Kuu­sa­lu val­la 3 nais­ko­du­kaits­jat abis­ta­vad ko­roo­nak­rii­si ees­lii­nil

1073
Nais­ko­du­kaits­ja VE­RO­NI­KA RUUT ja Har­ju ring­kon­na inst­ruk­tor LA­NA TOOM­VAP Kuu­sa­lu val­la Põh­ja kü­last näi­ta­vad, mi­da tä­hen­dab ree­gel 2+2 – ini­me­sed pea­vad aset­se­ma tei­ne­tei­sest vä­he­malt nii kau­gel, et väl­ja­si­ru­ta­tud käed ei puu­tu kok­ku.

LA­NA TOOM­VAP koor­di­nee­rib PER­Hi ai­ta­vaid nais­ko­du­kaits­jaid, EL­BE LU­MIS­TE on abis ter­vi­sea­me­ti krii­sis­taa­bis, KRIS­TA AL­LIK läks krii­siin­fo­te­le­fo­ni 1247 vas­ta­jaks.

Märt­si­kuu al­gu­ses kir­ju­ta­si­me Sõ­nu­mi­too­jas Kuu­sa­lu val­la nais­ko­du­kaits­ja­test La­na Toom­va­pist ja El­be Lu­mis­test, kes mars­si­sid EV aas­ta­päe­va­pa­raa­dil Tal­lin­nas nais­ko­du­kaits­ja­te ük­su­ses. Kolm nä­da­lat hil­jem asu­sid nad nais­ko­du­kaits­ja­te­na ko­roo­nak­rii­sis rii­gi­le ap­pi. Nais­ko­du­kait­se on pan­dud abis­ta­ma ter­vi­sea­me­tit ja häi­re­kes­kust.

La­na Toom­vap hak­kas märt­sis täis­ko­ha­ga töö­le nais­ko­du­kait­se Har­ju ring­kon­na inst­ruk­to­ri­na. Kui va­ba­rii­gi va­lit­sus kuu­lu­tas 12. märt­sil väl­ja erio­lu­kor­ra ning ter­vi­sea­met pa­lus abi kait­se­liit­las­telt ja nais­ko­du­kaits­ja­telt, oli La­na Toom­vap üks esi­me­si, kes suu­na­ti ree­del, 13. märt­sil Tal­lin­na sa­da­mas­se saa­bu­vaid rei­si­jaid vas­tu võt­ma ja kont­rol­li­ma.

Nais­ko­du­kait­se Kuu­sa­lu jaos­kon­na esi­nai­ne El­be Lu­mis­te va­li­ti 11. märt­sil ka Har­ju ring­kon­na esi­nai­seks. Kui 9. märt­sil saa­de­ti nais­ko­du­kaits­ja­te­le kut­se, an­dis ta en­dast va­ba­taht­li­ku­na tea­da.

Nais­ko­du­kait­se Kuu­sa­lu jaos­kon­na ju­ha­tu­se lii­ge Kris­ta Al­lik läks pä­rast erio­lu­kor­ra väl­ja­kuu­lu­ta­mist krii­siin­fo­te­le­fo­ni 1247 vas­ta­ja­te koo­li­tu­se­le.

Ap­pi asu­nu­te­le maks­tak­se kom­pen­sat­sioo­ni kesk­mi­se tun­ni­ta­su ula­tu­ses.

Lana Toomvap töö­tas esi­me­sel nä­da­lal hi­li­sõh­tu­te­ni
La­na Toom­vap kir­jel­dab, et esial­gu pi­did val­va­jad jäl­gi­ma Tal­lin­na Sa­da­ma A ja D ter­mi­na­lis ter­mo­kaa­me­rat. Kui tu­li­ja ke­ha­tem­pe­ra­tuur osu­tus ta­va­pä­ra­sest kõr­ge­maks, siis kü­si­ti lu­ba te­ma kraa­di­mi­seks, et kont­rol­li­da näi­tu. Pa­la­vi­ku­ga ini­mes­tel soo­vi­ta­ti pü­si­da ko­dus või pöör­du­da pe­rears­ti poo­le. Jär­jest an­ti üle­san­deid juur­de. Nais­ko­du­kaits­ja­te val­ve käi­vi­ta­ti ka len­nu­jaa­mas, Bal­ti jaa­mas ja bus­si­jaa­mas.

