Vee­bi­vik­to­riin Aru­kü­la 730

86

Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts ja Hen­ri Ree­der kor­ral­da­vad Fa­ce­boo­kis vik­to­rii­ni Aru­kü­la aja­loo koh­ta. Hiiu­maal elav Aru­kü­last pä­rit Hen­ri Ree­der sel­gi­tas, et 18. juu­lil möö­dub 730 aas­tat Aru­kü­la es­ma­mai­ni­mi­sest ning sel pu­hul mä­lu­män­gu kor­ral­da­mi­ne oli Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si ju­hi Ga­ri­na Too­min­ga idee.

„Ga­ri­na pak­kus, et võik­si­me te­ha mõ­ne juu­be­li­pi­du et­te­val­mis­ta­va üri­tu­se. Ku­na ava­lik­ke et­te­võt­mi­si prae­gu kor­ral­da­da ei saa, kü­sis mi­nult, kas on või­ma­lik Fa­ce­boo­kis vik­to­rii­ni lä­bi viia. Uu­ri­sin ja leid­sin kesk­kon­na, kus saab se­da väi­ke­se ta­su eest te­ha. Esial­gu ole­me ka­van­da­nud kolm voo­ru, või­b-ol­la tu­leb ka roh­kem,“ rää­kis Hen­ri Ree­der.

Esi­me­se voo­ru 15 kü­si­must pos­ti­ta­ti Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si, Aru­kü­la aja­loo ja Aru­kü­la Uu­dis­te Fa­ce­boo­ki leh­te­de­le ning ja­ga­ti gru­pis Raa­si­ku Val­la Kuu­lu­ta­ja eel­mi­sel nädalal ja järg­mi­sed käesoleval nä­da­lal. Kol­man­da voo­ru kü­si­mu­sed pan­nak­se tu­le­val nä­da­lal. Kü­si­mu­sed puu­du­ta­vad Aru­kü­la va­ra­se­mat aja­lu­gu, kol­hoo­si-ae­ga, lä­hi­mi­ne­vik­ku. Ena­mik va­lik­vas­tus­te­ga kü­si­mu­si on Hen­ri Ree­de­ri koos­ta­tud, mõ­ned pak­kus ka Ga­ri­na Too­min­gas.

Hen­ri Ree­der ju­tus­tas, et osa kü­si­mu­si-vas­tu­seid tea­dis peast, kuid osa tu­li üle kont­rol­li­da. Kõi­ge suu­rem abi on küm­me aas­tat ta­ga­si Aru­kü­la juu­be­liks il­mu­nud raa­ma­tust „Aru­kü­la lu­gu 1291-2011“, mil­le koos­ta­sid Mai Er­be ja Hen­ri Ree­der, kuid pal­ju in­fot on saa­nud ka val­la aja­loo­kon­ve­rent­si­de ma­ter­ja­li­dest ning Ees­ti 100. juu­be­liks väl­ja an­tud ko­gu­mi­kust „Sa­jan­di 100 aru­kü­la­last“.

Aja­loo­vik­to­rii­ni esi­me­sest voo­rust võt­tis osa 66 ini­mest, pea­mi­selt ko­ha­li­kud, kau­ge­mad vas­ta­jad olid Raa­si­ku val­la en­di­sed ela­ni­kud Soo­mest ja Root­sist.

Esi­me­ses voo­rus oli vas­ta­ja­te jaoks liht­saim kü­si­mus, kus asus val­la­ma­ja en­ne Aru­kü­la rah­va­maj­ja ko­li­mist 1993. aas­tal. 49 vas­ta­jat tea­dis, et eel­mi­ne val­la­ma­ja oli Raa­si­kul. Se­da, et Aru­kü­la kes­ka­su­las asu­vat kor­ter­ma­ja­de piir­kon­da kut­su­tak­se ki­vi­lin­naks, tea­dis 40 vas­ta­jat. Kõi­ge kee­ru­li­se­maks osu­tus kü­si­mus, mis ni­me kan­dis kol­hoos, ku­hu 1957. aas­tal läks töö­le Aru­kü­la hi­li­sem kol­hoo­si­juht Val­de­ko Kul­ve­re. Vaid 9 vas­ta­jat tea­dis, et see ma­jand oli Nõu­ko­gu­de Põl­lu­mees.

Ain­sa­na vas­tas kõi­gi­le kü­si­mus­te­le õi­ges­ti Aru­kü­la las­te­aia di­rek­tor Ka­rin Reis­ka. Pa­ri­maid vas­ta­jaid tä­na­tak­se 16. juu­lil Aru­kü­la 730. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­sel.

Esi­me­se voo­ru kü­si­mus­te­ga saa­vad soo­vi­jad oma tead­mi­si proo­vi­le pan­na ka edas­pi­di, need jää­vad ava­li­kuks ku­ni su­ve­ni, kuid roh­kem vas­tu­seid ar­ves­se ei võe­ta. Ka tei­se voo­ru kü­si­mu­sed jää­vad vee­bi üles, kuid ar­ves­ta­tak­se vaid neid vas­tu­seid, mis lae­ku­vad sel­le nä­da­la jook­sul. Hen­ri Ree­der sõ­nas, et üle nä­da­la po­le mõ­tet vas­tu­seid oo­da­ta, esi­me­se voo­ru põh­jal on nä­ha, et vas­ta­tak­se ta­va­li­selt kol­me päe­va jook­sul ala­tes kü­si­mus­te üles­pa­ne­kust.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la noor­te­vo­li­ko­gus­se 11 kan­di­daa­ti
Järgmine artikkelKuusalu ausamba juubeli tähistamisest