Kuu­sa­lu kool jät­kab juur­dee­hi­tu­se ajal osa­li­selt e-õp­pe­ga

443
Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor KRIS­TI TA­RIK tuleva aasta alguses valmiva algklasside maja juures: „Loo­da­me, et saa­me oma lap­si, õpe­ta­jaid ja lap­se­va­ne­maid pea­gi rõõ­mus­ta­da tä­na­päe­va­se õp­pe­kesk­kon­na­ga.“

7.-11. klas­sid on esi­me­sel poo­laas­tal iga viie koo­li­nä­da­la jä­rel nä­dal ae­ga e-õp­pel.

Ta­va­pä­ra­selt al­gab uus koo­liaas­ta Kuu­sa­lu kesk­koo­lis ka tä­na­vu 1. sep­temb­ril ak­tus­te­ga. Ala­tes 2. sep­temb­rist ra­ken­da­tak­se koo­lis osa­list e-õpet. Di­rek­tor Kris­ti Ta­ri­ku kin­ni­tu­sel on koo­lil prae­gu nii suur ruu­mi­puu­dus, et kõik õpi­la­sed koo­li­maj­ja ja kolm aas­tat ta­ga­si ren­di­tud nel­ja moo­dul-k­las­si kor­ra­ga õp­pi­ma ei ma­hu.

„Sel­le tõt­tu on meil ku­ni juur­dee­hi­tu­se val­mi­mi­se­ni pi­de­valt osa klas­se e-õp­pel,“ üt­les ta.
E-õpet ehk õpet, kus õpi­la­sed õpi­vad ko­dus na­gu dis­tant­sõp­pe ajal, ra­ken­da­tak­se 7.-11. klas­si­de­le. Di­rek­tor põh­jen­das, et ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­rium ei soo­vi­ta dis­tant­sõ­pet esi­me­ses ja tei­ses koo­liast­mes, sa­mu­ti ei ra­ken­da­ta se­da abi­tu­rien­ti­de­le, kel on ees lõ­puek­sa­mid ning kes on nii­gi pi­da­nud suu­re osa güm­naa­siu­mia­jast ole­ma dis­tant­sõp­pel.

Kor­ra­ga on klas­sid e-õp­pel ühe nä­da­la iga viie nä­da­la jä­rel. Esi­me­sel nä­da­lal on e-õp­pel 7. klas­si õpi­la­sed, tei­sel 8., kol­man­dal 9., nel­jan­dal 10. ja viien­dal 11. klas­si õpi­la­sed, nii ku­ni kooli juur­dee­hi­tuse val­mimiseni: „See ai­tab vei­di kaa­sa ka õpi­las­te ha­ju­ta­tu­se­le ning osa­li­selt e-õpet ka­su­ta­des ma­hu­me koo­li­maj­ja ära, kui­gi ruu­mi­puu­dus on ik­ka. Lu­ge­mis­saal on klas­si­ruu­miks teh­tud, ar­vu­tik­lass ka­heks ja­ga­tud, kui algk­las­siõ­pi­la­sed on ke­ha­li­ses kas­va­tu­ses, ka­su­ta­vad va­ne­mad klas­sid ka nen­de ruu­me.“

Kris­ti Ta­rik sel­gi­tas, et e-õp­pe ajal või­vad tun­nid toi­mu­da vee­bi­kesk­kon­na va­hen­du­sel, kuid see po­le pea­mi­ne: „Ku­na aju­ti­selt koo­lis ar­vu­ti-k­las­se ei ole, ka­su­ta­me e-õp­pe ajal kind­las­ti ka di­gi­va­hen­deid, et aren­da­da õpi­las­te di­gi­pä­de­vust. Kuid õp­peai­ne­te spet­sii­fi­ka on eri­nev, ole­me iga­le õpe­ta­ja­le and­nud va­ba­du­se ot­sus­ta­da, kui­das ta soo­vib e-õpet lä­bi viia. Õpe­ta­jad tea­vad nen­de nä­da­la­te toi­mu­mi­sae­gu et­te ja saa­vad sel­leks ajaks pla­nee­ri­da õpi­las­te­le ko­du­tööks mõ­ne suu­re­ma pro­jek­ti.“

