Kuu­sa­lus tu­leb bus­si­ter­mi­na­li kü­si­mu­ses ava­lik koo­so­lek

1411
Kuu­sa­lu uue bus­sioo­te­pa­vil­jo­ni es­kiis, mil­le on koos­ta­nud ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo Sport OÜ ar­hi­tek­tid.

Val­laar­hi­tekt KA­DI RAUD­LA sõ­nul on soov aru­ta­da Kuu­sa­lu ale­vi­ku kes­ku­se väl­ja­ku­jun­da­mist laie­malt.

Val­la­va­lit­sus ava­li­kus­tas paar nä­da­lat ta­ga­si Kuu­sa­lu bus­sioo­te­pa­vil­jo­ni idee­la­hen­du­se ja pa­lus val­la­rah­valt ar­va­mu­si. Sel­lest kir­ju­ta­si­me üle-eel­mi­ses Sõ­nu­mi­too­jas. Idee­ka­van­di koos­ta­sid val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel ar­hi­tek­tid Tiit Sild ja Erik Kõi­vis­tik ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roost Sport OÜ.
Val­laar­hi­tekt Ka­di Raud­la rää­kis, et et­te­pa­ne­kuid on ju­ba tul­nud: „Plaan oli ra­ja­da funkt­sio­naal­ne bus­si­pa­vil­jon koos rat­ta­park­la ja ava­li­ku WC­ga ter­vi­se­kes­ku­se esi­se plat­si ki­ri­ku­pool­ses­se kül­ge. Et­te­pa­ne­ku­tes on pa­ku­tud, et plats võiks ol­la au­to­de­le su­le­tud ja ku­jun­da­tud ja­la­käi­ja­te alaks. Veel on soo­vi­ta­tud, et bus­si­ter­mi­na­li võiks ehi­ta­da te­ha­se vas­tas asu­va­le ala­le, siis pais­taks pa­vil­jo­ni ka­tu­se tu­ge­deks ka­van­da­tud täh­te­dest ko­ha­ni­mi Kuu­sa­lu kau­ge­le, ka Tal­lin­na-Nar­va maan­teel sõit­ja­te­le.“
Ka­di Raud­la too­ni­tas, et pa­vil­jo­ni ehi­ta­mi­se­ga ei ha­ka­ta kii­rus­ta­ma, kõi­ge­pealt tu­leb saa­da sel­geks, ku­hu bus­si­liik­lus suu­na­tak­se. Et tee­ma põh­ja­li­kult lä­bi aru­ta­da, kor­ral­dab val­la­va­lit­sus kol­ma­päe­va, 13. sep­temb­ri õh­tul Kuusalu vallamajas ehk köstrimajas ava­li­ku koo­so­le­ku, ku­hu kut­su­tak­se ki­ri­ku ja ter­vi­se­kes­ku­se esin­da­jad ning ko­ha­li­kud ela­ni­kud, kes ta­ha­vad kaa­sa rää­ki­da.
Te­ha­se vas­tu ra­ja­tud park­la asub val­la­le kuu­lu­val kin­nis­tul, mil­le pin­da­la on 2600 ruut­meet­rit. Sel­le kõr­val ja ka ku­ni Emar­ti kaup­lu­se­ni on ko­gu­du­se­le kuu­luv maa. Val­la maa­tü­ki­le on aas­taid ta­ga­si kin­ni­ta­tud de­tailp­la­nee­rin­gu jär­gi ka­van­da­tud ava­lik hoo­ne – val­la­ma­ja, po­lit­sei, raa­ma­tu­ko­gu jne tee­nus­te jaoks.
Val­laar­hi­tekt mär­kis, kui bus­si­ter­mi­nal ja park­la te­ha sin­na, siis muud hoo­net sa­ma­le kin­nis­tu­le enam ehi­ta­da ei saa. „Nii mu­jal maail­mas kui ka Ees­tis on trend ra­ja­da suu­re­ma­tes­se asu­la­tes­se ja lin­na­des­se ja­la­käi­ja­te ala­sid, hal­jas­ta­tud kesk­väl­ja­kuid. Kui ka Kuu­sa­lus nii te­ha, peab lä­bi mõt­le­ma, ku­hu suu­na­ta nen­de ini­mes­te au­tod, kes lii­gu­vad eda­si lin­na töö­le ja jä­ta­vad au­tod päe­vaks siia. Ter­vi­se­kes­ku­se juur­de tu­leks kind­las­ti ra­ja­da park­la nei­le, kes ars­ti juur­de lä­he­vad. Sa­mas peaks sel­li­sel ju­hul ka ki­ri­kut tee­nin­da­va park­la asu­ko­ha lä­bi mõt­le­ma. Kõik see va­jab aru­ta­mist. Ta­ha­me aru­te­lu­des­se kaa­sa­ta ka liik­luss­pet­sia­lis­ti. Kui põ­hi­li­sed ideed asu­koh­ta­de osas saa­vad pai­ka, pea­me kind­las­ti al­ga­ta­ma de­tailp­la­nee­rin­gu.“
Ar­hi­tekt Tiit Sild, kes on töö­ta­nud Tar­tu lin­naar­hi­tek­ti­na, kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Kuu­sa­lus võiks lä­bi mõ­tes­ta­da ja ku­jun­da­da ko­gu ala sis­se­sõi­dust ku­ni ter­vi­se­kes­ku­se­ni: „Kuu­sa­lus sel­les piir­kon­nas elu käib, ma­ja­des pa­ku­tak­se ava­lik­ku tee­nust, ini­mes­te lii­ku­mis­suu­nad on sin­na­poo­le. Bus­si­ter­mi­nal võiks ol­la omaet­te koht, kus saa­dak­se kok­ku, is­tu­tak­se, oleks ka noor­te­le ko­gu­ne­mis­paik. Kuu­sa­lu on väi­ke asu­la, suurt lin­na­väl­ja­kut po­le mõ­tet te­ha, aga par­gi­lik osa ehk väi­ke väl­jak ja par­gia­la võiks ol­la. Par­gio­sa oleks pin­ki­de ja tee­ra­da­de­ga, bus­si­pa­vil­jon sä­ra­vam ja suu­re val­gus­tu­se­ga.“

Eelmine artikkelRaasiku rahvamaja fassaad valmib novembris
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­da plaa­ni­tak­se ale­vi­ku­va­ne­maid