Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu vaid­les rah­va­ko­gu asu­ta­mi­se üle

1141

Val­la­va­lit­sus esi­tas vo­li­ko­gu 30. au­gus­ti is­tun­gi­le rah­va­ko­gu põ­hi­mää­ru­se eel­nõu.

En­ne Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu au­gus­ti­kuu is­tun­gi päe­va­kor­ra kin­ni­ta­mist te­gi Mait Kröönst­röm et­te­pa­ne­ku võt­ta päe­va­kor­rast väl­ja rah­va­ko­gu põ­hi­mää­ru­se eel­nõu. Ta sel­gi­tas, et alus­ta­tud on va­lest ot­sast, eel­nõu on too­res, eel­ne­valt ei ole kü­la­va­ne­ma­te­ga aru­ta­tud.
Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les, et jä­tab eel­nõu päe­va­kor­da: „Val­la­va­lit­sus on and­nud sel­le me­net­lus­se ega ole ot­sus­ta­nud väl­ja võt­ta.“ Päe­va­kor­ra kin­ni­ta­mi­se poolt olid 8 ja vas­tu 7 vo­li­ko­gu­lii­get.
Kuu­sa­lu val­la rah­va­ko­gu põ­hi­mää­ru­se eel­nõu jär­gi kuu­luk­sid sin­na vo­li­ko­gu ja ko­mis­jo­ni­de liik­med, kü­la- ja ale­vi­ku­va­ne­mad, val­la koo­li­de õpi­las­e­sin­dus­te esi­me­hed ja ase­esi­me­hed ning ha­ri­du­sa­su­tus­te hoo­le­ko­gu­de esi­me­hed. Rah­va­ko­gu ees­mär­ki­de­na on loet­le­tud val­lae­la­ni­ke suu­rem kaa­sa­tus, pa­re­ma­le in­fo­va­he­tu­se­le ja ot­sus­te lan­ge­ta­mi­se­le kaa­sa­ai­ta­mi­ne, kü­la- ja ale­vi­ku­va­ne­ma­te te­ge­vu­se koor­di­nee­ri­mi­ne, ar­va­mu­se and­mi­ne vo­li­ko­gu me­net­lu­ses ole­va­te aren­gu­ka­va­de­le, st­ra­tee­gia­te­le ja pla­nee­rin­gu­te­le ning kor­da­de­le ja  ees­kir­ja­de­le, uu­te al­ga­tus­te osas et­te­pa­ne­ku­te te­ge­mi­ne.
Rah­va­ko­gu ko­gu­neks koo­s­o­le­ku­le vas­ta­valt va­ja­du­se­le. Sel­le liik­me­te tööd hü­vi­ta­taks eel­nõu jär­gi sa­ma­del alus­tel, na­gu hü­vi­ta­tak­se vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni liik­me­le. Rah­va­ko­gu va­li­tud esi­me­he­le maks­taks hü­vi­tust sar­na­selt ko­mis­jo­ni esi­me­he­ga. Ot­su­sed võe­tak­se vas­tu liht­hääl­te ena­mu­se­ga, rah­va­ko­gu ot­su­sed olek­sid soo­vi­tus­li­kud.
Val­la­va­nem lau­sus eel­nõud tut­vus­ta­des, et oma­va­lit­sus­te üks sa­ge­da­ne nõrk koht on vä­he­ne kaa­sa­tus: „On püü­tud eri vii­si­del kaa­sa­ta. Aga tih­ti on nii, et kui vo­li­ko­gu va­li­tud, al­gab re­too­ri­ka, et seal po­le õi­ged ini­me­sed. Mi­da roh­kem päid, se­da kva­li­teet­se­mad ot­su­sed. Rah­va­ko­gu mõ­te on suu­ren­da­da osa­lus­de­mok­raa­tiat ala­tes ro­hu­juu­rest, kü­la­va­ne­ma­te kau­du. Kü­la­va­ne­ma­te vo­li­tu­sed lõ­pe­vad uue aas­ta al­gu­ses, kui tu­le­vad kü­la­va­ne­ma­te va­li­mi­sed, saab ar­ves­se võt­ta, et neil on või­ma­lus osa­le­da val­la ül­d­ak­ti­de me­net­lu­ses, nen­de hääl peaks pa­re­mi­ni kan­du­ma vo­li­ko­gu­ni ja vas­tu­pi­di.“
Ta mär­kis, et rah­va­ko­gu ni­me­ki­ri ei pruu­gi ol­la lõp­lik: „Usun, et on te­gu üs­na pi­ka me­net­lus­käi­gu al­gu­se­ga, mil­li­ne saab põ­hi­mää­rus ole­ma vas­tu­võt­mi­sel ja kas üld­se vas­tu võe­tak­se, ei os­ka en­nus­ta­da. Tee­ma on too­dud vo­li­ko­gus­se, usun, et see põ­hi­mää­rus muu­tub jär­jest pa­re­maks.“
Vo­li­ko­gu esi­mees Enn Kirs­man li­sas, sel­list plaa­ni ei ole, et rah­va­ko­gu põ­hi­mää­rus veel vo­li­ko­gu käe­so­le­va koos­sei­su­ga jõuga vas­tu võt­ta.
