Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu kin­ni­tas kol­me ko­mis­jo­ni koos­sei­sud

1686

Ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jon sai esi­me­he ja asee­si­me­he, koos­seis kin­ni­ta­tak­se järg­mi­sel is­tun­gil.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas kol­ma­päe­va, 31. jaa­nua­ri is­tun­gil kol­me ala­ti­se ko­mis­jo­ni koos­sei­sud. Kin­ni­ta­mi­ne oli lük­ku­nud jaa­nua­ri­kuus­se, sest aas­ta lõ­pus kor­ra­ti ko­mis­jo­ni­de esi­mees­te ja asee­si­mees­te va­li­mist – esi­me­sel kor­ral no­vemb­ris va­li­ti ko­mis­jo­ni­de­le vaid esi­me­hed ja asee­si­me­hed jäid kan­di­daa­ti­de puu­du­mi­se tõt­tu va­li­ma­ta, sea­dus nõuab, et mõ­le­mad ju­hid va­li­taks kor­ra­ga.

Vo­li­ko­gu arengu- ja ee­lar­ve-ko­mis­jo­ni koos­seis kin­ni­ta­ti eel­mi­sel is­tun­gil. Ko­mis­jo­ni kuu­lu­vad esi­mees And­res Hein­ver va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald, asee­si­mees Ur­mo Ris­ti­saar va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du, ning liik­med Kris­ti Ve­te­maa, Avo Vest, Siim Nurk, Kai­do Ee­pold, Ken­no Põlt­sam, Ivar Lips­mäe ja Mar­gus Lei­vo.

Ha­ri­dus- ja noor­soo­töö ko­mis­jon
Ha­ri­dus- ja noor­soo­töö ko­mis­jon on 10liik­­meli­ne. Ko­mis­jo­ni esi­me­he Mar­ti Hää­le (va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald) et­te­pa­ne­kul kin­ni­ta­ti ko­mis­jo­ni liik­me­teks Vi­ha­soo las­teaia-alg­koo­li di­rek­tor Ma­ri­ka As­tor va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du, Tal­lin­na Üli­koo­li Di­gi­teh­no­loo­gia­te Ins­ti­tuu­di va­nem­tea­dur Mart Laan­pe­re va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du, Kiiu las­teaia Kii­ge­põnn hoo­le­ko­gu esi­mees Ta­nel Tom­son va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald, Kuu­sa­lu kesk­koo­li klas­siõ­pe­ta­ja He­le­ri Še­lem­ba Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­ja et­te­pa­ne­kul, Kuu­sa­lu Noor­te­kes­kus­te juht Kris­ta Al­lik, Tal­lin­na Ma­jan­dus­koo­li õp­pe­jõud Jan­ne Ker­do Kol­gast, Kuu­sa­lu kesk­koo­li eel­mi­se õpi­la­se­sin­du­se juht ja nüüd­ne TTÜ tu­deng Ric­hard Raud­la ning ha­ri­du­seks­per­di­na Gus­tav Adol­fi Güm­naa­siu­mi di­rek­tor Hend­rik Agur Tal­lin­nast.

Ha­ri­dus- ja noor­soo­töö ko­mis­jo­ni aseesi­me­heks va­li­tud Su­lev Vald­maa Kon­ser­va­tiiv­se Rah­vae­ra­kon­na ni­me­kir­jast on oma vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na pea­ta­nud kol­meks kuuks.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Kal­mer Märt­son uu­ris ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mist, kas ko­mis­jo­ni asee­si­me­he vo­li­tus­te pea­ta­mi­se kor­ral tu­leb ka esi­mees uues­ti va­li­da. Vo­li­ko­gu esi­mees üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi re­gio­naal­hal­du­so­sa­kon­na nõu­nik Kers­ten Kat­tai, kes nõus­tab oma­va­lit­su­si, kin­ni­tas – vas­ta­valt sea­du­se­muu­da­tu­se­le on ko­mis­jon töö­või­me­tu, kui sel­le asee­si­mees pea­tab vo­li­tu­sed, ko­mis­jo­ni ju­hid tu­leb üm­ber va­li­da ja kin­ni­ta­da uues­ti ko­mis­jo­ni liik­med.

Sot­siaal­ko­mis­jon
Sot­siaal­ko­mis­jo­ni esi­mees on In­geld­rin Aug va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald ja ase­esi­mees Kau­po Par­ve va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du. Ko­mis­jon on 10liik­me­li­ne.

Ko­mis­jo­ni esi­me­he et­te­pa­ne­kul on liik­me­teks kin­ni­ta­tud Bal­ti Spoo­ni per­so­na­li­juht He­le­na Aug va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du, Ida-Tal­lin­na Kesk­haig­la ma­jan­dus­ju­ha­ta­ja Sig­ne Roos va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald, Mai­la Ka­lais Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­se Rah­vaerakonna ni­me­kir­jast, Kol­ga las­teaia di­rek­tor Ka­ja Mar­tin­son va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du, Kuu­sa­lu koo­li väi­kek­las­si õpe­ta­ja Ma­ri Pae­nurm va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald, nõuand­vate spet­sia­lis­ti­dena Ida-Tal­lin­na Kesk­haig­la ju­rist Ma­ri­ka Žmen­ja Ka­sis­pealt, MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la asu­ta­ja ja Ida-Har­ju­maa In­vaü­hin­gu ju­ha­tu­se lii­ge An­ne Möl­der Kol­ga­kü­last ja Kuusalu elanik, Ida-Virumaa sotsiaaltöötaja Al­vi Karp.

Kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jon
Kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jo­ni esi­mees on Raul Val­gis­te va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du ja asee­si­mees Kris­to Pa­lu va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald. Ko­mis­jon on 12liik­me­li­ne.

Ko­mis­jo­ni esi­me­he et­te­pa­ne­kul on liik­me­teks kin­ni­ta­tud SA Ani­ja Mõi­sa Hal­dus hal­dus­juht Jan­ne Kal­lak­maa va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald, ehi­tus­fir­ma Brei­te OÜ ju­ha­ta­ja And­ro Lai va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald, ehi­tus­vald­kon­na­ga te­ge­le­va OÜ Tsel­lu­abi juht Kai­do Tsel­ler va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du, OÜ Lee­di­kõr­ve juht Jaa­nus Hein Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast, ehi­tu­set­te­võt­ja Ran­no Pool Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­se Rah­vae­ra­kon­na ni­me­kir­jast, OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus toot­mis­juht Ta­nel Tõn­sau, Ees­ti Toi­du­lii­du juht Sir­je Po­ti­sepp Sal­mis­tult, Ger­li Sve­ta Pa­ju­puu Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­ja et­te­pa­ne­kul, ar­hi­tekt Tii­na Sko­li­mows­ki Pu­di­soolt ning Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti­na töö­ta­nud (lap­se­puh­ku­sel) Tag­ni Jõe­leht Pu­di­soolt.

Ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni ju­hid sel­gu­sid kol­man­das voo­rus
Vo­li­ko­gu va­lis 31. jaa­nua­ri is­tun­gil ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni ju­hid. Kor­ra­ga tu­leb va­li­da esi­mees ja asee­si­mees, esi­me­heks saab roh­kem hää­li saa­nud kan­di­daat. Va­li­mi­si tu­li lä­bi viia kol­mes voo­rus, sest ka­hes esi­me­ses voo­rus said kan­di­daa­did hää­li võrd­selt.

Kan­di­daa­did esi­ta­ti va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du – vo­li­ko­gu esi­mees Kal­mer Märt­son te­gi et­te­pa­ne­ku va­li­da Ur­mo Ris­ti­saar ja Ur­mo Ris­ti­saar sea­dis kan­di­daa­diks And­res All­mä­gi. Sa­la­ja­sel hää­le­ta­mi­sel said Ur­mo Ris­ti­saar ja And­res All­mä­gi esi­me­ses voo­rus 8 poolt­häält, 2 se­de­lit olid keh­te­tud, va­li­mis­tel osa­le­sid 18 vo­li­nik­ku. Tei­ses voo­rus keh­te­tuid se­de­leid pol­nud, mõ­le­ma­le kan­di­daa­di­le an­ti 9 poolt­häält.

En­ne kol­man­dat voo­ru an­ti vo­li­ko­gu liik­me­te­le või­ma­lus esi­ta­da kan­di­daa­ti­de­le kü­si­mu­si. Ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jon moo­dus­ta­ti Ühi­se Ko­du et­te­pa­ne­kul ning Ur­mo Ris­ti­saar sel­gi­tas, et ühil­da­tak­se se­ni­se kul­tuu­ri- ja spor­di­ko­mis­jo­ni ning kü­lae­lu­ko­mis­jo­ni üle­san­ded, ku­na mõ­le­ma üks olu­li­ne roll on ol­nud kul­tuu­ri- ja spor­di­te­ge­vu­seks ning ko­gu­kon­nap­ro­jek­ti­de toe­tu­seks an­ta­va­te ra­ha­de jao­ta­mi­ne.

Ta mär­kis, et toe­tus­te ja­ga­mi­se põ­hi­mõt­ted on plaa­nis üle vaa­da­ta – võt­ta ees­ku­juks se­da, mis ju­ba on teh­tud ning ka teis­te ideid. Näi­teks tu­leks liht­sus­ta­da aval­dus­te esi­ta­mist in­ter­ne­tis. Ko­mis­jo­ni koos­sei­sus ei to­hiks ol­la ühe vald­kon­na esin­da­jad üle­kaa­lus, soov on sin­na lei­da ini­me­si, kes on pä­de­vad ja mõt­lek­sid ra­di­kaal­se­malt.

And­res All­mä­gi oli se­ni küla­e­lu­ko­mis­jo­ni esi­mees. Ta üt­les, et kü­la­va­ne­ma­te­ga peab edas­pi­di roh­kem koos­tööd te­ge­ma, eel­mi­sel pe­rioo­dil ei kaa­sa­tud pii­sa­valt. „Ku­na tun­nen Lok­sa poolt roh­kem, siis ko­mis­jo­ni esi­mees võiks roh­kem tun­da Kuu­sa­lu poolt.“

Kolmandas voorus uusi kan­di­daate ei esitatud. Kol­man­das va­li­mis­voo­rus osa­le­sid 17 vo­li­nik­ku. Keh­te­tuid se­de­leid ei ol­nud. Ur­mo Ris­ti­saa­re­le an­ti 11 poolt­häält, And­res All­mä­gi­le 6 – see­ga va­li­ti esi­me­heks Ur­mo Ris­ti­saar ja asee­si­me­heks And­res All­mä­gi.

Esi­mees esi­tab vo­li­ko­gu­le ko­mis­jo­ni koos­sei­su kin­ni­ta­mi­seks järg­mi­sel is­tun­gil, mis tu­leb 20. veeb­rua­ril.

Eelmine artikkelAND­RES HEIN­VER: „Kuu­sa­lu val­la po­lii­ti­kas on nuk­ki­de ma­ha­lih­vi­mi­se pe­riood.“
Järgmine artikkelSU­LEV VALD­MAA lah­kus kol­meks kuuks vo­li­ko­gust