Kuu­sa­lu Hoo­le­la pe­su­ma­ja avab ap­ril­lis uk­sed

950
MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la ju­ha­tu­se liik­med peat­selt ava­ta­vas pe­su­ma­jas: te­ge­vus­ju­hen­da­jad MA­RIA PRÄÄTS ja KAI­LI ALL­MÄ­GI ning eri­hoo­le­kan­de­tee­nus­te koor­di­naa­tor KAIE US­TAV. Fo­to Eli­na Aa­sa

Ter­vi­se­kes­ku­se keld­ris­se ra­ja­tud pe­su­ma­jas hak­ka­vad töö­le MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la klien­did.

Pe­su­ma­ja on si­sus­ta­tud MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la töö­ruu­mi­de kõr­va­le en­di­ses­se jõu­saa­li, mi­da vii­ma­ti ka­su­ta­ti Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­ku­se keld­ris lao­pai­ga­na. Hoo­le­la ren­dib pe­su­ma­ja ruu­me Kuu­sa­lu val­lalt, ku­na ter­vi­se­kes­kus kuu­lub val­la­le. Re­mon­di­ku­lu osas te­hak­se ta­saar­vel­dus. Ko­gu pe­su­pe­se­mi­se tee­nu­seks va­ja­mi­nev teh­ni­ka on loo­da­vas pe­su­ma­jas ko­hal ja pai­gal­da­tud. Ees on õp­pi­mis­pe­riood.

Pe­su­pe­se­mi­ne käi­vi­ta­tak­se psüü­hi­lis­te eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te pi­kaa­ja­li­se kaits­tud töö­ta­mi­se tee­nu­se raa­mes. Pe­su­ma­ja hak­ka­vad MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la te­ge­vus­ju­hen­da­jad pi­da­ma koos oma pi­kaa­ja­li­sel kaits­tud töö­ta­mi­se tee­nu­sel ole­va­te klien­ti­de­ga.

Te­ge­vus­ju­hen­da­jad sel­gi­ta­vad, et klien­ti­de­le so­bi­vaid töö­koh­ti tu­leb ot­si­da või te­ki­ta­da. Mõn­da ae­ga te­ge­le­ti hel­ku­ri­te pa­ken­da­mi­se­ga, teh­tud on ka muid pa­ken­da­mis­töid, kuid maks­ti vä­he ning tu­li lei­da ka­sum­li­kum et­te­võt­mi­ne.

Kuu­sa­lu Hoo­le­la pa­ku­ta­vaid hoo­le­kan­de­tee­nu­seid psüü­hi­lis­te eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te­le ra­has­tab riik, ena­mi­k oma pal­gast tu­leb klien­ti­del en­dal tee­ni­da. Hoo­le­la suu­rim koos­töö­part­ner ja tööand­ja on Kuu­sa­lu vald. Pi­kaa­ja­li­se kaits­tud töö­na ko­ris­ta­tak­se val­la ran­du, bus­si­pea­tu­si, Kuu­sa­lu ale­vi pea­tä­na­vat ja is­tu­mis­koh­ti, ter­vi­se­kes­ku­se ümb­rust, pu­has­ta­tak­se teeää­ri võ­sast. Te­hak­se ka muid hea­kor­ra abi­töid ning toi­me­ta­tak­se Al­li­ka kü­las aia­maal ja kas­vu­hoo­nes. Val­la­va­lit­sus ta­sub hea­kor­ra­töö­de eest, toe­tab Hoo­le­lat raa­ma­tu­pi­da­mi­se­ga ja juh­ti­mist mii­ni­mum­pal­ga­ga ning an­nab te­ge­vus­toe­tust. Ku­na vald on sta­biil­ne part­ner, te­hak­se val­la­ma­jast tel­li­tud töid ee­lis­jär­je­kor­ras.

Uus tööob­jekt on E20 Ser­vi­ce au­to­re­mon­di töö­ko­ja ruu­mid Kiius, seal käiak­se ko­ris­ta­mas mit­me­ke­si. Ko­ris­tus­tee­nust tel­lib Hoo­le­lalt veel üks kor­te­riü­his­tu Kuu­sa­lus ja Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja.

Rah­vas ta­hab ka vai­ba­pe­su
Pe­su­ma­ja käi­vi­ta­mi­seks sai MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la toe­tust Ko­da­ni­kuü­hen­du­se Siht­ka­pi­ta­lilt (KÜSK) – kok­ku 27 765 eu­rot, mil­lest 2565 eu­rot oli pe­su­ma­ja ärip­laa­ni koos­ta­mi­seks ja 24 999,99 eu­rot teh­ni­ka soe­ta­mi­seks. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mu­seks oli ka­van­da­tud 36 831,90 eu­rot. Pro­jekt esi­ta­ti KÜS­Ki­le men­tor­fir­ma Cla­ri­tas aren­gueks­per­di Kat­rin Suur­soo abi­ga.

Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus ku­ju­nes et­te­val­mis­tus­töö­de käi­gus esial­gu ka­van­da­tust 7000 eu­rot kal­li­maks. MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la ju­ha­tu­se lii­ge ja eri­hoo­le­kan­de­tee­nus­te koor­di­naa­tor Kaie Us­tav kin­ni­tab, et li­sa­ra­ha tu­leb Hoo­le­la en­da tee­ni­tud tu­lu­dest, ning sel­gi­tab, et juur­de os­te­ti kol­mas pe­su­ma­sin.

Fa­ce­boo­kis kor­ral­da­ti kü­sit­lus, mil­list pe­su­pe­se­mi­se tee­nust rah­vas ta­hab. Vas­tu­seid tu­li 140, pal­jud soo­vi­sid, et pes­taks suu­ri as­ju, sest ko­dus on en­da pe­su­ma­si­na­ga ras­ke pu­has­ta­da kalt­su­vai­pu, tek­ke. Sel­lest tu­le­ne­valt ot­sus­ta­ti, et li­saks 10ki­log­ram­mi­li­se ma­hu­ta­vu­se­ga pe­su­ma­si­na­te­le os­te­tak­se kol­mas pe­su­ma­sin, ku­hu ma­hub 14 ki­log­ram­mi pe­su ja saab pes­ta suu­re­mõõt­me­li­si ese­meid. Veel on uues pe­su­ma­jas pai­ka pan­dud kaks kui­va­tit, ka­lan­der voo­di- ja laud­li­na­de, kar­di­na­te-ka­te­te ning vaa­kum­laud muu pe­su trii­ki­mi­seks.

Te­ge­vus­ju­hen­da­ja Kai­li All­mä­gi ju­tus­tab, et ta pak­kus pe­su­ma­ja te­ge­mi­se idee tä­nu mõ­ni aeg ta­ga­si Lok­sal saa­dud ko­ge­mu­se­le: „Kor­ral­da­sin laag­reid ja vii­sin pe­su pes­ta Lok­sal te­gut­se­nud pe­su­maj­ja. See oli vah­va koht ja töö kva­li­teet­ne, kah­juks lõ­pe­tas te­ge­vu­se. Suur­te pro­fes­sio­naal­se­te ma­si­na­te­ga pe­se­mi­ne an­nab puh­ta­ma pe­su. Ole­me oma uu­te ma­si­na­te­ga katse­ta­nud, tu­le­mu­sed on ol­nud head, ko­dus­te pe­su­ma­si­na­te­ga sel­list kva­li­tee­ti ei saa­vu­ta. “

Ta kir­jel­dab, et kat­se­ta­tud on pä­ris määr­du­nud rõi­vas­te­ga, ka õli­sed tun­ked on saa­nud pal­ju puh­ta­maks: „Ka­su­ta­ma hak­ka­me pro­fes­sio­naal­seid pe­su­va­hen­deid ja ple­kiee­mal­da­jaid, mi­da saa­me pe­su­ma­si­na­te tar­ni­jalt, Kaup­le­ja OÜ-lt. Ko­gu süs­teem on ma­si­na­tes au­to­ma­ti­see­ri­tud, ka pe­su- ja lo­pu­tus­va­hen­di do­see­ri­mi­ne.“

Kaie Us­tav li­sab, et plek­ki­de pu­has­ta­mi­sel ol­lak­se ju­ba pal­ju tar­ge­mad, ning too­ni­tab tu­le­vas­te­le klien­ti­de­le, et kui olu­li­se­le rii­dee­se­me­le sa­tub plekk, siis mit­te ha­ka­ta ise pu­has­ta­ma, vaid tuua edas­pi­di Hoo­le­la pe­su­maj­ja.

„Kü­sit­lu­se­le vas­ta­nu­test osad soo­vi­sid ka kee­mi­li­se pu­has­tu­se tee­nust, aga se­da me suu­re tõe­näo­su­se­ga osu­ta­ma ei hak­ka, sest nõuab eri­tin­gi­mu­si,“ lau­sub Kaie Us­tav.

Märt­sis ha­ka­tak­se tööos­ku­si õp­pi­ma
Ko­gu märt­si­kuu on pe­su­ma­jas plaa­nis jät­ta õp­pi­mi­seks ja har­ju­ta­mi­seks. Koo­li­ta­ma on lu­ba­nud tul­la pro­jek­ti men­to­ri, Rak­ve­re pe­su­ma­ja Go Clean töö­ta­ja. Uk­sed ta­he­tak­se klien­ti­de­le ava­da ap­ril­lis.

