Kuu­sa­lu ki­ri­ku 90aas­ta­ne ki­vi­ka­tus sai samb­last puh­taks

386
Töö­me­hed pa­ran­da­sid ja vär­vi­sid ka Kuu­sa­lu ki­ri­ku tor­ni plekk-ka­tust.

Möö­du­nud nä­da­lal pu­has­ta­sid fir­ma Ma­ja­ka­tus töö­me­hed Kuu­sa­lu ki­ri­ku ki­vi­ka­tu­se samb­last ning re­mon­ti­sid tor­ni plekk-ka­tet. Ka Lee­si ki­ri­ku tor­ni ple­kist ka­te va­jas lap­pi­mist ja üle vär­vi­mist.

EELK Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se ko­gu­du­se õpe­ta­ja Jaa­nus Ja­la­kas üt­les, et nii sai kok­ku hoi­tud suur sum­ma. Han­ke tu­le­mu­se­na pa­ku­ti Kuusalu ki­ri­ku ki­vi­ka­tu­se va­he­ta­mi­se hin­naks 2017. aas­tal 312 000 eu­rot, 2018. aas­tal 322 000 eu­rot. Katuseki­vi­de pu­has­ta­mi­seks ku­lus nüüd kor­da­des vä­hem – 2800 eu­rot. Um­bes sa­ma pal­ju tu­li ta­su­da ka tor­ni­ple­ki vär­vi­mi­se eest.
Kuu­sa­lu ki­ri­ku ka­tus on pu­nas­test tse­ment­ki­vi­dest, pan­dud 1929. aas­tal.

OÜ Ma­ja­ka­tus juht Raul Lep­pik, kel­le ko­du on Sal­mis­tul, kom­men­tee­ris, et Kuu­sa­lu ki­ri­ku ka­tust pee­ti va­ri­se­mi­soht­li­kuks, kuid pä­rast pu­has­ta­mist sel­gus, et on kor­ras ja kui hool­da­da, siis peab veel sa­da aas­tat vas­tu: „Mõ­ned ki­vid on va­ja va­he­ta­da, aga sel­li­seid enam ei too­de­ta. Ap­pi lu­bas tul­la Mo­nier. Tal­lin­nas ha­ka­tak­se va­he­ta­ma ühel ma­jal um­bes sa­ma va­na ka­tust, mil­lel on sa­ma­su­gu­sed ki­vid, sealt saab ter­veid ki­ve Kuu­sa­lu ki­ri­ku ka­tu­se jaoks.“

Jaa­nus Ja­la­kas: „Leid­si­me ka­tu­se kor­da­te­ge­mi­seks la­hen­du­se ja saa­me tões­ta­da, et on või­ma­lik ka tei­si­ti, mit­te ai­nult loo­ta toe­tus­te­le. Ole­me aas­taid taot­le­nud muin­sus­kait­sea­me­tilt toe­tust Kuu­sa­lu ki­ri­ku­le uue ka­tu­se pa­ne­mi­seks, oli­me pin­ge­reas esi­me­se viie seas, lõ­puks jää­nud nel­ja­küm­nen­daks. Kõik need 22 aas­tat, kui olen ol­nud Kuu­sa­lu ko­gu­du­se õpe­ta­ja, on ki­ri­ku ka­tust pu­ti­ta­tud ja soo­vi­tud va­he­ta­mist, pu­has­ta­mi­ne näi­tas, et va­he­ta­da po­le veel va­ja.“

Ta rää­kis, et sai Ma­ja­ka­tu­se te­ge­vu­sest tea­da eel­mi­sel su­vel, kui Raul Lep­pik pak­kus, et pu­has­taks näi­di­se­na Lee­si ki­ri­ku kõr­val asu­va kuu­ri ka­tu­se. Lee­si ki­rik sai uue ki­vi­ka­tu­se roh­kem kui küm­me aas­tat ta­ga­si. Ka on uus ki­vi­ka­tus Lok­sa ki­ri­kul.

Raul Lep­pik sõ­nas, et et­te­võ­te te­ge­leb töös­tu­sal­pi­nis­mi­ga, mis tä­hen­dab, et on os­ku­sed ja teh­ni­ka kor­ras­ta­da ka­tu­seid nei­le vi­ga te­ge­ma­ta: „Kõi­ge ül­la­ta­vam on, et ka eter­niit­ka­tu­sed, mis tun­du­vad täies­ti keh­vas sei­sus, näe­vad pä­rast pu­has­ta­mist väl­ja na­gu uued. Ar­va­tak­se, kui eter­niit­ka­tus 50 aas­tat ol­nud, siis tu­leb väl­ja va­he­ta­da, aga kui ära pu­has­ta­da, peab veel aas­ta­küm­neid vas­tu. Po­le mõ­tet ku­lu­ta­da suu­ri sum­ma­sid.“

Kuu­sa­lu Pü­ha Lau­rent­siu­se ki­rik on ehi­ta­tud 13. sa­jan­di lõ­pus, juur­dee­hi­tu­sed teh­ti 19. sa­jan­dil.