10. Soh­vik Cup jalg­pal­li­tur­nii­ri või­tis JK Pe­nin­gi Spar­tak

272
Või­du­kas JK Pe­nin­gi Spar­ta­ki mees­kond koos fän­ni­de­ga. Fo­to Ing­rid Känd­la

MIH­KEL KUU­SE

Lau­päe­val, 23. juu­lil rul­lus Keh­ra staa­dio­nil lah­ti jär­je­kord­ne Soh­vi­ku jalg­pal­li­tur­niir. Osa­lesid ka­hek­sa pea­mi­selt Ani­ja ja Raa­si­ku val­da­de pal­lu­ri­test moo­dus­ta­tud võist­kon­da, kes olid jao­ta­tud kah­te 4liik­me­lis­se alag­rup­pi. Män­gi­ti ka­hel 34x52meet­ri­sel mi­ni­väl­ja­kul. Plat­si­le lu­ba­ti ühest võist­kon­nast vä­ra­va­vaht ja viis väl­ja­ku­män­gi­jat. Ühe män­gu kes­tus oli alag­ru­pis 2×10 mi­nu­tit ning ko­ha­män­gu­del 2×12 mi­nu­tit.

A alag­ru­pis män­gi­sid JK Pe­nin­gi Spar­tak, Raf­fa­le FC, Jä­ger­meis­ter ja AllS­tars. Alag­ru­pi võit­ja­na lii­kus pool­fi­naa­li AllS­tars, kes alis­tas ot­sus­ta­vas koh­tu­mi­ses lä­hi­ri­vaal Pe­nin­gi pin­ge­li­ses män­gus 3:2. Kol­man­da ko­ha­ga pää­ses tur­nii­ri 5. ko­ha eest võit­le­ma Jä­ger­meis­ter ning nel­jan­da ko­ha­ga pi­di lep­pi­ma Raf­fa­le FC.

B alag­ru­pis pal­li­sid Ala­ve­re, Pa­lat 33, Fla­min­go ja Põr­gu­põh­ja. Alag­ru­pi või­tis Pa­lat 33, kes alis­tas tei­se ko­ha saa­vu­ta­nud Põr­gu­põh­ja 2:1. Kol­man­daks jäi gru­pi võit­ja vas­tu vii­gi väl­ja män­gi­nud Fla­min­go ning nel­jan­daks see­kord punk­ti­ta jää­nud Ala­ve­re.

7. ko­ha män­gus an­dis Raf­fa­le FC alis­tus­või­du Ala­ve­re­le.

5. ko­ha män­gus Jä­ger­meist­ri ja Fla­min­go va­hel vä­ra­vaid ei löö­dud ning koh­tu­mi­se saa­tus ot­sus­ta­ti pe­nal­ti­see­rias. Täp­se­mad olid Fla­min­go män­gi­jad, kes ta­ga­sid 3:2 või­du.

Pool­fi­naal JK Pe­nin­gi Spar­ta­ki ning Pa­lat 33 va­hel ku­ju­nes tur­nii­ri põ­ne­vai­maks vaa­te­män­guks, kus kord oli peal üks ja kord tei­ne. Lõ­puks lii­kus suu­res­koo­ri­li­se 6:4 või­du­ga fi­naa­li ko­ge­nud Pe­nin­gi mees­kond.

Tei­ses pool­fi­naa­lis te­gi AllS­tars Põr­gu­põh­ja vas­tu so­tid sel­geks ju­ba ava­poo­la­jal, kui kät­te või­del­di kol­me­vä­ra­va­li­ne edu­seis. Lõpps­koor 5:0 tä­hen­das mõ­le­ma­le tii­mi­le kor­dus­män­gu alag­ru­pi­kaas­la­se vas­tu. See­kord oli aga kaa­lul pal­ju ena­mat.

