Ani­ja val­la põ­hi­mää­rus sä­tes­tab vee­biis­tun­gi­te kor­ra

61
JAANUS KALEV.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas 22. ap­ril­lil val­la põ­hi­mää­ru­se muu­da­tu­sed. Põ­hi­li­se muu­da­tu­se­na li­sa­ti mää­ru­ses­se uus pa­rag­rahv vo­li­ko­gu is­tun­gi koh­ta vee­bi­kesk­kon­nas. Et­te­pa­nek tu­li vo­li­ko­gu esi­me­helt Jaa­nus Ka­le­vilt. Val­la põ­hi­mää­rus on ka se­ni lu­ba­nud e-is­tun­gi­te lä­bi­vii­mist, nüüd sä­tes­ta­ti vee­biis­tun­gi­te töö­kord.

Esi­me­se elekt­roo­ni­li­se ehk e-kir­ja teel toi­mu­nud is­tun­gi pi­das Ani­ja vo­li­ko­gu eel­mi­se aas­ta veeb­rua­ris. Mul­lu märt­sis, ap­ril­lis ja mais ning tä­na­vu märt­sis ja ap­ril­lis toi­mu­sid is­tun­gid in­ter­ne­ti­kesk­kon­na Mic­ro­soft Teams va­hen­du­sel. Esi­me­ne Team­sis toi­mu­nud is­tung aas­ta ta­ga­si kuu­lu­ta­ti kin­ni­seks, sest kõi­gi­le soo­vi­jai­le ei ol­nud ta­ga­tud sel­le­le juur­de­pääs. Edas­pi­di on vee­biis­tun­gid sal­ves­ta­tud ning sal­ves­tus ava­li­kus­ta­tud sa­mal päe­val vee­bi­por­taa­lis You­tu­be.

Val­la­sek­re­tär Hel­di Laks üt­les, et val­la põ­hi­mää­ru­ses­se püü­ti vee­bi­kesk­kon­nas toi­mu­va­te is­tun­gi­te kord sõ­nas­ta­da sel­li­selt, na­gu on se­nis­te is­tun­gi­te põh­jal ju­ba väl­ja ku­ju­ne­nud: „Kui toi­mub hää­le­ta­mi­ne, kü­sib is­tun­gi lä­bi­vii­ja vo­li­ko­gu igalt liik­melt eral­di. Vo­li­ko­gu lii­ge üt­leb oma ni­me ning kas on poolt, vas­tu või era­poo­le­tu.“

Val­la põ­hi­mää­rus sä­tes­tab nüüd, et is­tun­gi lä­bi­vii­mi­se vee­bi­kesk­kon­nas ot­sus­tab vo­li­ko­gu esi­mees juh­tiv­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul hil­je­malt siis, kui saa­de­tak­se is­tun­gi päe­va­kord. Või­ma­lu­sest vee­biis­tun­gil kuu­la­ja­na osa­le­da an­tak­se tea­da val­la ko­du­le­hel vo­li­ko­gu toi­mu­mi­se tea­tes. Vee­bi­kesk­kond, kus is­tung toi­mub, peab või­mal­da­ma üheaeg­selt vi­deo­pil­di, he­li, teks­ti ning di­gi­taal­se­te do­ku­men­ti­de edas­ta­mist.

Vee­biis­tung al­gab osa­le­va­te vo­li­ko­gu liik­me­te tu­vas­ta­mi­se­ga. Se­da teeb is­tun­gi ju­ha­ta­ja ning re­gist­ree­ri­mis­le­hel re­gist­ree­rib pro­to­kol­li­ja. Ju­hul, kui kee­gi vo­li­ko­gu liik­me­test an­nab ju­ha­ta­ja­le tea­da, et is­tun­gil osa­le­ja ei ole te­ma jaoks tu­vas­ta­tav, kin­ni­ta­tak­se osa­le­jad hää­le­tu­se teel. Is­tun­gi re­gist­ree­ri­mis­le­he all­kir­jas­ta­vad vo­li­ko­gu liik­med di­gi­taal­selt. Kui vo­li­ko­gu lii­ge lo­gib is­tun­gi­le sis­se pä­rast is­tun­gi al­gust või lah­kub en­ne lõp­pe­mist, an­nab ta sel­lest tea­da vee­bi­kesk­kon­na sõ­nu­mi­lii­de­se kau­du. Pro­to­kol­li te­hak­se mär­ge liik­me lah­ku­mi­se koh­ta ka ju­hul, kui te­ma ühen­dus kat­keb ja ta se­da is­tun­gi jook­sul ei taas­ta. Kui ühen­dus kat­keb kõ­ne või kü­si­mu­se ajal, taas­tab is­tun­gi ju­ha­ta­ja te­ma kõ­ne- või kü­si­mu­se voo­ru. Kui ühen­dus kat­keb hää­le­ta­mi­se ajal, või­mal­dab is­tun­gi ju­ha­ta­ja vo­li­ko­gu liik­mel hää­le­ta­da pä­rast ühen­du­se taas­ta­mist. Kui kat­keb is­tun­gi ju­ha­ta­ja ühen­dus, ju­ha­tab is­tun­git ku­ni ühen­du­se taas­tu­mi­se­ni asee­si­mees.

