Kuu­sa­lu val­la uus ehi­tus- ja jä­re­le­val­ve spet­sia­list

76
Maarja-Liis Sepper

Ala­tes es­mas­päe­vast, 11. märt­sist töö­tab Kuu­sa­lu val­la ehi­tus- ja jä­re­le­val­ve spet­sia­lis­ti­na Maar­ja-Liis Sep­per (pil­dil). Ta on sün­di­nud Tar­tus, kesk­koo­lis õp­pi­nud Tal­lin­nas, aas­tal 2016. lõ­pe­tas Tar­tu Üli­koo­li õi­gus­tea­dus­kon­na, mille magist­ri­kraad on omandami­sel. Prae­gu elab ta pe­re­ga Lok­sal, ku­hu ko­lis eel­mi­sel su­vel. Te­ma ema­pool­sed va­nae­ma ja va­nai­sa ela­sid Ha­ra kü­las. Maar­ja-Liis Sep­per va­li­ti ame­tis­se val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kor­dus­kon­kur­siga. Kuu­sa­lu abi­val­la­va­ne­ma Ran­no Poo­li sõ­nul esi­ta­ti see­kord kon­kur­si­le küm­me­kond aval­dust, kolm kan­di­daa­ti kut­su­ti vest­lu­se­le. Maar­ja-Liis Sep­per osu­tus võit­jaks tä­nu ju­rii­di­li­se­le kõrg­ha­ri­du­se­le ja va­ra­se­ma­te­le tööa­las­te­le kok­ku­puu­de­te­le ehi­tus­re­gist­ri­ga. Maar­ja-Liis Sep­per sel­gi­tas, et töö­tas va­rem no­ta­ri­bü­roos ja ehi­tus­re­gist­rist tu­li ot­si­da and­meid ehi­tis­te oma­ni­ke koh­ta. „Olin lap­se­hool­dus­puh­ku­sel, Kuu­sa­lu val­la kon­kur­sil kan­di­dee­ri­sin, et pa­nus­ta­da ko­du­kan­di ko­gu­kon­da. Ha­ra kü­la ja Ju­min­da pool­saar on mul­le tut­ta­vad, tei­si piir­kon­di val­las hak­kan tund­ma õp­pi­ma,“ rää­kis ta. Ehi­tus- ja jä­re­le­val­ve spet­sia­lis­ti tööü­les­­an­ded on ehi­tus­loa taot­lus­te ja ehi­tus­tea­tis­te me­net­le­mi­ne, ehi­tus­pro­jek­ti­de kont­roll. Abi­val­la­va­nem Ran­no Pool üt­les, et ka ehi­tuss­pet­sia­lis­ti kon­kurss oli edu­kas, võit­ja peaks val­la­ma­jas töö­le asu­ma ap­ril­li al­gu­ses.

Eelmine artikkelAla­ve­re kü­la­va­nem on MEE­LI KUUL
Järgmine artikkelKAI­SA LIN­NO ja MART REI­MANN Ber­lii­nis mes­sil