Kuu­sa­lu val­la 8 spor­dik­lu­bi esialg­ne te­ge­vus­toe­tus on 3750 eu­rot

419
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ot­sus­tas, et val­lalt te­ge­vus­toe­tust taot­le­va­te­le spor­dik­lu­bi­de­le maks­tak­se sel­leks ots­tar­beks val­laee­lar­ves eral­da­tud 60 000 eu­rost es­malt väl­ja pool ehk 30 000 eu­rot. See on spor­dik­lu­bi­de­le ja­ga­tav põ­hi­sum­ma, mis jao­ta­tak­se klu­bi­de va­hel võrd­selt.

Val­lalt te­ge­vus­toe­tust taot­le­vaid spor­dik­lu­bi­sid on 9: Kuu­sa­lu Ka­ra­te Kool, Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi, Kei­la Swimc­lub/Ind­rek Sei Uju­mis­kool, jalg­pal­lik­lu­bi Kuu­sa­lu Ka­lev, ka­ra­te­klu­bi IVL, Ha­ra Sei­la­mi­se Selts, Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi ja Kuu­sa­lu Rah­vas­port ja ka Kuu­sa­lu Ten­ni­sek­lu­bi, kel­le taot­lus saa­bus täh­ta­jast hil­jem ning me­net­le­tak­se eral­di. Kõik 8 klu­bi, kes esi­ta­sid taot­lu­sed õi­geaeg­selt, saa­vad es­malt toe­tust 3750 eu­rot, et saak­sid ka­van­da­tud te­ge­vu­si el­lu viia.

Tei­ne pool te­ge­vus­toe­tu­sest ja­ga­tak­se spor­dik­lu­bi­de­le tree­ning­rüh­ma­de ar­vu, nen­de suu­ru­se ning tree­ning­koor­mu­se jär­gi. Ku­na val­la­va­lit­sus moo­dus­tas nä­dal va­rem vo­li­ko­gu ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul spor­dik­lu­bi­de esi­ta­tud and­me­te kont­rol­li­mi­seks aju­ti­se töö­rüh­ma, kin­ni­ta­tak­se need toe­tu­sum­mad pä­rast töö­rüh­ma aruan­de esi­ta­mist.

Aju­ti­se töö­rüh­ma üle­s­an­ne on väl­ja sel­gi­ta­da, kas tree­ning­rüh­ma­des osa­le­va­te noor­te ni­me­kir­jad vas­ta­vad te­ge­lik­ku­se­le. Ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jon on saa­nud vih­jeid, et ni­me­kir­ja­des võib esi­ne­da puu­du­si.

Töö­rüh­ma lii­ge, val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Ere Ui­bo üt­les, et kok­ku osa­leb neis ühek­sas spor­dik­lu­bis ni­me­kir­ja­de jär­gi 544 last. Töö­rühm võt­tis rah­vas­ti­ku­re­gist­rist iga lap­se kon­tak­tand­med, mis alaea­li­se pu­hul on ühe va­ne­ma aad­ress, ja saa­tis tal­le e-kir­ja pal­ve­ga kin­ni­ta­da, kas ta laps kuu­lus 15. ok­toob­ri 2019 sei­su­ga spor­di­klu­bi ni­me­ta­tud tree­ning­rüh­ma ja käib seal ka prae­gu. Vas­ta­ta pa­lu­tak­se hil­je­malt 8. märt­siks. Vas­tu­seid jär­jest saa­de­tak­se, tei­si­päe­va hom­mi­kuks oli vas­ta­tud 244 lap­se koh­ta.

Val­la­ma­jast saa­dud ki­ri on te­ki­ta­nud kõ­neai­net sot­siaal­mee­dias. Ühe idee­na on pa­ku­tud, et spor­dik­lu­bi võiks sõl­mi­da iga tree­ni­ta­va­ga le­pin­gu, see või­mal­daks and­meid liht­sa­malt kont­rol­li­da.

Ere Ui­bo sõ­nas veel, et kont­rol­li käi­gus on töö­rüh­mal ka­vas kü­las­ta­da ka tree­ning­rüh­ma­de tree­nin­guid. Ta li­sas, et lap­se­va­ne­mad, kel­le lap­sed käi­vad toe­tust kü­si­nud spor­dik­lu­bi­de tren­nis, kuid po­le val­la­va­lit­su­selt kir­ja saa­nud, võik­sid töö­rüh­ma­ga ise ühen­dust võt­ta.
Aju­tis­se töö­rüh­ma kuu­lu­vad pea­le te­ma veel val­la ju­rist-jä­re­le­val­vea­met­nik Jaan Var­ter ja kant­se­lei spet­sia­list Ve­ro­ni­ka Laen­de.