Kuusalu ja ka Anija vallas murrab hundikari kodude juures koeri

2528

Kesk­kon­naa­met pa­lub ko­du­de lä­he­dal hun­ti­de ja ka­ru­de­ga ol­nud juh­tu­mi­test kind­las­ti tea­ta­da te­le­fo­nil 1247.

Möö­du­nud nä­da­lal vii­sid hun­did Kuu­sa­lu val­las Hirv­li kü­las ko­du­hoo­vist ära ke­tis ol­nud koe­ra. Paar päe­va hil­jem mur­dis hun­di­ka­ri koe­ra ühes Ko­da­soo kü­la ta­lus. Ko­ha­li­ke ela­ni­ke sõ­nul on Kuu­sa­lu val­las vii­ma­sel ajal ol­nud mi­tu koer­te murd­mi­se juh­tu­mit ala­tes Saun­ja kü­last ku­ni Si­gu­la ja Hirv­li­ni. Seal­sed ela­ni­kud on näi­nud hun­te, kui on käi­nud päe­va ajal met­sas see­nel, ja hun­te on pi­me­dal ajal mär­ga­tud ka ko­du­de lä­he­dal. Õh­tu­ti on seal­kan­dis kuul­da hun­ti­de ul­gu­mist. Üks Hirv­li ela­nik kir­jel­das Sõ­nu­mi­too­ja­le, et nen­de pe­re ei jul­ge hun­ti­de tõt­tu enam oma met­saäär­ses ko­dus õh­tu­sel ajal õues lii­ku­da.

Eel­mi­sel pü­ha­päe­val rün­das hun­di­ka­ri Ani­ja val­las Pil­la­pa­lu kü­las koe­ra. Oma koe­ra hun­ti­de küü­sist ära pääst­nud pe­re­mees pos­ti­tas juh­tu­mi koh­ta in­fo ja hoia­tu­se Aeg­vii­du Fa­ce­boo­ki-võr­gus­tik­ku. Ta kir­ju­tas, et koer on tu­ge­vas­ti kan­na­ta­da saa­nud, ja ka se­da, et koe­ra­le ap­pi min­nes nä­gi nel­ja hun­ti.

Kuu­sa­lu ja­hi­selt­si ju­ha­tu­se lii­ge Ma­rek Klais kin­ni­tas toi­me­tu­se­le, et hun­di­ka­ri on vii­ma­sel ajal Kuu­sa­lu ja Ka­ha­la ja­hi­selt­si ja­hi­maa­del liik­vel ning mur­rab ta­lu­des koe­ri. Sel­lest rää­gi­vad ini­me­sed oma­va­hel ja an­na­vad ka tea­da ja­hi­mees­te­le. Ent hun­te prae­gu küt­ti­da ei to­hi, hun­di­jaht al­gab 1. no­vemb­rist.

Ka­ha­la ja­hi­selt­si liik­me Alar Tam­me­pär­gi sõ­nul on Kuu­sa­lu val­las te­gu ku­ni küm­ne­pea­li­se hun­di­kar­ja­ga, kus on kolm täis­kas­va­nud hun­ti ja seit­se poe­ga. Hun­did on üs­na jul­ged, ini­me­si ei kar­da ega pel­ga min­na ka ko­duõue­des­se. Te­ma tea­da on su­ve jook­sul Kuu­sa­lu val­las mur­tud kok­ku kuus-seit­se koe­ra.

Ja­hi­me­hed soo­vi­ta­vad seal­kan­dis viia koe­rad õh­tuks ja öö­seks hun­ti­de eest var­ju­le kin­ni­ses­se ruu­mi.

Kesk­kon­naa­me­ti ja­hin­du­se ja vee-elus­ti­ku bü­roo ju­ha­ta­ja Ai­mar Rak­ko üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Kuu­sa­lu val­las on tea­ta­tud ja ma­ter­jal ko­gu­tud koe­ra murd­mi­se ühest juh­tu­mist. See oli Saun­ja kü­las, ja­hin­du­se spet­sia­list käis sünd­mus­ko­hal, vaa­tas pai­ga üle ja vor­mis­tas ak­ti. Teis­test koer­te murd­mi­se juh­tu­mi­test kesk­kon­naa­me­ti­le tea­ta­tud ei ole.

