Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu ne­li ko­mis­jo­ni saa­vad jälle tööle hakata

624

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus on 6 ala­list ko­mis­jo­ni. Seo­ses det­semb­ris toi­mu­nud või­mu­va­he­tu­se­ga jäid ko­mis­jo­nid juh­ti­de­ta ja ko­mis­jo­ni­de töö lak­kas.

Kol­me­le ko­mis­jo­ni­le va­li­ti uued ju­hid vo­li­ko­gu eel­mi­sel is­tun­gil 31. det­semb­ril: ee­lar­ve- ja ma­jan­dus­ko­mis­jo­ni esi­me­heks Kal­mer Märt­son va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du, asee­si­me­heks And­res Hein­ver va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald, ha­ri­dus- ja noor­soo­töö ko­mis­jo­ni esi­me­heks Enn Kirs­man va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du ja ase­esi­me­heks Avo Vest va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald ning ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni esi­me­heks Ur­mo Ris­ti­saar va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du ja asee­si­me­heks Mait Kröönst­röm va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald.

30. jaa­nua­ri is­tun­gil said uued ju­hid sot­siaal­ko­mis­jon ning kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jon. Ka see­kord esi­tas koa­lit­sioon es­malt mõ­le­ma ko­mis­jo­ni ju­hi ko­ha­le kaks kan­di­daa­ti, kui opo­sit­sioon esi­tas oma­pool­se kan­di­daa­di, siis tei­ne koa­lit­sioo­ni kan­di­daa­ti­dest taan­das end. See­kord olid koa­lit­sioo­ni kan­di­daa­did sot­siaal­ko­mis­jo­ni esi­me­he ja asee­si­me­he ko­ha­le Kris­ti Ve­te­maa ja Mart Rei­mann va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du, opo­sit­sioon esi­tas In­geld­rin Au­gi va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald. Kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jo­ni juh­ti­deks pak­kus koa­lit­sioon Raul Val­gis­te va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du ja Vär­ner Loots­man­ni Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast, opo­sit­sioo­ni kan­di­daat oli Kris­to Pa­lu va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald. Mart Rei­mann ja Vär­ner Loots­mann taan­da­sid oma kan­di­da­tuu­ri.

Vo­li­ko­gu va­lis sa­la­ja­sel hää­le­ta­mi­sel 10 poolt­hää­le­ga sot­siaal­ko­mis­jo­ni esi­me­heks Kris­ti Ve­te­maa ja 8 poolt­hää­le­ga asee­si­me­heks In­geld­rin Au­gi. Kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jo­ni esi­me­heks sai Raul Val­gis­te 10, asee­si­me­heks Kris­to Pa­lu 8 poolt­hää­le­ga.

Ee­lar­ve- ja aren­gu­ko­mis­jon kin­ni­ta­ti esi­me­he Kal­mer Märt­so­ni et­te­pa­ne­kul 12liik­me­li­se­na. Li­saks te­ma­le ja And­res Hein­ve­ri­le on ko­mis­jo­nis Enn Kirs­man, Siim Nurk, Kris­ti Ve­te­maa, Tõ­nu Ida­vain, Mait Kröönst­röm, Hei­no Ju­no­lai­nen, Su­lev Vald­maa, Kai­do Ee­pold ja Lai­vi Kir­si­puu.

Ha­ri­dus- ja noor­soo­töö ko­mis­jon on esi­me­he Enn Kirs­ma­ni et­te­pa­ne­kul 15liik­me­li­ne, pea­le te­ma ja Avo Ves­ti on ko­mis­jo­ni kin­ni­ta­tud Ing­rit Keer­ma, Jaan Roo­laid, Su­lev Vald­maa, Jan­ne Ker­do, Mar­ti Hääl, Ind­rek Link, Ma­ri­ka As­tor, Mart Laan­pe­re, Pi­ret Kam­ber, Il­vard Ee­rik­soo, Hel­dur Mee­rits, Tõ­nu Pii­bur ja Kris­ta Al­lik.

Ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jon on esi­mehe Ur­mo Ris­ti­saa­re et­te­pa­ne­kul sa­mu­ti 12liik­me­li­ne: koos ko­mis­jo­ni esi­me­he ja asee­si­me­he Mait Kröönst­rö­mi­ga veel Ai­vo Jõe­saar, Priit Pik­ko­ja, Ago Kat­vel, San­der Pii­be­mann, Kat­re Ka­ru, Ul­ve Märt­son, Tii­na Viir­na, Raien Enok, Ka­ri­na Sam­mel­selg ja Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li.
Raul Val­gis­te te­gi et­te­pa­ne­ku kin­ni­ta­da ka kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jon 12liik­me­li­ne – pea­le te­ma ja asee­si­me­he Kris­to Pa­lu on ko­mis­ko­nis Jan­ne Kal­lak­maa, And­ro Lai, Kai­do Tsel­ler, Rei­go Si­vi, Ran­no Pool, Ta­nel Tõn­sau, Sir­je Po­ti­sepp, Ma­rek Klais, Tii­na Sko­li­mows­ki ja Tag­ni Jõe­leht.

Sot­siaal­ko­mis­jo­ni esi­mees Kris­ti Ve­te­maa esi­tab ko­mis­jo­ni liik­me­te ni­me­kir­ja kin­ni­ta­mi­seks vo­li­ko­gu järg­mi­sel is­tun­gil.

Re­vis­jo­ni­ko­mis­jon töö­tab sa­mas koos­sei­sus, na­gu va­li­ti 2017. aas­ta lõ­pus: esi­mees Ma­dis Jõ­gi, liik­med Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li ja Kris­to Pa­lu.