„Sa­da­mas, len­nu-, raud­tee- ja bus­si­jaa­mas oli töö käi­vi­ta­mi­seks ae­ga 12 tun­di, PER­Hi juur­de öö­päe­va­ring­se val­ve kor­ral­da­mi­seks 2 tun­di. Te­ge­le­sin ini­mes­te leid­mi­se, val­veae­ga­de koos­kõ­las­ta­mi­se­ga, et kes ja ku­hu ob­jek­ti­le sai min­na. Li­gi pool­teist nä­da­lat olid pi­kad päe­vad, hom­mi­kul kell seit­se sõit­sin väl­ja ja hil­ja õh­tul jõud­sin ko­ju. Nüüd on mi­nu töö­rütm pai­ka lok­su­nud, mei­le on jää­nud üks ob­jekt – Põh­ja-Ees­ti Re­gio­naal­haig­la ehk PERH,“ rää­gib ta.

Nais­ko­du­kaits­jad tur­va­vad PER­Hi juu­res EMO (era­kor­ra­li­se me­dit­sii­ni kes­ku­se) sis­se­pää­su ja sel­le lä­he­da­le sea­tud ko­roo­na­tes­ti tel­ki. EMOs­se mi­ne­ja­telt kü­si­tak­se kae­bus­te koh­ta, et või­ma­li­ke vii­ru­se­sümp­to­mi­te­ga ini­me­sed ei as­tuks kes­ku­ses­se sis­se, vaid suun­duk­sid va­ja­du­sel tes­ti­mis­tel­gi juur­de.

La­na Toom­vap: „Prae­gu on ap­pi tul­nud nais­ko­du­kaits­jaid pii­sa­valt, kor­ral­dan um­bes 30 nai­se te­ge­vust, teen töög­raa­fi­kud. Te­gut­se­tak­se vä­li­vor­mis ning mas­ki, kin­nas­te ja pril­li­de­ga. Kait­se­va­hen­deid peaks ja­gu­ma. Ko­roo­na­tes­ti telk töö­tab öö­päe­va­ring­selt. Va­he­tu­sed kes­ta­vad 8 tun­di, öö­si­ti val­va­vad ka kait­se­liit­la­sed. Ku­na te­ge­vus kes­tab ilm­selt veel pik­ka ae­ga, siis esi­me­se­na ap­pi asu­nud ini­me­sed hak­ka­vad vä­si­ma. Sa­mas on tul­nud uu­si abi­li­si juur­de, meie suu­na­me ob­jek­ti­de­le vaid nais­ko­du­kaits­jaid. Üks Kuu­sa­lu nai­ne kir­ju­tas, et ta­hab ai­da­ta, pa­lu­si­me val­la­va­lit­su­se­le ap­pi min­na.“

Ta mär­gib, et rah­vas pü­sib ju­ba häs­ti ko­dus, kui va­rem käi­di uu­ri­mas, kas igaks ju­huks saab tel­gis las­ta end tes­ti­da, siis vii­ma­sel ajal tul­lak­se ai­nult tõ­sis­te sümp­to­mi­te­ga.

Elbe Lumiste hoo­lit­seb krii­sis­taa­bi in­fo lii­ku­mi­se eest
El­be Lu­mis­te läks esi­mest kor­da krii­si­val­ves­se pü­ha­päe­val, 15. märt­sil. Kõi­ge­pealt oli kaks päe­va Bal­ti jaa­mas, kolm päe­va tur­vas PER­Hi tes­ti­mis­tel­gi juu­res. Möö­du­nud nä­da­lal sai ta kut­se min­na ap­pi Ter­vi­sea­me­ti krii­sis­taa­pi. Ta on käi­nud ju­ba va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel staa­bias­sis­ten­ti­de koo­li­tus­tel – 2011. aas­tal nais­ko­du­kait­se koo­li­tu­sel ning ol­nud ka Root­sis staa­biõp­pus­tel. On osa­le­nud maa­kait­ses­taa­bi as­sis­ten­di­na kait­se­väe õp­pus­tel Siil ja Ke­vad­torm.