Pronk­si­heit­lu­ses võt­tis alag­ru­pi­kao­tu­se eest re­van­ši Põr­gu­põh­ja, kes alis­tas vi­gas­tus­te­ga kim­pus ol­nud Pa­lat 33 skoo­ri­ga 4:1. Võim­sa soo­loe­ten­du­se pak­kus Ind­rek Lill­soo, kes kos­ti­tas noo­ri kol­me vä­ra­va­ga.

Ka fi­naa­lis oli aeg re­van­šiks. Pe­nin­gi sai poo­la­ja lõ­puks Ran­do Rand­jõe ja Sten Pae­nur­me ja­last kät­te kaks vä­ra­vat. Tei­sel poo­la­jal kee­sid tun­ded vas­tas­poo­lel üle ning kaks AllS­tar­si män­gi­jat saa­de­ti pu­na­se kaar­di­ga plat­silt mi­ne­ma. Pe­nin­gi eest li­sas Ma­dis Lan­ge veel ühe vä­ra­va ning kind­lus­tas 3:0 tu­le­mu­se­ga 10. Soh­vik Cup’i või­du!

Tra­dit­sioo­ni­li­selt va­li­sid kor­ral­da­jad tur­nii­ri süm­bool­se koos­sei­su, ku­hu kuu­lu­sid vä­ra­va­vaht Vei­ko Lints (Pe­nin­gi), kaits­jad Rii­do Rei­man (Pe­nin­gi) ja Ind­rek Lill­soo (Põr­gu­põh­ja), pool­kaits­ja Ro­man Kuz­mitš (AllS­tars), rün­da­jad Ran­do Rand­jõe (Pe­nin­gi) ja Oli­ver Luik (Pa­lat 33).

Üri­tust väi­sas päe­va jook­sul sa­da­kond pealt­vaa­ta­jat, kes hoo­vih­ma­dest hoo­li­ma­ta ela­sid oma lem­mi­ku­te­le lõ­pu­ni kaa­sa. Li­sa­väär­tust pak­kus tä­na­va­toi­duau­to ning loo­si­mäng, ku­hu pa­nid eri­ne­vaid au­hin­du väl­ja tur­nii­ri toe­ta­jad. Tur­nii­ri toi­mu­mi­se­le ai­ta­sid kaa­sa Ani­ja vald, koh­vik Soh­vik, Kat­ke­ra OÜ, Sho­wEx, Ees­ti Jalg­pal­li Liit, Sär­ka Sport OÜ, Ani­ja Mõis, Raa­si­ku Õl­le­te­has ja Mon­key Sport.

Spor­dik­lu­bi Ani­ja Uni­ted tä­nab kõi­ki tur­nii­ri kor­ral­da­mi­sel abiks ol­nud va­ba­taht­lik­ke!

Esi­kol­mi­ku koos­sei­sud
JK Pe­nin­gi Spar­tak: Vei­ko Lints, Ran­do Rand­jõe, Sten Pae­nurm, And­re Il­ves, Ja­nek Jaš­kov, Kris­to Sa­la­ma­tin, Fred Mets­maa, Ma­dis Lan­ge, Ja­nar Pra­gi ja Rii­do Rei­man.
AllS­tars: Al­gis Päll, Bog­dan Dmit­ren­ko, Jü­ri Dmit­ren­ko, Va­syl Dmyt­ren­ko, Svya­tos­lav Za­mi­ra­lov, Mih­hail Ka­šu­ba, Mak­sim Hvo­rov, Ivan Kut­šu­mov ja Ro­man Kuz­mitš,
Põr­gu­põh­ja: Kar­do Tal­vik, Priit Taal­mann, Mih­kel Kuu­se, Siim Ur­va, Ai­var Ur­va, Ind­rek Lill­soo, Er­vin Tsimb­rot, Ar­se­ni Ki­šen­ja, Ar­tur Aa­va ja Ant­ti Everst.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la fo­to­kon­kur­sil kuus ka­te­goo­riat
Järgmine artikkelÜm­ber Ka­ha­la jär­ve jooks tu­leb au­gus­ti lõ­pus