Aru­kü­la lä­he­da­le pla­nee­ri­tak­se suurt päi­ke­se­par­ki

140
Esialgu kavandati Aruküla päikeseparki 30 hektari suurusele alale, nüüd soovib CUMO Partners selle rajada 24 hektarile.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu juu­ni­kuu is­tun­gil tut­vus­tas hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Ets OÜ CU­MO Part­ners pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te taot­lust, et ra­ja­da Pe­nin­gi tur­ba­maard­la ala­le, Jär­si kül­la Aru­kü­la ala­jaa­ma ta­gant ku­ni Lei­va­jõe­ni ula­tu­va­te­le Kark­le ja Va­na-Väl­ja­mäe kin­nis­tu­te­le 30 hek­ta­ri­le 18,5me­ga­va­ti­se võim­su­se­ga päi­ke­see­lekt­ri­jaam.

Vas­ta­valt Raa­si­ku val­la üld­pla­nee­rin­gu­le tu­leb päi­ke­se­elekt­ri­jaa­ma ra­ja­mi­seks üld­ju­hul koos­ta­da de­tailp­la­nee­ring. Üldp­la­nee­ring sä­tes­tab de­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se ko­hus­tu­se, kui soo­vi­tak­se muu­ta maa sih­tots­tar­vet, kui te­ge­vu­se­ga kaas­neb teh­ni­li­se ta­ris­tu väl­jae­hi­ta­mi­se va­ja­dus või olu­li­selt suu­re­neb ole­ma­so­lev ehi­tus­maht ning ju­hul, kui naa­be­ra­la­de­le kaas­ne­vad olu­li­sed häi­rin­gud, näi­teks vä­li­sõh­ku suu­na­ta­va­te saas­teai­ne­te heit­ko­gu­sed. De­tailp­la­nee­rin­gust liht­sa­mat ja kii­re­mat vii­si maa pla­nee­ri­mi­seks ehk pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te alu­sel ava­tud me­net­lust võib kaa­lu­da ha­jaa­sus­tu­ses, toot­mis­maa pu­hul ning kui ka­van­da­ta­va te­ge­vu­se­ga ei häi­ri­ta naab­reid. Pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed, mil­le alu­sel koos­ta­tak­se ehi­tusp­ro­jekt, väl­jas­tab val­la­va­lit­sus. Sel­li­selt on mil­le­gi ra­ja­mi­ne tun­du­valt kii­rem kui de­tailp­la­nee­rin­gu pu­hul, mil koos­ta­mi­sest keh­tes­ta­mi­se­ni lä­heb reeg­li­na mi­tu aas­tat.

Val­la­va­lit­sus oli esial­gu se­da meelt, et Kark­le ja Va­na-Väl­ja­mäe kin­nis­tu­te­le võiks päi­ke­se­jaa­ma lu­ba­da ra­ja­da pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te alu­sel. Aa­re Ets sel­gi­tas, et te­gu on ha­jaa­sus­tu­se­ga, kõr­val on vaid kaks ma­ja­pi­da­mist, üle­jää­nu pea­mi­selt rii­gi­maa ning prob­lee­mi, et pa­nee­li­delt pee­gel­duv päi­ke hak­kaks La­ge­di-Pe­nin­gi maan­teel liik­le­vaid au­to­juh­te se­ga­ma, ei ole, ku­na pa­nee­lid maan­tee­le ei pais­ta.

Pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list Kris­ta Erg-Scacc­het­ti lei­dis siis­ki, et CU­MO Part­ner­sil tu­leks päi­ke­see­lekt­ri­jaa­ma ra­ja­mi­seks koos­ta­da de­tailp­la­nee­ring: „Üldp­la­nee­ring on val­la st­ra­tee­gi­li­ne do­ku­ment, mil­le­le peab ko­gu ehi­tus­te­ge­vus vas­ta­ma. Ai­nu­ke või­ma­lus se­da muu­ta on de­tailp­la­nee­rin­gu kau­du.“

Pä­rast aru­te­lu vo­li­ko­gus ot­sus­tas val­la­va­lit­sus jät­ta CU­MO Part­ner­si pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te taot­lu­se ra­hul­da­ma­ta vii­da­tes de­tailp­la­nee­rin­gu ko­hus­tu­se­le ja va­ja­du­se­le päi­ke­se­jaa­ma­de tee­mat põh­ja­li­ku­malt kä­sit­le­da. CU­MO Part­ners kü­sis see­jä­rel ar­va­must Raa­si­ku val­la üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­jalt, OÜlt Ske­past&Puh­kim, kes lei­dis, et soo­vi­tud asu­koh­ta päi­ke­se­jaa­ma ra­ja­mist on pii­sa­valt ük­si­kas­ja­li­kult või­ma­lik me­net­le­da ka de­tailp­la­nee­rin­gut koos­ta­ma­ta, pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te kau­du.

Teist kor­da vo­li­ko­gus
Sü­da­su­vel esi­tas CU­MO Part­ners Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­le pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te uue taot­lu­se. Ka­van­da­ta­va päi­ke­se­jaa­ma pin­da­la oli vä­hen­da­tud 24 hek­ta­ri­le, lii­tu­mis­võim­sust 13 me­ga­va­ti­le.

Au­gus­tis oli tee­ma taas vo­li­ko­gus.

Kui juu­nis oli val­la­va­lit­sus vo­li­ko­gu­le et­te val­mis­ta­nud pro­to­kol­li­li­se ot­su­se väl­jas­ta­da Aru­kü­la ala­jaa­ma ta­gu­se­le ala­le päi­ke­se­jaa­ma ra­ja­mi­seks pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed, siis au­gus­tis oli val­la­va­lit­sus tei­sel sei­su­ko­hal. Aa­re Ets tõ­des, et neil puu­dub ko­ge­mus, kui­das päi­ke­se­par­ki­de ra­ja­mist re­gu­lee­ri­da, Ees­ti oma­va­lit­su­sed on se­da tei­nud pea­mi­selt pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te kau­du, sest uu­si üldp­la­nee­rin­guid on vä­hes­tel val­da­del-lin­na­del ning rohkem kui kümme aastat tagasi kehtestatud üldplaneeringutes taastuvenergiat ei käsitleta.

Hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja sel­gi­tas, et val­la­va­lit­sus peab va­ja­li­kuks päi­ke­se­par­gi ra­ja­mi­seks de­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­mist, ku­na sel­le ra­ja­mi­seks tu­leb muu­ta maa sih­tots­tar­vet, see tä­hen­dab, et de­tail­pla­nee­ring muu­dab üldp­la­nee­rin­gut, mis on val­la kõi­ge olu­li­sem aren­gu­do­ku­ment.

„Pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed ava­tud me­net­lu­ses hoiak­sid kok­ku hu­vi­ta­tud isi­ku ae­ga ja ra­ha­kot­ti, aga ar­van, et me ei pea ko­ha­li­kus oma­va­lit­su­ses sel­lest läh­tu­ma,“ lau­sus ta ning li­sas, et de­tailp­la­nee­ring an­nab või­ma­lu­se pa­re­mi­ni hin­na­ta ka­van­da­ta­va te­ge­vu­se­ga kaas­ne­vaid kesk­kon­na­mõ­ju­sid.

Is­tun­gil osa­le­nud Ma­dis Org CU­MO Part­ner­sist üt­les, et 99prot­sen­di­li­se tõe­näo­su­se­ga saaks de­tailp­la­nee­rin­gu ko­hus­tus nei­le Aru­kü­la päi­ke­see­lekt­ri­jaa­ma ra­ja­mi­sel ko­mis­tus­ki­viks. Te­ma kin­ni­tu­sel jõu­ti koh­tu­mi­sel ka­van­da­ta­va päi­ke­se­par­gi lä­he­dus­se jää­va­te era­ma­ja­de­ oma­ni­ke­ga kok­ku­lep­pe­le, et kui vä­hen­da­tak­se päi­ke­se­pa­nee­li­de alust pin­da­la ning kui­ven­da­tud ala jääb sel­lest väl­ja, on ela­ni­kud sel­le­ga nõus.

