Kuu­sa­lu ja Ani­ja val­la­ju­hid koh­tu­sid kaitsemi­nis­tee­riu­mi ja RKIKi esin­da­ja­te­ga

193
Soodla harjutusvälja eriplaneeringu teemalisel kohtumisel Anija vallamajas osalenud KAUPO KAASIK ja ELARI KALMARU riigi kaitseinvesteeringute keskusest, Anija vallavolikogu esimees JAANUS KALEV ja vallavanem RIIVO NOOR ning KADRI AUVÄÄRT kaitseministeeriumist.

Nel­ja­päe­val, 20. ap­ril­lil käi­sid Kuu­sa­lu ja ree­del, 5. mail Ani­ja val­la­ma­jas Kad­ri Au­väärt kait­se­mi­nis­tee­riu­mist, Kau­po Kaa­sik ja Ela­ri Kal­ma­ru rii­gi kait­sein­ves­tee­rin­gu­te kes­ku­sest (RKIK) ning Siim Vun­tus kait­se­väe peas­taa­bist.

Koh­tu­mis­te ees­märk oli kõ­nel­da Sood­la har­ju­tus­väl­ja rii­gi erip­la­nee­rin­gus­se (REP) oma­va­lit­sus­te teh­tud et­te­pa­ne­ku­test – kas ja kui­võrd nen­de­ga RE­Pis ar­ves­ta­tak­se.

„Lep­pi­si­me kok­ku, et pa­ral­leel­selt rii­gi erip­la­nee­rin­gu­ga ha­ka­tak­se koos­ta­ma Sood­la har­ju­tus­väl­ja ka­su­tu­sees­kir­ja. Ka­su­tu­sees­kir­jas saab täp­sus­ta­da, mil­li­seid rel­vi har­ju­tus­väl­jal ha­ka­tak­se ka­su­ta­ma, ka nen­de ka­su­ta­mi­se aja ja ma­hu, mil­le üle­ta­mi­se kor­ral koos­kõ­las­ta­tak­se te­ge­vu­sed ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se­ga,“ üt­les kait­se­mi­nis­tee­riu­mi kesk­kon­na­po­lii­ti­ka ja ruu­mi­li­se pla­nee­ri­mi­se juht Kad­ri Au­väärt.

Ta li­sas, et kum­ma­gi val­la juh­ti­de­ga le­pi­ti kokku ka eda­si­se koos­töö ko­had.

Siim Vun­tus an­dis oma­va­lit­sus­juh­ti­de­le üle­vaa­te Ees­tis kait­se­väe õp­pep­rot­ses­sist, mil­li­sed on Ees­ti har­ju­tus­väl­jad, kui suur nen­de ka­su­ta­mi­sin­ten­siiv­sus, kui pal­ju te­hak­se ku­sa­gil las­ke-, kui pal­ju tak­ti­ka­li­si har­ju­tu­si ja ma­nööv­reid.

Mai­kuu jook­sul koh­tu­vad mi­nis­tee­riu­mi ja kait­sein­ves­tee­rin­gu­te kes­ku­se esin­da­jad ka Sood­la Kait­seks MTÜ liik­me­te ja piir­kon­na kü­la­va­ne­ma­te­ga.

Kuu­sa­lu val­las
Kuu­sa­lu val­la­ma­jas toi­mu­nud koh­tu­mi­sel osa­le­sid Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son ning tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks.

Ul­ve Märt­son kom­men­tee­ris, et jäi koh­tu­mi­se­ga ra­hu­le: „Sai­me vas­tu­sed val­la­va­lit­su­se esi­ta­tud et­te­pa­ne­ku­te­le. Mei­le sel­gi­ta­ti, et suur osa pla­nee­rin­gust on veel sel­li­ses staa­diu­mis, kus al­les aru­ta­tak­se ja ka­van­da­tak­se. Kesk­kon­na­mõ­ju­de hin­da­mi­sed al­les toi­mu­vad. Kok­ku­saa­mi­sel kes­ken­du­si­me val­lae­la­ni­ke või­ma­li­ke­le  mu­re­de­le – mü­ra, har­ju­tus­väl­ja­del toi­mu­va­te te­ge­vus­te aja­ka­va, lask­mi­sed nä­da­la­va­he­tus­tel ja öö­si­ti, ühen­dus­teed, met­sa puh­vert­soon üm­ber har­ju­tus­väl­ja. Vä­ga süm­paat­ne oli, et kait­se­mi­nis­tee­riu­mi ja RKIKi esin­da­jad pak­ku­sid har­ju­tus­väl­ja juur­de­pää­su­tee kü­si­mu­ses väl­ja uue või­ma­li­ku  la­hen­du­se – Ka­ha­la via­duk­tilt võiks te­ha Hirv­li tee­ris­tist ot­se­tee möö­da põl­lu äärt, siis ei sa­tuks suu­red ja ras­ked ma­si­nad suh­te­li­selt kit­sa­le kü­la­va­he­tee­le ega sõi­daks elu­ma­ja­de va­he­tus lä­he­du­ses. Ka pa­ku­ti, et kui seal­ne kü­la­rah­vas tun­neb va­ja­dust, võiks ra­ja­da kerg­liik­lus­tee tee­ris­tist ku­ni Ka­ha­la via­duk­ti all ole­va­te bus­si­pea­tus­te­ni. Liia­pek­si kü­la lä­bi­va või­ma­li­ku juur­de­pää­su­tee koh­ta öel­di, et see po­le esial­gu päe­va­kor­ras ja tu­leks aru­tu­se­le al­les siis, kui Tal­lin­na-Nar­va maan­teel on Lok­sa tee­ris­ti via­dukt väl­ja ehi­ta­tud. Rõ­hu­ta­ti mui­du­gi, et need kõik on esialg­sed mõt­ted.“