„Ole­me ter­vi­sea­me­ti krii­sis­taa­bis ühes va­he­tu­ses ka­he nais­ko­du­kaits­ja­ga, töö kes­tab hommikul kel­la 7 õh­tul kel­la 20. Üri­ta­me ai­da­ta, et in­fo lii­guks õi­ges­se koh­ta, pro­to­kol­li­me koo­so­le­ku­tel rää­gi­tut. Ter­vi­sea­me­til ja Kait­se­lii­dul ei ol­nud se­ni üht­set in­fo­väl­ja, mis nüüd­seks on loo­dud, ole­mas on elekt­roo­ni­li­sed plat­vor­mid, ku­hu saab in­fot jooks­valt li­sa­da. See ai­tab juh­ti­del ker­ge­malt te­ha ot­su­seid,“ kir­jel­dab El­be Lu­mis­te ning tõ­deb, et töö­päe­vad on ol­nud pi­kad, möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel sai pu­ha­ta.

„Kõik, kes on ees­lii­nil, on vä­si­nud pin­ge­lis­test päe­va­dest, aga hin­dan ka kõi­ki ini­me­si, kes jär­gi­vad ju­hi­seid ega käi väl­jas. Sel­li­ses olu­kor­ras on täh­tis, et ta­ga­la oleks kaits­tud. Olu­kord on halb, aga et ei lä­heks hal­ve­maks, tu­leb kõi­gil pin­gu­ta­da,“ too­ni­tab ta.

Kuu­sa­lu val­la Mus­ta­met­sa kü­la­va­nem KRIS­TA AL­LIK vas­tab krii­siin­fo­te­le­fo­ni­le 1247.

Krista Allikul on te­le­fo­ni­vas­ta­ja­na ka­su­ta­da 4 ek­raa­ni ak­tuaal­se in­fo­ga
Kris­ta Al­lik te­gi esi­me­se ka­hek­sa­tun­ni­se va­he­tu­se krii­siin­fo­te­le­fo­ni 1247 vas­ta­ja­na eel­mi­sel ree­del. Sel nädalal töötab alates teisipäevast ja jätkab ka järgmisel nädalal.

Ta kom­men­tee­rib, et esi­me­sel kor­ral vas­tas päe­va jook­sul um­bes 40 kõ­ne­le. He­lis­ta­tak­se eri­ne­va­te kü­si­mus­te­ga ja on ka neid, kes ta­ha­vad kel­le­ga­gi rää­ki­da. Mõ­ned on tek­ki­nud olu­kor­ra pä­rast vä­ga mu­res, neid tu­leb ra­hus­ta­da. Va­ne­ma­tel ini­mes­tel po­le in­ter­net­ti, soo­vi­vad abi nei­le va­ja­li­ku in­fo leid­mi­seks. Uu­ri­ti, kui­das saab ham­ba­ra­vi­le, kui hambaarstid kor­ra­li­si vas­tu­võt­te ei tee. Seo­ses kau­ba­kes­kus­te sul­ge­mi­se­ga oli pal­ju kü­si­mu­si, ka se­da, et mis on kau­ban­dus­kes­kus ja kas sel­leks pee­tak­se ka kol­me eri­ne­va poe­ga müü­gi­koh­ta. Kui he­lis­ta­ja oli pa­la­vi­ku­ga ja tun­dis end hal­vas­ti, soo­vi­ta­sid 1247 vas­ta­jad he­lis­ta­da pe­rears­ti nõuan­de­te­le­fo­ni­le 1220.

„Mi­nu jaoks po­le ol­nud vä­ga vä­si­tav, läks häs­ti, he­lis­ta­jad olid mõist­vad. Ei sat­tu­nud al­ko­ho­li­joo­bes he­lis­ta­jaid ega sel­li­seid, kes ta­ha­vad oma pa­ha­mee­le väl­ja va­la­da. Iga vas­ta­ja ees on ne­li ek­raa­ni mit­me­su­gu­se ope­ra­tii­vin­fo­ga, mis pi­de­valt uue­neb. Kui soo­vi­tak­se in­fot, mi­da ek­raa­ni­del po­le, siis ot­si­me in­ter­ne­tist,“ üt­les Kris­ta Al­lik.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu vald pea­tas ka pen­sio­nä­ri­de bus­si­rin­gid
Järgmine artikkelKeh­ra kä­si­pal­lu­rid ai­ta­vad krii­si- o­lu­kor­ras kont­rol­li­da ava­lik­ke koh­ti