Mait Kröönst­röm kü­sis, kust tul­nud idee sel­li­se ko­gu te­ge­mi­seks, kü­la­va­ne­ma­te ko­gu on ole­mas, aga töö po­le hoo­gu sis­se saa­nud.
Ur­mas Kirt­si vas­tas, et koos­tas viie­liik­me­li­ne val­la­va­lit­sus, me­net­le­nud on aren­gu­ko­mis­jon ning ka ko­gu­kon­na­ko­mis­jon, aga kvoo­ru­mit ei ol­nud.
Kü­la­va­ne­ma­te se­ni­ne koos­käi­mi­ne on ol­nud for­maal­ne. Mää­rus an­nab või­ma­lu­se si­su­li­selt prot­ses­si­des osa­le­da – ees­kir­jad, aren­gu­ka­vad, st­ra­tee­giad peak­sid ko­gust lä­bi käi­ma. Rah­va­ko­gu esi­me­hel on või­ma­lus osa­le­da vo­li­ko­gu is­tun­gil ja saa­da sõ­na. Hää­le­tu­sõi­gus on sea­du­se­ga küll vo­li­ko­gu liik­me­tel, aga rah­va­ko­gu­le oleks mit­te­for­maal­selt an­tud üs­na suur man­daat osa­le­da.
Mait Kröönst­röm kom­men­tee­ris, et rah­va­ko­gu dub­lee­rib vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de  tööd, kas ees­märk ve­ni­ta­da ot­sus­tusp­rot­ses­se veel­gi pi­ke­maks.
Enn Kirs­man: „On hei­de­tud et­te, et vo­li­ko­gu ko­mis­jo­nid koos­ne­vad lii­ga spet­sia­lis­ti­dest, ei an­na laia vaa­det, see tu­leks suu­re­malt rin­gilt.“ Mar­gus Soom sõ­nas, et init­sia­tiiv on tul­nud üle­valt al­la, aga peaks alt üles, ja te­gi et­te­pa­ne­ku, las uus vo­li­ko­gu teeb rahvakogu.
Emil Ru­ti­ku: „Kü­la­va­ne­ma­te ko­gu just­kui hak­kas koos käi­ma, hu­vi lõp­pes sel het­kel, kui kõi­gi kuul­des öel­di, et või­te ot­sus­ta­da, mi­da ta­ha­te, aga ot­sus­ta­me te­ge­li­kult meie. Noo­red ini­me­sed te­gid Fa­ce­boo­kis võr­gus­ti­ku Are­nev Kuu­sa­lu Vald, see on rah­vaal­ga­tus alt üles, nad ta­hak­sid ava­tust ja kaa­sa­tust tõe­li­se­na nä­ha.“ Ka Su­lev Vald­maa oli se­da meelt, et rah­va­ko­gu ei hak­ka funkt­sio­nee­ri­ma: „Rah­vas kaa­sab en­nast ise, rah­va kaa­sa­tust ei saa reg­le­men­tee­ri­da.“ Raul Val­gis­te toe­tas eel­nõud: „Rah­va­ko­gu idee on hu­vi­tav, se­da ei pea kii­rus­ta­des el­lu vii­ma. Har­ju­ta­me ini­me­si mõt­te­ga, et ko­gu­ga kaa­sa min­na. Kui 150 ini­mest tu­leb kok­ku, sel­le töö hal­da­mi­ne po­le liht­ne.“ Are­ne­va Kuu­sa­lu Val­la koh­ta mär­kis ta, et sel­le liik­meks saa­mi­seks pii­sab ini­me­se sooviavaldusest, kuid rah­va­ko­gu liik­mel on teis­telt saa­dud man­daat.
And­res All­mä­gi: „Rah­va­ko­gu kon­di­ka­va on val­mis, se­da saab pa­ran­da­da, al­gab aru­te­lu.“ Ur­mas Kirt­si: „To­re on tõ­de­da, et esi­me­sel lu­ge­mi­sel on ala­nud dis­kus­sioon ja loo­dan, et see lä­heb eda­si.“ Esi­me­ne lu­ge­mi­ne lõ­pe­ta­ti, pa­ran­dus­et­te­pa­ne­kuid saab esi­ta­da 19. sep­temb­ri­ni.
Face­boo­ki-võr­gus­ti­ku Are­nev Kuu­sa­lu Vald eest­ve­da­ja Ras­mus Me­ri­voo kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le: „Saa­me ka prae­gu te­ha rah­vaal­ga­tu­si, kuid või­mu jaoks jääb kõik en­di­selt soo­vi­tus­li­kuks. Te­gin Are­ne­va Kuu­sa­lu val­la Fa­ce­boo­ki-gru­pi just sel­leks, et hu­vi­ta­tud ini­mes­tel oleks koht va­baks aru­te­luks. Häid ideid ei saa sun­di­da sün­di­ma kind­lalt kont­rol­li­tud ko­has. Põ­hi­li­ne on, et need ei jääks teos­ta­ma­ta ja kaa­sa­mõt­le­jaid hin­na­tak­se. Mui­du käi­me kõik siin val­las ai­nult ma­ga­mas või ko­li­me ku­hu­gi, kus vil­ja­kam pin­nas – mi­da kah­juks mit­med ko­ha­li­kud oma ala spet­sia­lis­tid ju­ba on­gi tei­nud.”