Di­rek­tor tõ­des, et osa­li­ne e-õpe seab ko­gu koo­li­pe­re sur­ve al­la, kuid hea ees­mär­gi ni­mel ol­lak­se val­mis pin­gu­ta­ma ning tun­du­valt kee­ru­li­sem oleks ha­ka­ta koo­li­le väl­jast­poolt oma ma­ja li­sa­ruu­me ot­si­ma. Sel­le­ga kaas­neks te­ma sõ­nul va­ja­dus ha­ka­ta nii õpe­ta­jaid kui õpi­la­si ühest ko­hast tei­se trans­por­ti­ma, la­hen­da­da tu­leks mu­jal ruu­mi­des toit­lus­ta­mi­se­ga seon­duv. Ka prae­gu, mil koo­li­ma­jas hak­ka­vad va­hel­du­mi­si õp­pi­ma eri­ne­vad klas­sid, on va­ja igal nä­da­lal te­ha uus plaan ruu­mi­de jao­ta­mi­se koh­ta. Siis­ki oleks mit­me ma­ja va­he­li­ne lo­gis­ti­ka Kris­ti Ta­ri­ku hin­nan­gul mär­ki­mis­väär­selt kee­ru­li­sem ja õp­pek­va­li­teet kan­na­taks roh­kem.

„Laus­dis­tant­sõ­pet meil ei tu­le ning usun, et osa­li­ne e-õpe tu­leb pi­gem ka­suks kui kah­juks, õpe­tab las­te­le vas­tu­tust, ajap­la­nee­ri­mist, ene­se­ga toi­me­tu­le­mist,“ lau­sus ta.

Eri­va­ja­du­se­ga ja eri­tu­ge va­ja­vaid lap­si kut­su­tak­se va­ja­du­sel koo­li ole­ne­ma­ta sel­lest, kas nen­de klas­sid on dis­tant­sõp­pel.

Kris­ti Ta­rik nen­tis, et juur­dee­hi­tus on koo­lie­lu sas­si löö­nud ja sel­le tõt­tu on tul­nud lo­gis­ti­lis­te prob­lee­mi­de­ga te­gel­da roh­kem kui ha­ri­du­se si­su­li­se eden­da­mi­se­ga. See­tõt­tu oo­tab kool pi­ki­sil­mi juur­dee­hi­tu­se val­mi­mist. Uueks õp­peaas­taks re­no­vee­ri­ti söö­gi­saa­li va­na osa ning koo­liõe ka­bi­net, söö­gi­saa­li laien­dus val­mib koos algk­las­si­de ma­ja ja gar­de­roo­bi laien­du­se­ga. Töö­de lõpp­täh­taeg on järg­mi­se aas­ta jaa­nua­ri kes­kel.

„Ole­me loo­tus­rik­kad, ehi­ta­jad pin­gu­ta­vad, asi võ­tab il­met. Aga on tõ­si, et ma­ter­ja­li­de tar­nea­jad on pi­ke­ne­nud. Loo­mu­li­kult ta­ha­me kõik saa­da pä­rast jõu­lu­va­heae­ga koo­li, kuid ole­me val­mis, et nii ei pruu­gi min­na. Kui ehi­tu­se lõpp na­tu­ke lük­kub, jät­ka­me osa­li­se e-õp­pe­ga. See võib mõ­ne­le klas­si­le tä­hen­da­da veel üh­te-kah­te dis­tant­sõp­pe­nä­da­lat, loo­de­ta­vas­ti mit­te roh­kem. Väär­tus, mi­da koo­li juur­dee­hi­tus mei­le loob, on nii pi­kaa­ja­li­ne, et kui sel­le val­mi­mi­ne lük­kub mõ­ne nä­da­la võr­ra eda­si, saa­me hak­ka­ma,“ rää­kis koo­li­juht.

Eelmine artikkelAru­kü­la lä­he­da­le pla­nee­ri­tak­se suurt päi­ke­se­par­ki
Järgmine artikkelHead uut kooliaastat!