Kü­la­li­sed kait­se­mi­nis­tee­riu­mist tea­ta­sid Kuu­sa­lu val­la­ma­jas, et edas­pi­di soo­vi­vad har­ju­tu­väl­ja naab­ru­ses paik­ne­va­te kü­la­de ini­mes­te­ga kor­ral­da­da eral­di koh­tu­mi­si, et pla­nee­ri­ta­vat sel­gi­ta­da väik­se­mas rin­gis.

Ani­ja val­las
Ani­ja val­las osa­le­sid koh­tu­mi­sel kait­sest­ruk­tuu­ri esin­da­ja­te­ga vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev ja val­la­va­nem Rii­vo Noor.

Nad hin­da­sid mit­me­tun­ni­se aru­te­lu vä­ga po­si­tiiv­seks ning tun­nus­ta­sid, et mi­nis­tee­riu­mi ja kait­sein­ves­tee­rin­gu­te kes­ku­se esin­da­jad olid val­mis ka komp­ro­mis­si­deks.

Esi­me­se tee­ma­na oli kõ­ne all har­ju­tus­väl­ja laie­ne­mi­se­ga kaas­nev mü­ra­häi­ring, mis on piir­kon­na ela­ni­ke jaoks val­la­juh­ti­de sõ­nul kõi­ge põ­le­ta­vam tee­ma. Kait­se­mi­nis­tee­riu­mi esin­da­ja sel­gi­tas, kui RE­Pi koos­ta­mi­se käi­gus hin­na­tak­se har­ju­tus­väl­ja mõ­ju­sid ju­hul, kui seal toi­muk­sid har­ju­tu­sed 300 päe­val aas­tas, siis ei tä­hen­da see, et seal ha­ka­tak­se kind­las­ti 300 päe­val aas­tas tu­lis­ta­ma.

„Te­gin et­te­pa­ne­ku, et mi­nis­tee­rium üt­leks väl­ja, mil­li­ne hak­kab prae­gu­se in­fo ko­ha­selt ole­ma har­ju­tu­sa­la ka­su­tu­sin­ten­siiv­sus ning mil­lis­test rel­va­dest ja kui tih­ti ha­ka­tak­se seal lask­ma. Või­bol­la on ras­ke­rel­va­dest lask­mi­si vaid paa­ri­küm­nel päe­val aas­tas, kuid me ei tea se­da,“ lau­sus val­la­va­nem.

Ta li­sas: „Ku­na Sood­la har­ju­tus­vä­li on suh­te­li­selt väi­ke, on plaan viia kesk­po­lü­goo­nilt sin­na üle har­ju­ta­mi­sed väik­se­ma­te rel­va­de­ga, et suu­rel kesk­po­lü­goo­nil saak­sid toi­mu­da suu­re­mad õp­pu­sed ras­ke­rel­va­de­ga. Rää­ki­si­me ka mü­ra­sein­test ning leid­si­me koos mõ­ned või­ma­li­kud la­hen­du­sed.“

Rii­vo Noor sel­gi­tas, kui ras­ke­rel­va­dest te­hak­se stat­sio­naar­seid kind­la­te mär­ki­de pih­ta tu­lis­ta­mi­si, on või­ma­lik mü­ra­te­ki­ta­ja juur­de ehi­ta­da mü­ra­sei­nad. Ras­kem on mü­ra tõ­kes­ta­da siis, kui las­tak­se lii­ku­va tan­ki või suur­tü­ki pealt.

„Kui sel­li­seid lask­mi­si, mi­da mü­ra­sei­na­ga tõ­kes­ta­da ei saa, on mõ­ne­küm­nel päe­val aas­tas, siis ehk po­le­gi häi­ring nii suur,“ ar­vas ta.

Koh­tu­mi­se tei­ne suu­rem tee­ma oli ühen­dus­teed. Val­la et­te­pa­nek oli loo­bu­da vä­he­malt ühest Sood­la har­ju­tus­väl­ja ja kesk­po­lü­goo­ni va­he­li­sest ühen­dus­teest. Mi­nis­tee­riu­mi ja RKI­Ki esin­da­jad vas­ta­sid, et sel­li­sel ju­hul peak­sid suu­red sõ­ja­ma­si­na­te ko­lon­nid hak­ka­ma lii­ku­ma ka Pii­be maan­teel.

