Kuu­sa­lu val­la fo­to­kon­kur­sil kuus ka­te­goo­riat

145
ERE UIBO.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­dab 9. kor­da fo­to­kon­kur­si, fo­to­de esi­ta­mi­se vii­ma­ne täh­taeg on 9. sep­tem­ber. Ühist suurt tee­mat või eral­di ni­me­tust see­kord kon­kur­sil po­le, fo­to­sid oo­da­tak­se kuues ka­te­goo­rias. Viies ka­te­goo­rias lä­he­vad ar­ves­se ai­nult Kuu­sa­lu val­las üles võe­tud pil­did: „Loo­mad, lin­nud, pu­tu­kad, iga­su­gu mu­tu­kad“, „Pil­ve­pii­rilt al­la vaa­tan“, „Ilus oled, ko­du­vald!“, „Vi­gu­rid ja pei­de­tud sa­la­du­sed“ ja „Ana­loog­fo­to – mõel­des fo­tog­raa­fia­gur­maa­ni­de­le“. Ka­te­goo­rias „Meie ini­me­sed – ehe­dad emot­sioo­nid ja uh­ked te­ge­mi­sed“ võib fo­to ol­la teh­tud ka mu­jal, kuid olu­li­ne on, et pil­dis­ta­tud on Kuu­sa­lu val­la­ga seo­tud ini­me­si, sel­gi­tab Kuu­sa­lu val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Ere Ui­bo. Au­hin­na­fond on 550 eu­rot: peap­ree­mia on 150 eu­rot, pub­li­kup­ree­mia 100 eu­rot, 50 eu­rot ka­te­goo­ria­või­du pree­mia.

Eelmine artikkelPika­ve­re raa­ma­tu­ko­gu alus­tas ta­lu ees­kamb­ris
Järgmine artikkel10. Soh­vik Cup jalg­pal­li­tur­nii­ri või­tis JK Pe­nin­gi Spar­tak