,“ too­ni­tas Eli­na Aa­sa.

Eelmine artikkelRiik kü­sib val­da­delt lairibavõrgu jaoks ee­lis­ni­me­kir­ju
Järgmine artikkelKOPi sü­gis­voo­ru toe­tu­sed Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­da