Kuu­sa­lu mai­laat lük­kub eda­si

995
Kuusalu rahvamaja.

Ko­roo­na­vii­ru­sest tin­gi­tud erio­lu­kor­ra tõt­tu jääb Kuu­sa­lu tra­dit­sioo­ni­li­ne 1. mai laat ära. See­kord oleks Kuu­sa­lu mai­laat toi­mu­nud 20. kor­da. Al­gu­sest pea­le kor­ral­dus­toim­kon­nas ol­nud Tiiu Aa­sa üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, kor­ral­da­jad on koos Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si eest­ve­da­ja­te­ga aru­ta­nud, et sõl­tub ko­roo­na­vii­ru­se üle­maailm­sest pan­dee­miast, kas ja kui kau­ge­le 20. mai­laat eda­si lü­ka­ta. Kui vii­ru­se le­vik vä­he­neb ja su­vel lu­ba­tak­se rah­vaü­ri­tu­si kor­ral­da­da, võiks Kuu­sa­lu laa­da lü­ka­ta au­gus­ti al­gu­ses­se, ühen­da­da lau­rit­sa­päe­va laa­da­ga.

Eelmine artikkelSuur­pea rah­vas soo­vib la­hu­ta­da kü­la ja en­di­se sõ­ja­väe­lin­na­ku
Järgmine artikkelKind­ral ALEK­SAN­DER TÕ­NIS­SO­NI vii­ma­ne saa­vu­tus Va­ba­dus­sõ­jas – võit epi­dee­mia üle