Kuu­sa­lus esit­le­ti ERIC STEN­BOC­KI elu­loo­raa­ma­tut

1172
Kol­ga hul­lu krah­vi elu­lu­gu saab nüüd lu­ge­da ka ees­ti kee­les.

Kol­ga hul­luks krah­viks ni­me­ta­tud poee­di viis­küm­mend aas­tat ta­ga­si il­mu­nud elu­loo­raa­mat on nüüd ole­mas ka ees­ti­keel­se­na.

Ree­de, 9. au­gus­ti õh­tul esit­le­ti Kuu­sa­lu ki­ri­kus John Ad­lar­di raa­ma­tu „Sten­bock, Yeats ja ühek­sa­küm­nen­dad“ ees­ti­keel­set väl­jaan­net.

„Sain An­ne Ku­re­pa­lult lae­nuks ing­lis­keel­se raa­ma­tu. Lu­ge­des mõist­sin, et sel­li­se elu­loo eri­li­sus ja kok­ku­puu­de meie ko­du­kan­di­ga vää­rib kind­las­ti ka­jas­ta­mist ka ees­ti kee­les,“ lau­sus raa­ma­tu tõl­ki­mi­se idee au­tor ja al­ga­ta­ja, Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se ko­gu­du­se õpe­ta­ja Jaa­nus Ja­la­kas.

1969. aas­tal il­mu­nud teos rää­gib 19. sa­jan­dil ela­nud bal­ti­sak­sa pä­ri­to­lu kir­ja­ni­kust, Kol­ga mõi­sa fi­dei­ko­mis­si­järg­sest pä­ri­jast krahv Eric Mag­nus And­reas Har­ry Sten­boc­kist. 19. sa­jan­di ühek­sa­küm­nen­da­te poee­te pee­tak­se de­ka­dent­li­keks ehk sün­ge­teks kir­ja­ni­keks, kes ei usu mit­te mil­les­se­gi. Sel­le kir­jan­dus­voo­lu esin­da­ja oli ka Eric Sten­bock, kes kõ­ne­les oma sal­mi­des vä­ga sa­ge­li sur­mast.

Raa­ma­tus „Sten­bock, Yeats ja ühek­sa­küm­nen­dad“ rää­gi­tak­se rah­va­suus Kol­ga hul­luks krah­viks kut­su­tud poee­di veid­rus­test, näi­teks sel­lest, kui­das ta võt­tis sõp­ra­de selt­si tih­ti kaa­sa elu­suu­ru­ses nu­ku, ke­da ni­me­tas oma po­jaks ehk „väik­seks krah­viks”. Sa­mu­ti kas­va­tas Eric Sten­bock kärn­kon­na, kes oli te­ma sil­mis maa­gi­li­ne olend. Raa­ma­tus on ka poee­di bib­liog­raa­fia ning mõ­ned so­ne­tid. Ees­ti­keel­ses­se ver­sioo­ni li­sas tõl­ki­ja Rii­na Jes­min so­ne­ti „Nõm­me­ves­ki joa ää­res”, mi­da ori­gi­naal­väl­jaan­des ei ole.

Jaa­nus Ja­la­kas näi­da­nud raa­ma­tu kä­si­kir­ja ka Tar­tu Üli­koo­li kuns­tia­ja­loo pro­fes­so­ri­le Ju­han Mais­te­le, kes ole­vat aval­da­nud rõõ­mu, et nii kir­ju elu­loo ja suu­re tut­vus­ring­kon­na­ga ini­me­se elu­tee käis ka Kuu­sa­lu kan­dist lä­bi.

„Tun­nen ka ise, et see raa­mat pa­neb lu­ge­ja ai­na uues­ti uu­si nüans­se uu­ri­ma, jäl­le mil­le­gi jäl­gi aja­ma,“ ar­vas ki­ri­kuõ­pe­ta­ja.

Raa­ma­tu „Sten­bock, Yeats ja ühek­sa­küm­nen­dad“ toi­me­tas Ene Mäe. Teo­se väl­jaand­jaks on mär­gi­tud Ul­mus Do­mi­ni, la­di­na­keel­se väl­jen­di ees­ti­keel­ne vas­te on Is­san­da Ja­la­kas.

Jaa­nus Ja­la­kas sel­gi­tas, et ni­mi tur­ga­tas tal esial­gu pä­he pe­re­liik­me­te an­samb­li jaoks, kuid sel­le pi­sut müs­ti­li­ne kõ­la so­bib te­ma mee­lest sa­ma häs­ti äs­jail­mu­nud raa­ma­tu pea­te­ge­la­se­ga, kes oli ka ise vä­ga põ­nev per­soon: „Nüüd ole­me Ul­mus Do­mi­ni ni­me all esi­me­se raa­ma­tu väl­ja and­nud, plaa­nis on veel kaks.“

Jaa­nus Ja­la­kas kin­ni­tas, et raa­ma­tu kä­si­kir­ja on lu­ge­nud üks tun­tud näit­le­ja, kel­le­ga koos­töös on edas­pi­di loo­de­ta­vas­ti sün­di­mas näi­te­mäng, mi­da saaks et­te kan­da ka Kuu­sa­lus ja Kol­gas.

Raa­ma­tu „Sten­bock, Yeats ja ühek­sa­küm­nen­dad“ ees­ti­keel­se tõl­ke väl­jaand­mist toe­ta­sid ra­ha­li­selt And­res Jär­ving, And­res Hein­ver ja MTÜ Kol­ga Aren­dus. Raa­ma­tu ti­raaž on 500 ek­semp­la­ri, neid saab os­ta Jaa­nus Ja­la­kalt ja Ul­vi Ran­nalt.

Raa­ma­tue­sit­lu­se­le Kuu­sa­lu ki­ri­kus eel­nes vo­kaal­muu­si­kaan­samb­li Hei­na­van­ker kont­sert. Rah­va­ko­raa­li­de ja re­gi­lau­lu­de­ga esi­ne­sid Es­ter-Sil­va Erik­son, Saa­le Kreen, An­to Õn­nis, Ch­ris­top­her Staak, Krist­jan Kan­nu­ke­ne ja Mar­go Kõ­lar.

Eelmine artikkelVargus Anija vallas
Järgmine artikkelMän­guat­rakt­sioo­nid Raa­si­ku val­la koo­li­de­le