Kuu­sa­lu val­la su­vi­sed tee­hool­da­jad ja mu­rup­lat­si­de niit­ja

696
MADIS PRAKS.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas val­la­tee­de höö­vel­dus­töö­de ja niit­mis­tee­nu­se te­gi­jad ning mak­su­mu­sed.

An­di­nee­me, Kol­ga, Ju­min­da ja Pä­ris­pea pool­saa­re teed höö­vel­dab OÜ Ve­les­ton. Kõn­nu, Nõm­me­ves­ki, Joa­ves­ki piir­kon­nas höö­vel­dab teid FIE Henn Veer­la ning Saun­ja-Ko­da­soo kan­dis, ka Sõit­me ja Hirv­li piir­kon­da­des OÜ Kuu­sa­lu Veod. Val­la­tee­de tee­ser­vad nii­dab Lee­di­kõr­ve Tai­me­kas­va­tu­s­ühis­tu. Val­la hool­da­ta­vad mu­rup­lat­sid nii­dab ja ser­vad trim­mer­dab Di­rect­work OÜ.

Val­la tee­de- ja ma­jan­dus­spet­sia­list Ma­dis Praks üt­les, et mu­rup­lat­si­de esi­me­ne niit­mi­ne on teh­tud, val­la kruu­sa­teed said mai al­gu­seks höö­vel­da­tud, tee­de ser­vad nii­de­tak­se en­ne jaa­ni­päe­va ja sep­temb­ris-ok­toob­ris.

Ta li­sas, et kõi­ge suu­rem kon­ku­rents oli mu­rup­lat­si­de niit­mi­se osas, pak­ku­mi­si esi­ta­ti kok­ku 6, va­li­ti sood­sa­ma hin­na pak­ku­nud fir­ma. Di­reckt­work on Lää­ne-Har­ju­maalt, niit­ma tul­di möö­du­nud nä­da­lal 2 trak­to­ri ja 4 trim­me­ri­ga, tööd teh­ti nel­jal päe­val. Kok­ku on val­lal mu­rup­lat­se ja kerg­liik­lus­tee­de ümb­rust 35 hek­ta­rit: alad Kuu­sa­lus, Kiius, Kol­gas, Vi­ha­soos ning Kot­ka park­la. Valk­la Kü­la­selts te­gi pak­ku­mi­se, et hool­dab Valk­la ki­vi ümb­rust, ja selt­si­ga on Ma­dis Prak­si sõ­nul kok­ku le­pi­tud, et nii­de­tak­se sa­ma sum­ma eest, mi­da pak­kus Di­rect­work.

Tee­ser­va­de niit­mis­tee­nu­se­le oli 2 pak­ku­jat ja grei­der­da­mi­se­le te­gi kõi­gi­le kol­me­le piir­kon­na­le pak­ku­mi­se üks kau­ge­malt fir­ma, kel­le hind oli ko­ha­li­kest fir­ma­dest kal­lim.
„Ena­mik võit­ja­test ei tõst­nud oma va­ra­se­mat hin­da, mu­ru­niit­mi­se tee­nus lä­heb se­ni­sest oda­va­maks. Ole­ne­valt il­mast võib kok­ku­hoid tul­la ku­ni 10 000 eu­rot,“ mär­kis Ma­dis Praks.

Eelmine artikkelVägivallajuhtumid Kuusalu ja Raasiku vallas
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­d in­ves­tee­rib tä­na­vu tee­des­se 485 000 eu­rot