Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu­sar­ja võit­sid Su­va­li­sed

118
SANDER KUREMA, REIMO KARU, korraldaja ANDRES KAARMANN, KAIDO REIMANN ja RAIN PÄÄREN. Foto Kaisa Linno

AND­RES KAAR­MANN

Kol­ga­kü­la rah­va­ma­ja võõ­rus­tas käe­so­le­val hooa­jal vii­mast kor­da mä­lu­män­gu­sõp­ru ning sel­gu­sid ka hooa­ja pa­ri­mad. 48 võist­kon­na kon­ku­rent­sis või­tis vii­ma­se män­gu pä­ris veen­valt 49 punk­ti­ga Ka­val Kits. Järg­ne­sid 43 punk­ti ko­gu­nud Aru­kü­la ning võrd­selt 42 punk­ti­ga Ta­pur­la ja Su­va­li­sed.

Sar­ja kok­ku­võt­tes või­tis esi­ko­ha Su­va­li­sed, kes män­gis koos­sei­sus Rain Pää­ren, Kai­do Rei­mann, San­der Ku­re­ma ja Rei­mo Ka­ru. Tä­he­le­pa­nu­väär­ne on, et Su­va­lis­tel ei õn­nes­tu­nud kuuest toi­mu­nud män­gust või­ta üh­te­gi, kuid edu tõi sta­biil­selt tu­gev mäng ko­gu sar­ja jook­sul. Pä­rast hal­vi­ma voo­ru ma­haar­va­mist oli Su­va­lis­tel koos 218 punk­ti. Võrd­selt 215 punk­ti ko­gu­sid Keh­ra Ma­ru ning Ma Ja Sa.  Vii­mas­test jäi oma­kor­da vaid punk­ti­ga ma­ha Ka­val Kits.

Tra­dit­sioo­ni­li­se Mat­ti Krönst­rö­mi spor­di­kü­si­mus­te au­hin­na või­tis Ro­man­ti­kud ning Ma­ti Tal­vi­ku ni­me­li­se pil­di­kü­si­mus­te au­hin­na Su­va­li­sed. Vii­ma­sed olid üht­la­si ka pa­rim mees­te­võist­kond. Pa­ri­maks nais­te­võist­kon­naks kroo­ni­ti Eluõied.

Li­saks ja­ga­ti mit­meid eri­pree­miaid. Suu­ri­ma aren­gu­hüp­pe te­gi Sa­bo­töö­rid, kes eel­mi­se hooa­ja 32 ko­ha va­he­tas väl­ja 16. ko­ha vas­tu. Enim täis­punk­ti­voo­ru­sid ko­gu­nes Keh­ra Ma­ru ar­ve­le ning hooa­ja ain­sa soo­lo­vas­tu­se­ga sai hak­ka­ma Aru­kü­la. Muu­de eri- ja loo­siau­hin­da­de­ga ül­la­ta­sid osa­le­jaid Sa­ra­pi­ku Vii­na­köök ning Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la.

Mä­lu­män­gu­sar­ja kor­ral­da­jad Kol­ga­kü­la Selts ja And­re­se Mä­lu­män­gud tä­na­vad kõi­ki toe­ta­jaid: OÜ Ak­na­ka­te, OÜ Sai­da­farm, Kir­jas­tus Tä­na­päev, Hea Te­gu Kir­jas­tus ning Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu ja Ani­ja val­la­ju­hid koh­tu­sid kaitsemi­nis­tee­riu­mi ja RKIKi esin­da­ja­te­ga
Järgmine artikkelNoor­te­ko­gu kut­sus tal­gu­päe­val Keh­rat ko­ris­ta­ma