Polit­sei­pat­rul­lid Ida-Har­jus

204

Ida-Har­ju­maa 9 oma­va­lit­su­ses sõi­dab iga päev mi­ni­maal­selt 5 po­lit­sei­pat­rul­li, li­saks abi­po­lit­sei­ni­kud, kes jäl­gi­vad sa­mu­ti, et ku­sa­gil po­leks koos üle ka­he ini­me­se, üt­les Ida-Har­ju piir­kon­na­gru­pi va­nem Ivo Roo­si­mä­gi Sõ­nu­mi­too­ja­le. Pat­rul­lid rea­gee­ri­vad ka tea­de­te­le ko­gu­ne­mis­te koh­ta. In­fo edas­ta­tak­se piir­kon­na­po­lit­sei­ni­ke­le, kes vaa­ta­vad, mi­da saab po­lit­sei te­ha, et ühes või tei­ses ko­has ei ko­gu­ne­taks: „Kas pii­ra­me mõ­ne män­gu- või spor­di­väl­ja­ku lin­ti­de­ga või pa­ne­me üles sil­did tea­vi­tus­te­ga. Ini­me­sed ar­va­vad sa­ge­li, kui neid po­le, ju siis on lu­ba­tud.“ Väl­ja­kut­seid roh­kem kui ka­he ini­me­se ko­gu­ne­mis­test, pea­mi­selt noor­te kok­ku­saa­mis­test, on po­lit­sei saa­nud Ida-Har­ju kõi­gist 9 oma­va­lit­su­sest, kuid prob­leem on te­ra­vam Tal­lin­na lä­hiümb­ru­se oma­va­lit­sus­tes: „Või siis an­tak­se maa­piir­kon­da­dest neist vä­hem tea­da.“ Nä­da­la­va­he­tu­sel, kui Vi­ru ra­bas ja Jä­ga­la joa juu­res olid suu­red rah­va­mas­sid, olid po­lit­seil ini­mes­te­le sel­gi­tus­töö te­ge­mi­sel neis piir­kon­da­des ja ka mu­jal abis kesk­kon­nains­pek­to­rid. Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­las ning Lok­sal on las­te män­gu­väl­ja­kud ja spor­di­plat­sid lin­ti­de­ga pii­ra­tud.

Eelmine artikkelKeh­ra jäät­me­jaa­ma ava­mi­sest
Järgmine artikkelKuu­sa­lu vald pea­tas ka pen­sio­nä­ri­de bus­si­rin­gid