„Mei­le kin­ni­ta­ti, et lei­tak­se la­hen­dus ühen­dus­tee­de ris­tu­mi­sel suu­sa- ja ter­vi­se­ra­da­de­ga, et uued teed ei lõ­huks prae­gu­seid väl­ja­ku­ju­ne­nud mat­ka- ja spor­di­ra­du. Rää­ki­si­me ka har­ju­tu­sa­la lää­ne­pii­ri ni­hu­ta­mi­sest, et Sood­la vee­hoid­la lõu­na­kal­las jääks har­ju­tu­sa­last väl­ja. Usun, et sel­les osas on või­ma­lik komp­ro­miss, lu­ba­ti, et see et­te­pa­nek vaa­da­tak­se üle,“ rää­kis Rii­vo Noor.

Kad­ri Au­väärt kin­ni­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et har­ju­tus­väl­ja mõ­ju­de lee­ven­da­mi­seks kaa­lu­tak­se, mil­li­ses ula­tu­ses on või­ma­lik osa Sood­la vee­hoid­la alast har­ju­tus­väl­ja pii­rist väl­ja jät­ta.

Koh­tu­mi­sel aru­ta­ti ka val­la ja kait­se­jõu­du­de koos­töös Pii­be maan­tee äär­de kerg­liik­lus­tee ra­ja­mist Sood­last ku­ni Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­se­ni. Val­la­va­nem sel­gi­tas, et sin­na ei soo­vi­ta kol­me meet­ri laiust as­falt­teed, pi­gem na­tu­ke kõ­ve­ma kat­te­ga loo­dus­lä­he­dast mat­ka- või pin­na­se­teed: „Lep­pi­si­me kok­ku, et val­lavalitsus hakkab kerg­tee es­kii­si te­ge­ma ja tee­ko­ri­do­ri pai­ka pa­ne­ma ning vaa­ta­me, kui­das saa­me kait­se­mi­nis­tee­riu­mi­ga kok­ku­lep­pe­le. Ko­gu se­ni­ne kait­se­mi­nis­tee­riu­milt saa­dud toe­tus­ra­ha ku­lub kerg­liik­lus­tee pro­jek­tee­ri­mi­seks, ehi­ta­mi­seks sel­lest ei jät­ku. Loo­da­me, et mi­nis­tee­rium toe­tab ehi­ta­mist, sest ko­gu­kond peab har­ju­tus­väl­ja­ga seo­tud häi­rin­gu eest mi­da­gi vas­tu saa­ma.“

Rii­vo Noor mär­kis po­si­tiiv­se­na kait­se­mi­nis­tee­riu­mi esin­da­ja lu­ba­dust, et pa­ral­leel­selt rii­gi erip­la­nee­rin­gu­ga ha­ka­tak­se koos­ta­ma Sood­la har­ju­tus­väl­ja ka­su­tus­kor­da, ku­hu pan­nak­se kir­ja konk­reet­sed tin­gi­mu­sed, mi­da vald ja ko­gu­kond on soo­vi­nud – näi­teks kui­das tu­leb õp­pus­test tea­vi­ta­da, mil­lis­tel kel­laae­ga­del to­hib nä­da­la­va­he­tus­tel mü­ra­rik­kaid las­ke­har­ju­tu­si alus­ta­da: „See on vä­ga mõist­lik, on ju sel­ge, et erip­la­nee­rin­gu­ga po­le või­ma­lik sä­tes­ta­da, et lau­päe­val ei to­hi en­ne kel­la ühek­sat pau­ku te­ha.“

Ta mär­kis, et kui sü­gi­sel uues­ti kok­ku saa­dak­se, pan­nak­se kir­ja ju­ba konk­reet­sed kok­ku­lep­ped.

Val­da­de ja MTÜ koos­töö
Ap­ril­lis koh­tu­sid Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­la­ju­hid ka Sood­la Kait­seks MTÜ esin­da­ja­te­ga. MTÜ eest­ve­da­mi­sel ot­sus­ta­ti tel­li­da es­ma­ne ju­rii­di­li­ne hin­nang, kui­das saak­sid oma­va­lit­su­sed en­da õi­gu­si kaits­ta ja oma ela­ni­ke hu­vi­de eest seis­ta, kui Sood­la har­ju­tus­väl­ja erip­la­nee­rin­gus nen­de­ga ei ar­ves­ta­ta. LEA­DELL Pilv Ad­vo­kaa­di­bü­roo on pak­ku­nud väl­ja es­ma­se te­ge­vus­ka­va, mi­da sel ju­hul tu­leks te­ha. Sel­le töö eest ta­su­sid Ani­ja ja Kuusalu vald kumb­ki 1000 eu­rot.

„Mi­na loo­dan siis­ki, et jõua­me ra­hul­da­va­te­le kok­ku­le­pe­te­le il­ma koh­tu ja oma õi­gus­te kaits­mi­seks ad­vo­kaa­te pal­ka­ma­ta. Näen, et meil on või­ma­lik lä­bi­rää­ki­mis­te­ga lei­da komp­ro­mis­se ning ka tei­ne pool on val­mis neid ot­si­ma,“ sõ­nas Ani­ja val­la­va­nem.

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelKol­ga­kü­la mä­lu­män­gu­sar­ja võit­sid Su­va­li­sed