Kaie Us­tav: „Pi­di­me ot­si­ma en­da­le pro­jek­ti raa­mes men­to­ri. Ar­va­si­me, et ei hak­ka lä­he­maid pe­su­ma­ja­sid Tal­lin­nas, Ta­pal, Rak­ve­res tü­li­ta­ma, sest ehk pee­tak­se meid kon­ku­ren­ti­deks. Ot­si­si­me men­to­rit Ees­ti­maa tei­sest ot­sast, ühe­le­gi kir­ja­le vas­tust ei saa­nud. Kui võt­si­me te­le­fo­ni­kõ­ne Rak­ve­res­se Go Clea­ni, ko­he esi­me­sest te­le­fo­ni­kõ­nest pa­ku­ti abi.“

Kõi­ge­pealt tee­vad te­ge­vus­ju­hen­da­jad Kai­li All­mä­gi ja Ma­ria Prääts ning koor­di­naa­tor Kaie Us­tav tööp­rot­ses­sid en­da­le sel­geks. Siis ha­ka­tak­se kat­se­ta­ma pi­kaa­ja­li­sel kaits­tud töö­ta­mi­se tee­nu­se klien­ti­de­ga, kel­le­le ja kui­das pe­su­ma­ja töö so­bib. See­tõt­tu veel ei osa­ta öel­da, kui pal­jud nen­de klien­ti­dest pe­su­ma­jas töö­le asu­vad. Kind­las­ti peab koo­li­ta­ma ka või­ma­lik­ke asen­da­jaid või li­sa­töö­jõu­du, kui hooa­ja­li­selt on tel­li­mu­si roh­kem.

Kaie Us­ta­vi sõ­nul käib prae­gu Kuu­sa­lu Hoo­le­la uue vee­bi­le­he te­ge­mi­ne. Pe­su­ma­ja in­fo on sel­le­ga seo­tud, saab vaa­da­ta hin­na­kir­ju, esi­ta­da tel­li­mu­si või täp­sus­ta­vaid kü­si­mu­si.
Ma­ria Prääts mär­gib, et kü­sit­lu­ses uu­ri­ti ka pe­su­kul­le­ri tee­nu­se koh­ta, osad või­ma­li­kud klien­did olid sel­lest hu­vi­ta­tud: „Kui pe­su­kul­le­ri tee­nust osu­ta­da, peak­sid sel­leks ole­ma eral­di sõi­du­va­hend ja au­to­juht ning keh­tes­ta­tud tee­nus­ta­su. Vaa­ta­me, kui­das pe­su­ma­ja ka­su­ta­ma ha­ka­tak­se, siis aru­ta­me kul­le­ri tee­mat.“

Ta li­sab, et uu­ri­tak­se või­ma­lust, kui­das saaks pe­su­maj­ja pe­su tuua ja sealt viia kon­tak­ti­va­balt. Õues võik­sid ol­la vas­ta­vad kon­tei­ne­rid.

Hoo­le­la köö­gi­vil­jad on po­pu­laar­ne kaup
Kuu­sa­lu Hoo­le­la ra­jas üle­möö­du­nud su­vel Al­li­ka kü­las­se va­na koo­li­ma­ja juur­de köö­gi­vil­jaaia. Klien­te hak­kas ju­hen­da­ma Ma­ria Prääts, nõuand­ja­te­na on kaa­sa­tud aed­ni­ku­ko­ge­mu­se­ga Vir­ve Haab­saar ja Mer­le Taal.

Kui esi­me­sel su­vel oli aia­saa­dus­te müü­gi­ga ras­ku­si ja osa too­de­tust teh­ti hoi­dis­teks, siis mul­lu su­vel olu­kord muu­tus. Köö­gi­vil­ja­de ja mait­se­tai­me­de ost­ja­te­le pa­ku­ti või­ma­lust min­na ko­ha­pea­le, nad said soo­vi­tu võt­ta peen­ralt või kas­vu­hoo­nest oma käe­ga. Hoi­di­seid ei ol­nud sü­gi­sel va­ja te­ha, ko­gu kraam os­te­ti ära. Os­ta saab veel sü­gav­kül­mu­ta­tud mait­se­tai­mi ja kui­va­ta­tud mait­seai­ne­se­gu­sid. Kel huvi, võtku juhendajaga ühendust.

Ma­ria Prääts üt­leb, et al­ga­mas on ta­li­külv – kon­tei­ne­rid mul­da pan­dud seem­ne­te­ga viiak­se õue, et tai­med saa­vad ha­ka­ta kas­va­ma ko­he, kui il­mad muu­tu­vad ke­va­di­selt soo­je­maks.
Köö­gi­vil­ja­kas­va­tust on ka­vas laien­da­da, aia­maa­le plaa­ni­tak­se pan­na suur ki­le­tun­nel, mis oleks 6 meet­rit lai ja 25 meet­rit pikk. See ta­gab tai­me­de­le pa­re­mad kas­vu­tin­gi­mu­sed.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu koo­li mad­ru­seõp­pe esi­me­ne lend
Järgmine artikkelKa­ha­la Jää­kal käis li­gi 600 ini­mest