Kuu­sa­lu val­la noor­te­vo­li­ko­gus­se 11 kan­di­daa­ti

55

Kuu­sa­lu noor­te­vo­li­ko­gus­se kan­di­dee­ri­mi­seks esi­ta­sid täh­ta­jaks, 5. maiks aval­du­se 11 noort. Neist 9 õpi­vad Kuu­sa­lu kesk­koo­lis: Joo­sep Mürk, San­ne Säär, Al­len La­rin, Elii­sa­beth Jor­dan, Ja­rek Hein­maa, Jar­ko Toom­vap, Ma­riel­la Soom, Siim Sil­las­te ja Uku Aas­rand. Klaa­ra Saar on Kuu­sa­lu kesk­koo­li vi­list­la­ne, nüüd Tar­tu Üli­koo­li tu­deng, ning Kert­tu Saag­pakk lõ­pe­tas Kol­ga koo­li ja õpib Tal­lin­na 32. kesk­koo­lis. Kan­di­daa­ti­de fo­to­sid ja nen­de koos­ta­tud tut­vus­tu­si en­da koh­ta näeb vee­bi­le­hel noo­red.kuu­sa­lu.ee. Ala­nud on va­li­mis­kam­paa­nia, va­li­mi­sed toi­mu­vad 4. ja 5. juu­nil. Kuu­sa­lu val­la juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man üt­les, hea­meelt teeb, et kan­di­daa­te on Kuu­sa­lu val­la mitmest kan­dist, ka Lok­salt, Kol­gast ja Kol­ga­kü­last. Kui­das va­li­mi­sed lä­bi viiak­se, sel­gub te­ma sõ­nul tu­le­val nä­da­lal, sõl­tub sel­lest, kui­das va­ba­rii­gi va­lit­sus ot­sus­tab pii­ran­guid lee­ven­da­da ehk mil­lal ja kui­das kõik õpi­la­sed taas koo­li kon­tak­tõp­pes­se lu­ba­tak­se.

Eelmine artikkelAni­ja val­la põ­hi­mää­rus sä­tes­tab vee­biis­tun­gi­te kor­ra
Järgmine artikkelVee­bi­vik­to­riin Aru­kü­la 730