Kuu­sa­lu val­la aas­ta­päe­va matk

235

Kol­ga­kü­la Selt­si, Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si ja La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu ühi­selt kor­ral­da­tud mat­kal käi­sid pü­ha­päe­val, 10. ok­toob­ril Nõm­me­ves­kil ja Pi­ka­ko­sel kok­ku 60 ini­mest. Mat­ka­ga tä­his­ta­ti Kuu­sa­lu val­la 83. aas­ta­päe­va ja üht­la­si La­he­maa rah­vus­par­gi 50. sün­ni­päe­va, mis oli 1. juu­nil. Nõm­me­ves­kit tut­vus­ta­sid mat­ka­ja­te­le La­he­maa gii­did Kai­sa Lin­no ja Rii­na Laa­ne­tu, Pi­ka­ko­sel rää­ki­sid An­ne ja Han­nes Sund­ja ma­ja aja­loost Ees­ti Va­ba­rii­gi aeg­se­te kul­tuu­rii­ni­mes­te su­vi­tus­ko­ha­na ja ka en­di­sest pe­re­nai­sest Lai­ne Sund­jast. Üla­kor­ru­sel vaa­da­ti Lai­ne Sund­ja ka­se­to­hu­pil­ti­de näi­tust. Matk lõp­pes Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas, kus oli kae­tud koh­vi­laud. Mat­ka­jad said lii­ku­da ühi­se bus­si­ga ja sõi­ta kaa­sa oma au­to­de­ga. Val­la ta­va­pä­ra­ne aas­ta­päe­va­pi­du Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas jäe­ti teist­ kord­a ko­roo­na­pan­dee­mia tõt­tu ära.