Et­te­võ­te oli kü­si­nud sei­su­koh­ta ka maa-ame­tilt ning saa­nud vas­tu­se, et amet ei näe an­tud alal tu­le­vi­kus st­ra­tee­gi­list va­ja­dust tur­ba kae­van­da­mi­seks ega tee ta­kis­tu­si päi­ke­se­jaa­ma püs­ti­ta­mi­se­le. Maa-amet nõus­tus, et te­gu on keh­va vil­ja­ku­se­ga liig­niis­ke ala­ga, mis so­bib taas­tu­ve­ner­gia aren­du­seks. Et­te­võt­te kin­ni­tu­sel ei ole ka põl­lu­ma­jan­du­sa­met päi­ke­se­jaa­ma vas­tu, kui ei ri­ku­ta ole­ma­s­ole­vat maa­pa­ran­dus­süs­tee­mi.

Ma­dis Org mär­kis, et nii oma­va­lit­su­sed kui et­te­võt­ted pea­vad lii­ku­ma ro­he­li­se­ma tu­le­vi­ku poo­le: „Ar­van sii­ralt, et see on hea, suh­te­li­selt va­lu­va­ba või­ma­lus saa­da siin val­las en­da­le vä­ga suur ro­he­li­ne ja­la­jälg.“ Ta li­sas, et te­gu on Raa­si­ku val­las ühe so­bi­vai­ma ko­ha­ga päi­ke­se­jaa­male ega pi­da­nud põh­jen­da­tuks nõu­da sel­le ra­ja­mi­seks de­tailp­la­nee­rin­gut, mil­le koos­ta­mi­ne ja me­net­le­mi­ne on um­bes kolme aas­ta pik­ku­ne prot­sess.

Kris­ta Erg-Scacc­het­ti üt­les, et päi­ke­se­par­gi­le ka­van­da­ta­val alal pe­sit­seb tei­se ka­te­goo­ria kait­sea­lu­ne liik ning spet­sia­lis­ti­de kin­ni­tu­sel on päi­ke­se­jaa­mad sel­le lii­gi jaoks olu­li­ne ris­ki­te­gur: „Kui päi­ke­se­park ra­ja­tak­se, ko­lib see liik siit ära. Kas kõr­ge kait­se­ka­te­goo­ria lii­gi elu­ko­ha hä­vi­ta­mi­ne on ro­he­li­ne mõt­le­mi­ne?“

Pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list rõ­hu­tas ka, et mul­la bo­ni­tee­di jär­gi on te­gu väär­tus­li­ku põl­lu­maa­ga, ku­hu päi­ke­se­par­gi ra­ja­mi­ne po­le vä­lis­ta­tud, kuid on tun­gi­valt mit­te­soo­vi­tatav: „Mi­nu mee­lest on see de­tailp­la­nee­rin­gu te­ge­mist väärt, kui maas­tik­ku nii suu­relt muu­da­me.“

An­ni Kon­sap OÜst Ske­past&Puh­kim ar­vas, et ka pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­tes­se saab sea­da ko­hus­tu­se ar­ves­ta­da kait­sea­lu­se lii­gi ja te­ma elu­pai­ga va­ja­du­sest tin­gi­tud iseä­ra­su­si. Ta lei­dis, et val­la­va­lit­sus on üldp­la­nee­rin­gut lii­ga kit­salt tõl­gen­da­nud ning soo­vis vo­li­ko­gu sei­su­koh­ta, kas päi­ke­se­par­gi ra­ja­mi­ne nõuab de­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­mist või ei.
Vo­li­ko­gu

pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te poolt
Ivar Vil­berg mär­kis, ku­na pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te koos­ta­mi­ne on val­la­va­lit­su­se pä­de­vu­ses, jääb mul­je, et val­la­va­lit­sus ei jul­ge ot­sus­ta­da, vaid pa­neb sel­le vo­li­ko­gu õlu­le.

