Kuu­sa­lu mees­koor esines Ta­pal

436
Kuusalu meeskoor.

Kuu­sa­lu mees­koor esi­nes koos Rak­ve­re mees­koo­ri­ga eel­mi­se nel­ja­päe­va õh­tul Ta­pal 1. ja­la­väeb­ri­gaa­di lin­na­kus. Ees­ti va­ba­rii­gi 102. aas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud kont­sert-ühis­laul­mi­ne sai teoks tä­nu Kuu­sa­lu val­la ja kait­se­mi­nis­tee­riu­mi sõl­mi­tud koos­töö­le­pin­gu­le. Kont­ser­ti ai­tas kor­ral­da­da ja rek­laa­mi­da Kuu­sa­lu ela­nik, 1. ja­la­väeb­ri­gaa­di kap­lan Pee­ter Pae­nurm. Ku­na liit­las­tel oli töö­päev lä­bi, esi­ne­ti aja­tee­ni­ja­te­le. Ka­vas oli Vel­jo Tor­mi­se loo­min­gut ja isa­maa­li­si lau­le, lõ­puks laul­di ühi­selt kolm lau­lu: „Mürt­sub trumm“, „En­ne veel kui kus­tub eha“, „Jää va­baks Ees­ti me­ri“. Mees­koo­ri laul­ja Raul Val­gis­te: „Vas­tu­võtt oli soe, meie­ga laul­di kaa­sa. Sai­me ka tut­vu­da sõ­ja­väe­lin­na­ku­ga, kü­las­ta­si­me üht ka­sar­mut. Kin­ki­si­me lin­na­ku raa­ma­tu­ko­gu­le kolm Kuu­sa­lu mees­koo­ri aja­loo­raa­ma­tut.“