Kuu­sa­lu Soo­ju­se­le va­ru­ge­ne­raa­tor

138
KALLE KÜNGAS.

Kuu­sa­lu Soo­jus os­tis Kuu­sa­lu kat­la­maj­ja va­ru­ge­ne­raa­to­ri, et ta­ga­da elekt­ri­kat­kes­tus­te kor­ral Kuu­sa­lu ale­vi­ku joo­gi­vee­ga va­rus­ta­mi­ne ja hoi­da töös reo­vee­pump­la. Ge­ne­raa­tor os­te­ti fir­malt OÜ Epi­fa, sa­mal ajal Kuu­sa­lu kat­la­ma­ja re­no­vee­ri­mis­töö­de­ga. Li­sa­ra­ha 12 000 eu­rot, mis oli va­ja­lik kat­la­maj­ja suu­re­ma ge­ne­raa­to­ri ost­mi­seks, eral­da­ti val­laee­lar­vest – sum­ma oli ka­van­da­tud Kuu­sa­lu val­la 2021. aas­ta ee­lar­ves­se. Kuu­sa­lu Soo­ju­se te­gev­juht Kal­le Kün­gas üt­les, et va­ru­ge­ne­raa­tor või­mal­dab hoi­da elekt­ri­kat­kes­tu­se kor­ral kat­la­ma­ja töös. Kat­la­ma­ja­ga sa­mas hoo­nes on Kuu­sa­lu va­ba­taht­li­ke pääst­ja­te ruu­mid ning va­ru­ge­ne­raa­to­ri abil on ta­ga­tud ka pääst­ja­tel vee saa­mi­ne ja si­de­ka­na­li­te toi­mi­mi­ne. Tõ­si­ses krii­sio­lu­kor­ras saab tä­nu va­ru­ge­ne­raa­to­ri­le Kuu­sa­lu Soo­ju­se ruu­mi­des töö­ta­da val­la krii­sis­taap ja va­ja­du­sel on või­ma­lik sin­na pai­gu­ta­da abi­va­ja­jad.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 12. jaanuaril
Järgmine artikkelKuu­sa­lu vald ja­gas tä­nu­peol aas­tap­ree­miaid ja tun­nus­tas tub­li­maid te­gi­jaid