„Hun­di­jaht al­gab no­vemb­ris ja veel ei ole tea­da, kui pal­ju hun­te võib tä­na­vu küt­ti­da. Ole­me mõ­ni­kord väl­jas­ta­nud hun­ti­de küt­ti­mi­seks eri­loa, aga ena­mas­ti seo­ses lam­mas­te murd­mi­se­ga. Eri­loaks peab ole­ma tõ­si­ne põh­jus. Kui te­gu on süs­te­maa­ti­li­selt koe­ri murd­va hun­di­kar­ja­ga, siis see on prob­leem­ne ka­ri, kel­le lii­ku­mist ja te­ge­vust tu­leb jäl­gi­da. Ot­sus­ta­da saab eri­loa väl­jas­ta­mist ai­nult siis, kui on ole­mas tõen­da­tud ma­ter­jal murd­mis­te koh­ta. See­tõt­tu pa­lu­me kõi­gist hun­ti­de rün­na­ku­te­ga seo­tud juh­tu­mi­test kesk­kon­naa­me­ti­le tea­da an­da – he­lis­ta­da te­le­fo­ni­numb­ril 1247 või saa­ta e-ki­ri kesk­kon­naa­me­ti üld­mei­li­le või he­lis­ta­da ja­hin­du­se spet­sia­lis­ti­le,“ rää­kis ta.

Kesk­kon­naa­me­ti spet­sia­lis­tid jul­gus­ta­vad juh­tu­mi­test tea­da and­ma ka siis, kui koe­ra po­le ke­tis hoi­tud, vaid las­tud tal va­balt rin­gi joos­ta, sest kõi­ge olu­li­sem on kõik juh­tu­mid fik­see­ri­da. Kesk­kon­naa­met ei jäl­gi, kui nõue­te­ko­ha­selt on koe­ra hoi­tud, täh­tis on saa­da või­ma­li­kult täp­ne üle­vaa­de, et osa­ta hin­na­ta hun­ti­de küt­ti­mi­se va­ja­dust ja küt­ti­mis­lu­ba­de jao­ta­mist piir­kon­ni­ti.

Ka­ru­jaht kes­tab ok­toob­ri lõ­pu­ni
Ka ka­ru­sid on Ida-Har­ju­maa met­sa­des tä­na­vu taas pal­ju, neid on näi­nud nii mar­ju­li­sed-see­ne­li­sed kui mär­ga­tud ko­du­de lä­he­dal. Ees­tis võib see­kord­sel ja­hi­hooa­jal, mis kes­tab 1. au­gus­tist ku­ni 31. ok­toob­ri­ni, küt­ti­da kok­ku 96 ka­ru. Har­ju­maa­le an­ti ka­ru küt­ti­mi­seks 11 lu­ba, kõik 11 ka­ru on kü­ti­tud. Ida-Har­ju­maal kü­ti­ti kok­ku 4 ka­ru – Voo­se, Na­he, Ka­ha­la ja Lää­ne-La­he­maa ja­hi­selt­si ja­hi­maa­del.

Ai­mar Rak­ko rõ­hu­tab, et ka­ru­kah­jus­tus­te koh­ta tu­leks sa­mu­ti ala­ti tea­da an­da kesk­kon­naa­me­ti­le. Kui ka po­le suu­ri kah­jus­tu­si, et taot­le­da hü­vi­tist, on olu­li­ne, et juh­tum saaks fik­see­ri­tud ning oleks ole­mas kin­ni­ta­tud in­fo sel­lest, kui­das ka­rud on käi­nud ko­duõues või sel­le va­he­tus lä­he­du­ses lõh­ku­mas, sest see ei ole mets­loo­ma nor­maal­ne te­ge­vus.

Eelmine artikkelKuusalu valla pensionäride bussid hakkavad sõitma jälle kord nädalas
Järgmine artikkelAegviidu lasteaia renoveerimishange nurjus