Muu­da­tu­set­te­pa­ne­kud edas­ta­tak­se is­tun­gi ajal vee­bi­kesk­kon­na sõ­nu­mi­lii­de­se kau­du. Soo­vist kü­si­mu­se esi­ta­mi­seks või sõ­na­võ­tuks an­nab vo­li­ko­gu lii­ge is­tun­gi ju­ha­ta­ja­le mär­ku sõ­nu­mi­lii­de­ses või suu­li­selt, sel­leks on va­ja öel­da oma täis­ni­mi ning kas soo­vib kü­si­da või sõ­na võt­ta. Ju­ha­ta­ja an­nab vo­li­ko­gu liik­me­le või­ma­lu­se kü­si­mu­se esi­ta­mi­seks või sõ­na­võ­tuks soo­vi­de lae­ku­mi­se jär­je­kor­ras.

Ava­lik hää­le­ta­mi­ne vee­biis­tun­gil toi­mub üld­ju­hul suu­li­selt. Is­tun­gi ju­ha­ta­ja kuu­lu­tab väl­ja hää­le­tu­se ja kü­sib üks­haa­val is­tun­gil osa­le­va­te liik­me­te ot­su­se. Vo­li­ko­gu lii­ge üt­leb oma ees- ja pe­re­kon­na­ni­me ning kas on poolt, vas­tu või era­poo­le­tu. Hää­le­ta­mi­se võib va­ja­du­sel lä­bi viia ka di­gi­kesk­kon­na sõ­nu­mi­lii­de­se kau­du. Sa­la­ja­se hää­le­ta­mi­se kor­ral­da­mi­seks ka­su­ta­tak­se is­tun­gi vee­bi­kesk­kon­na vas­ta­vat lii­dest. Kui se­da po­le, võe­tak­se pa­ral­leel­selt ka­su­tu­se­le tei­ne vee­bi­kesk­kond, mis või­mal­dab sa­la­jast hää­le­ta­mist.

Ju­hul, kui ül­di­ne in­ter­ne­ti-ü­hen­du­se kva­li­teet ei või­mal­da vo­li­ko­gu is­tun­git pi­da­da, is­tung kat­kes­ta­tak­se ja is­tun­git jät­ka­tak­se pärast seda 4. päe­val. Is­tun­gi ju­ha­ta­ja an­nab tea­da jät­ka­mi­se kel­laa­ja.

Volikogu avalikke istungeid saab vastavalt põhimäärusele jälgida interneti teel või järele vaadata valla veebilehel avalikustatud veebiaadressil.

Tei­ne suu­rem muu­da­tus Ani­ja val­la põ­hi­mää­ru­ses on see, et isi­ku­va­li­mis­tel saab nüüd an­da vaid poolt­häält, vas­tu hää­le­ta­da enam po­le või­ma­lik. Üle­jää­nud muu­da­tu­sed olid täien­da­vad täp­sus­tu­sed või tu­le­ne­sid va­ja­du­sest põ­hi­mää­rust aja­ko­has­ta­da.

„Val­la põ­hi­mää­rus on do­ku­ment, mis ajas pi­de­valt muu­tub. Kind­las­ti hak­ka­vad se­da pa­ran­da­ma ka vo­li­ko­gu järg­mi­sed koos­sei­sud,“ lau­sus Jaa­nus Ka­lev.

Eelmine artikkelHajaa­sus­tu­se prog­ram­mi taot­lu­sed Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­last
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la noor­te­vo­li­ko­gus­se 11 kan­di­daa­ti