Maal ela­mi­se päev Ani­ja ja Raa­si­ku val­las

35

Lau­päe­val, 25. sep­temb­ril toi­mus taas üle-ees­ti­li­ne maal ela­mi­se päev, mil­le ees­märk on ai­da­ta ini­mes­tel lei­da en­da­le so­bi­v elu­pai­k maal. Osa­le­sid 22 oma­va­lit­sust, ka Ani­ja ja Raa­si­ku vald.

Ani­ja val­las tut­vus­ta­sid sel päe­val Keh­ra staa­dio­nil oma te­ge­mi­si val­la­va­lit­sus, güm­naa­sium, kuns­ti­de­kool, val­la kul­tuu­ri­kes­kus, noor­te­kes­ku­sed, Ani­ja Val­la Spor­di­maailm, spor­dik­lu­bi Ani­ja Uni­ted, an­sam­bel Ko­du, kin­nis­va­ra­bü­roo Uus Maa. Sa­mal ajal oli staa­dio­nil ka hu­vi­ha­ri­du­se laat, kus koo­lid ja noor­te­kes­ku­sed rek­laa­mi­sid, mil­lis­test rin­gi­dest on või­ma­lik sel õp­peaas­tal osa võt­ta. Esi­ne­sid Keh­ra kuns­ti­de­koo­li ja He­li lau­lus­tuu­dio õpi­la­sed. Noor­te­kes­kus ja spor­dik­lu­bi pak­ku­sid sport­lik­ku te­ge­vust nii väi­kes­te­le kui suur­te­le, Spor­di­maailm avas staa­dio­ni ta­ha ra­ja­tud vä­li­jõu­saa­li. Ava­tud olid ka Ani­ja mõis, Keh­ra muu­seum, Aeg­vii­du ter­vi­se­de­poo, loo­dus- ja loo­ma­te­raa­pia­kes­kus ning loo­mak­lii­nik. Keh­ra staa­dio­nil maal ela­mi­se päe­va kü­las­ta­jaid võõ­rus­ta­nud tõ­de­sid, et val­da­valt käis oma val­la rah­vas, ning ole­ta­sid, et lin­nast tul­daks maal ela­mi­se või­ma­lus­te­ga tut­vu­ma pi­gem su­vel kui vih­ma­sel sü­gis­päe­val.

Raa­si­ku val­las oli maal ela­mi­se päe­va kü­las­ta­jai­le val­la­ma­jas hom­mi­kul vest­lus­ring val­la­va­lit­su­se töö­ta­ja­te­ga, bus­sieks­kur­sioon ko­ha­li­ke et­te­võ­te­te juur­de, gii­di­tuur Aru­kü­las ning sport­lik pe­re­päev Aru­kü­la staa­dio­nil. Aru­kü­las olid ava­tud ka Hel­le­ma ta­lu sa­long-muu­seum ja Vil­di­vil­la koh­vik.

Eelmine artikkelKuusalu vald sai kaks purjetamise Eesti noortemeistrit
Järgmine artikkelMida Teie va­li­mis­ni­me­ki­ri teeks te val­las/lin­nas se­ni­sest kind­las­ti teist­moo­di?