Kuu­sa­lu val­la fo­to­kon­kur­sil re­kor­darv pil­te

226

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud fo­to­kon­kur­si­le esi­ta­ti täh­ta­jaks, 6. sep­temb­riks 50 au­to­rilt kok­ku re­kor­darv fo­to­sid – 111. Pil­did on pub­li­ku­p­ree­mia väl­ja­sel­gi­ta­mi­seks ava­li­kus­ta­tud Kuu­sa­lu val­la Fa­ce­boo­ki-le­hel ning Goog­le Dri­ve kesk­kon­nas, meel­di­va pil­di juur­de pa­lu­tak­se te­ha vas­tav mär­ge. Oma lem­mik­pil­dist saab val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­lis­ti­le tea­da an­da ka e-kir­ja­ga. Fo­tod on num­mer­da­tud ja ano­nüüm­sed. Kõi­ge enam meel­di­mi­si ko­gu­nud fo­to au­tor saab pub­li­kup­ree­miaks 100 eu­rot. Au­to­ri­tel pa­lu­ti pil­di­le va­li­da ka­te­goo­ria, need on see­kord „Lä­he­me len­da­ma“; loo­mad, lin­nud, pu­tu­kad, ime­li­sed mu­tu­kad; „Veel on ae­ga“ – vee­ga seo­tud pil­did, val­gu­ses ja var­jus ning 2+2. Val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Ere Ui­bo üt­les, et ka­te­goo­ria va­li­mi­ne hõl­bus­tab hin­da­ja­te tööd, va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel on ol­nud žüriil ras­ku­si erip­ree­mia­te väl­jaand­mi­se­ga. Rah­vas saab fo­to­sid hin­na­ta 20. sep­temb­ri­ni. Au­hin­na­fond on kok­ku 500 eu­rot, peap­ree­mia on 150 eu­rot ning iga ka­te­goo­ria erip­ree­mia 50 eu­rot.