Raa­si­ku val­d in­ves­tee­rib tä­na­vu tee­des­se 485 000 eu­rot

580
Andre Sepp.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas tee­hoiu­ka­va muu­da­tu­sed. Sel aas­tal on val­la tee­de-tä­na­va­te ehi­tus­se ja re­mon­ti ka­vas in­ves­tee­ri­da esial­gu pla­nee­ri­tud 310 000 eu­ro ase­mel 485 000 eu­rot. Sel­lest 174 902 eu­rot saa­di rii­gi krii­sia­bi­na.

Val­la­va­nem And­re Sepp kin­ni­tas, et ra­ha­puu­du­sel üks­ki tä­na­vu­seks ka­van­da­tud tee ehi­ta­ma­ta või re­mon­ti­ma­ta ei jää, küll aga jäe­ti tee­hoiu­ka­vast väl­ja in­ves­tee­rin­gud, mis said ju­ba eel­mi­sel aas­tal teh­tud või on teh­ni­lis­tel põh­jus­tel mõist­lik eda­si lü­ka­ta.

„Aru­kü­las plaa­ni­si­me tee­ka­te­te uuen­da­mist Män­ni­ku teel ning Sü­gi­se ja Raud­tee tä­na­val. Need said teh­tud ju­ba eel­mi­sel aas­tal ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­se käi­gus,“ sõ­nas ta.

Aru­kü­la Staa­dio­ni ja Staa­dio­ni põik­tä­na­va as­fal­tee­ri­mi­ne ot­sus­ta­ti eda­si lü­ka­ta. Val­la­va­nem sel­gi­tas, et KIK on ot­sus­ta­nud toe­ta­da val­la tä­na­va­val­gus­tu­se re­konst­ruee­ri­mist ning ku­na tu­le­val aas­tal ha­ka­tak­se va­he­ta­ma tä­na­va­val­gus­tus­pos­te, on mõist­lik tee-ehi­tu­se­ga oo­da­ta: „Sa­mu­ti tu­leks en­ne tee­de kor­da­te­ge­mist koos­ta­da es­kiis ko­gu piir­kon­na kõn­ni­tee­de koh­ta ning koos­töös kor­te­riü­his­tu­ga la­hen­da­da tä­na­va­te äär­ne par­ki­mi­ne, pan­na pai­ka prü­gi­ma­hu­ti­te asu­ko­had. Li­saks peaks aas­ta lõ­puks sel­gu­ma, kas ÜVK uuen­du­sed jõua­vad Aru­kü­la kor­rus­ma­ja­de­ni.“

Aru­kü­las saab sel aas­tal uue as­fal­di tu­le­va­se jäät­me­jaa­ma juur­de viiv Ka­le­si tee, sa­mu­ti Nõm­me tee ning Pii­ri tä­nav 12 sis­se­sõi­du­tee koos am­bu­la­too­riu­mie­si­se plat­si­ga. Jaa­ma tä­na­va pär­naal­lee va­he­le ra­ja­tak­se kõn­ni­tee. Koos­töös maan­teea­me­ti­ga, kes hak­kab re­konst­ruee­ri­ma Tal­lin­na maan­teed, ra­ja­tak­se val­gus­ta­tud kõn­ni­tee Aru­kü­la mõi­sa kur­vist ku­ni La­ge­di-Pe­nin­gi maan­tee­ni ning raud­teest ku­ni Laa­ne tä­na­va­ni. Val­la omao­sa­lu­seks on ar­ves­ta­tud 110 000 eu­rot.

Raa­si­kul viiak­se sel aas­tal mus­ta kat­te al­la Va­na-Pos­ti­jaa­ma, Jõe, Jõe põik ja Te­ha­se tee põik­tä­nav. Pa­ju põiktä­nav on ka­vas uues­ti as­fal­tee­ri­da ning ra­ja­da sin­na val­gus­ta­tud kõn­ni­tee. Paju tänava asfalteerimiseks taot­leb val­la­va­lit­sus toe­tust et­te­võt­lus­meet­mest, omao­sa­lu­seks on pla­nee­ri­tud 70 000 eu­rot.

Mus­ta kat­te saab ka 500 meet­rit Pi­ka­ve­re kü­la­teest, koo­list ku­ni tee­de ris­tu­mi­se­ni, ning koos­töös seal­se aian­du­sü­his­tu­ga ka Su­vi­la­te tee Kul­li kü­las. Li­saks pin­na­tak­se Kurg­la kü­las Ko­lu­ve­re tee. Ku­na maan­teea­met re­konst­ruee­rib sel aas­tal Pe­ri­la-Tõ­hel­gi tee­lõi­gu, ra­ja­tak­se val­la ja maan­teea­me­ti koos­töös ala­tes kaup­lu­sest ku­ni rist­mi­ku­ni kõn­ni­tee ning Rät­la kül­la õpi­las­te jaoks bus­sioo­te­pa­vil­jon.

Tee­hoiu­ka­vas on sel­lel aas­tal 9000 eu­rot Aru­kü­la kes­ka­le­vi­ku liik­luss­kee­mi koos­ta­mi­seks.
„Ka­vat­se­me tel­li­da val­la­ma­ja, koo­li­ma­ja, las­teaia ja Staa­dio­ni tä­na­va koh­ta es­kii­si, kus on mär­gi­tud, ku­hu tu­le­vad kõn­ni­teed, ku­hu park­lad, hal­ja­sa­la ning prü­gi­kon­tei­ne­rid. 4000 eu­rot pla­nee­ri­me Raa­si­ku­le Kos­ti­ve­re tee äär­de Pa­ju tä­na­vast Tal­lin­na maan­tee­ni kerg­liik­lus­tee pro­jek­tee­ri­mi­seks,“ lau­sus val­la­va­nem.

Li­saks tee­de-in­ves­tee­rin­gu­te­le on val­laee­lar­ves 145 00 eu­rot tee­hool­du­seks: „Kü­la­tee­de­le vee­tak­se 150 ton­ni kruu­sa. Teid on ka­vas su­vel veel ka­hel kor­ral grei­der­da­da, hoo­ne­te­ga piir­ne­va­tel ala­del tee­me tol­mu­tõr­jet.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la su­vi­sed tee­hool­da­jad ja mu­rup­lat­si­de niit­ja
Järgmine artikkelHajaa­sus­tu­se prog­ram­mist kü­si­tak­se toe­tust palju roh­kem, kui on ra­ha ka­van­da­tud