Aa­re Ets sel­gi­tas, et päi­ke­se­par­gi tee­ma vo­li­kok­ku vii­mi­se et­te­pa­nek tu­li ee­lar­ve-, kesk­kon­na- ja pla­nee­ri­mis­ko­mis­jo­nilt. Val­la­va­nem And­re Sepp li­sas, et üldp­la­nee­rin­gu keh­tes­ta­mi­se­ga on vo­li­ko­gu and­nud val­la­va­lit­su­se­le üle­san­de ka­van­da­da tao­li­si ra­ja­ti­si de­tailp­la­nee­rin­gu kau­du. Ta ar­vas, et vä­ga pi­kaks ajaks ning suu­re­le maa-ala­le mi­da­gi pla­nee­ri­des peaks sei­su­ko­ha võt­ma ka vo­li­ko­gu.

Olev Si­ni­järv lau­sus, et ei leid­nud teis­tes oma­va­lit­sus­tes üh­te­gi ha­jaa­sus­tus­se ra­ja­tud päi­ke­se­jaa­ma, mil­le ra­ja­mi­seks oleks nõu­tud de­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­mist. Ta sõ­nas, et Aru­kü­la ala­jaa­ma ta­gu­ne ala on päi­ke­se­pa­nee­li­de­le ideaal­ne koht ning aren­da­ja­le võiks väl­jas­ta­da pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed. Sa­mal sei­su­ko­hal olid ka Tiit Ree­der ja Avo Möls. Vo­li­ko­gu esi­mees Tii­na Rüh­ka mär­kis, et kõi­ge­le uue­le ki­pu­tak­se ala­ti vas­tu ole­ma ning kut­sus üles ole­ma tu­le­vi­ku­le suu­na­tud aren­gu poolt. Ka Ivar Vil­berg toe­tas päi­ke­se­par­gi ra­ja­mi­seks pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te väl­jas­ta­mist. Ta põh­jen­das, et põl­lu­me­hed ei ole sel­lel alal ku­na­gi vil­ja kas­va­ta­nud ning pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­tes­se saab li­sa­da tin­gi­mu­si, mis kait­se­vad seal­seid lin­de, loo­mi ja väär­tus­lik­ke tai­mi. Ivar Vil­berg tõ­des ka, et igal as­jal on oma aeg ning de­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­mist nõu­des jääb pro­jekt aja­le jal­gu ega pruu­gi rea­li­see­ru­da.

Vo­li­ko­gu võt­tis 9 poolt­hää­le­ga vas­tu pro­to­kol­li­li­se ot­su­se lu­ba­da val­la­va­lit­su­sel väl­jas­ta­da päi­ke­see­lekt­ri­jaa­ma ra­ja­mi­seks Jär­si kü­las Kark­le ja Va­na-Väl­ja­mäe kin­nis­tu­tel pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed ava­tud me­net­lust ra­ken­da­des. Vo­li­ko­gu 4 lii­get jäid era­poo­le­tuks.

Ava­tud me­net­lu­ses väl­jas­ta­ta­va­te pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te eel­nõu ava­li­kus­ta­tak­se ning ava­li­ku väl­ja­pa­ne­ku ajal on hu­vi­ta­tud isi­kuil ja neil, kel­le õi­gu­si võib pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te and­mi­ne puu­du­ta­da, õi­gus esi­ta­da eel­nõu või taot­lu­se koh­ta kir­ja­lik­ke et­te­pa­ne­kuid ja põh­jen­da­tud vas­tu­väi­teid.