Kuu­sa­lu algk­las­si­ma­ja ehi­ta­ja oo­tab soo­je­mat tal­veil­ma

98
Kuu­sa­lu koo­li uue algk­las­si­ma­ja ehi­tus­paik on ümb­rit­se­tud piir­deaia­ga. Fo­to Ma­ris Mat­si

Kuu­sa­lu kesk­koo­li uue algk­las­si­ma­ja ehi­tus­tööd on käe­so­le­val nä­da­lal pea­tunud ja ehi­ta­jaks va­li­tud Mont­re­co OÜ ju­ha­ta­ja Jaak Lõh­mu­se sõ­nul jääb nii ka tu­le­val nä­da­lal, kui il­mad pü­si­vad sa­ma kül­mad.

Rii­gi­han­ke tu­le­mu­se­na alg­klas­si­ma­ja ehi­ta­jaks va­li­tud Mont­re­co OÜ alus­tas töö­de­ga veeb­rua­ri tei­sel nä­da­lal. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus sai ehi­tu­sob­jek­ti lam­mu­ta­jalt, Re­vin Grupp OÜ-lt, ta­ga­si 1. veeb­rua­ril. Re­vin Gru­pi all­töö­võt­ja lam­mu­tas en­di­se õpi­las­ko­du hoo­ne, uus algk­las­si­ma­ja ehi­ta­tak­se õpi­las­ko­du ase­me­le. Val­la­va­lit­sus an­dis algk­las­si­de ma­ja ehi­tus­loa 4. veeb­rua­ril.

Ehi­tu­sa­la on aia­ga pii­ra­tud, Kuu­sa­lu kesk­koo­li peauk­sest ei pää­se enam maj­ja det­semb­rist, kui al­ga­sid lam­mu­tus­tööd. Ehi­ta­ja alus­tas möö­du­nud nä­da­lal vun­da­men­diau­gu kae­va­mi­se ja keld­ri­kor­ru­se­le ra­ja­ta­va gar­de­roo­bi põ­ran­da­tald­mi­ku te­ge­mi­se­ga.

Sel­le nä­da­la es­mas­päe­val oleks ala­nud be­too­ni­tööd, kuid il­mad on lii­ga kül­mad, se­da saab te­ha soo­ja­de il­ma­de või mõ­ne mii­nusk­raa­di­ga.

Mont­re­co juht Jaak Lõh­mus üt­les, et be­too­ni po­le mõ­tet praegus­te kül­ma­de il­ma­de­ga va­la­da: „Üle pi­ka aja on käes külm talv. Oo­ta­me ja ko­gu­me jõu­du, et so­bi­va­te il­mao­lu­de kor­ral hoo­le­ga töö­le ha­ka­ta. Kui te­ha, siis ühe kor­ra ja häs­ti.“

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelHeategude head algatused