Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu ju­hib MAR­GUS SOOM, val­la­va­nem on UR­MAS KIRT­SI

1322
Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu esi­mees MAR­GUS SOOM ja endi­ne val­la­va­nem MO­NI­KA SA­LU.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu is­tung kes­tis tei­si­päe­va, 18. det­semb­ri õh­tul li­gi ne­li tun­di ja lõp­pes sel­le­ga, et pea­le vo­li­ko­gue­si­me­he on va­he­tu­nud ka val­la­va­nem, kui­gi päe­va­kor­ras val­la­va­ne­ma va­li­mist pol­nud.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu va­lis 10 poolt- ja 9 vas­tu­hää­le­ga vo­li­ko­gu uueks esi­me­heks Mar­gus Soo­mi Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast ning 10 poolt­hää­le­ga val­la­va­ne­maks Ur­mas Kirt­si va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du. Se­ni­ne koa­lit­sioon val­la­va­ne­ma va­li­mi­ses ei osa­le­nud. Mar­gus Soom oli se­ni vo­li­ko­gu asee­si­mees, Ur­mas Kirt­si on Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma ame­tit pi­da­nud ligi 11 aas­tat.

Es­malt aval­das uus 10liik­me­li­ne koa­lit­sioon, ku­hu kuu­lu­vad 8 vo­li­nik­ku va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du ning Re­for­mi­e­ra­kon­na ja Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­ja vo­li­ni­kud, 10 poolt­hää­le­ga um­bu­sal­dust vo­li­ko­gu esi­me­he­le Mait Kröönst­rö­mi­le, asee­si­me­he­le Mar­ti Hää­le­le, val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu­le, val­la­va­lit­su­se liik­me­te­le Hei­no Ju­no­lai­ne­ni­le ja Rei­jo Roo­si­le, ee­lar­ve- ja aren­gu­ko­mis­jo­ni esi­me­he­le And­res Hein­ve­ri­le, sot­siaal­ko­mis­jo­ni esi­me­he­le In­geld­rin Au­gi­le.

Um­bu­sal­da­mis­te vas­tu hää­le­ta­sid 9 vo­li­nik­ku, kes kuu­lu­sid 10liik­me­lis­se või­mu­lii­tu, mil­lest nüüd on lah­ku­nud Mar­gus Soom Re­for­mie­ra­kon­nast. Se­ni­ne koa­lit­sioon juh­tis Kuu­sa­lu val­da li­gi pool aas­tat – mai lõ­pust, kui koos­töö­lep­pe sõl­mi­sid 5 vo­li­nik­ku va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald, 2 vo­li­nik­ku va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald, 2 vo­li­nik­ku EK­RE ja 1 vo­li­nik Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast. Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu on 19liik­me­li­ne.

Val­lae­lu juh­ti­mi­sest ta­gan­da­tud või­mu­lii­du pool­da­jad ko­gu­ne­sid õh­tul Kiius val­la­ma­ja et­te ja süü­ta­sid lei­na­küün­lad. Kuu­sa­lu val­la­või­mu va­he­tu­mist ka­jas­tas tei­si­päe­val TV3 uu­dis­te­saa­de. Vo­li­ko­gu is­tun­git sai val­la ko­du­le­he va­hen­du­sel in­ter­ne­tis jäl­gi­da ot­seü­le­kan­de­na ja on jä­re­le­vaa­da­tav.

Vaid­lus päe­va­kor­ra pä­rast
En­ne is­tun­gi amet­lik­ku al­gust kin­kis se­ni­se val­la­va­lit­su­se lii­ge Su­lev Vald­maa Mar­gus Soo­mi­le ka­he poo­le­ga peeg­li ja soo­vi­tas vaa­da­ta se­da poolt, mis suu­ren­dab. Mar­gus Soom vas­tas, et peeg­li võiks te­ha rän­dau­hin­naks.

Et­te­pa­ne­ku­te ja aval­dus­te esi­ta­mi­se ning päe­va­kor­ra kin­ni­ta­mi­se pea­le ku­lus kok­ku 40 mi­nu­tit. Vär­ner Loots­mann Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast te­gi et­te­pa­ne­ku võt­ta 27punk­ti­li­sest päe­va­kor­rast väl­ja punk­tid 11.-27. – eel­nõud val­la va­ra­se­ma­te kor­da­de ja mää­rus­te muut­mi­se, uu­te al­la­su­tus­te loo­mi­se, tee­nus­te kor­ral­da­mi­se, kü­la­va­ne­ma sta­tuu­di keh­tes­ta­mi­se koh­ta. Ka soo­vis ta muu­ta päe­va­kor­ra­punk­ti­de jär­je­kor­da ja võt­ta päe­va­kor­da uue val­la­va­ne­ma va­li­mi­ne. Vo­li­ko­gu esi­mees Mait Kröönst­röm ei nõus­tu­nud val­la­va­ne­ma va­li­mist li­sa­ma ning sel­gi­tas, et ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mist on üle kü­si­tud ja saa­dud kin­ni­tus, päe­va­kor­ra koos­ta­mi­ne on vo­li­ko­gu esi­me­he ai­nu­pä­de­vus. Ta pa­ni päe­va­kor­ra­punk­ti­de väl­ja­võt­mi­se üks­haa­val hää­le­tu­se­le, hää­le­tus­tu­le­mu­sed olid 10 poolt ja 9 vas­tu.

Järg­mi­se­na te­gi Enn Kirs­man Ühi­sest Ko­dust po­lii­ti­li­se aval­du­se – nen­de va­li­mis­lii­du vo­li­ni­kud on saa­nud ole­ta­ta­valt fik­tiiv­se­telt au­to­ri­telt äh­var­dus­kir­ju, et ei hää­le­taks um­bu­sal­da­mis­te poolt.

Ran­no Pool EK­REst lu­ges et­te ja esi­tas 9 vo­li­ni­ku all­kir­ja­ga um­bu­sal­du­sa­val­du­se vo­li­ko­gu asee­si­me­he­le Mar­gus Soo­mi­le. Sel­les on loet­le­tud va­ra­se­maid ja vii­ma­se aja te­gu­sid, ka väi­de­ta­vaid mak­su­võlg­ne­vu­si ja seo­ses hääl­teost­mi­se uu­ri­mi­se­ga sõl­mi­tud opor­tu­ni­tee­di­le­pin­gut, sel­gi­ta­maks, miks Mar­gus Soom ei peaks kuuluma volikogu juhtorganitesse.

Seit­se 15mi­nu­ti­list kõ­net
Vas­ta­valt Kuu­sa­lu val­la põ­hi­mää­ru­se­le võib vo­li­ko­gu is­tun­gil en­ne um­bu­sal­du­sa­val­du­se lä­bi­hää­le­ta­mist esi­ta­da um­bu­sal­da­ja­le kü­si­mu­si ja an­da um­bu­sal­da­ta­va­le või­ma­lus ku­ni 15mi­nu­ti­li­seks sõ­na­võ­tuks. Um­bu­sal­da­ta­va­te koh­ta kü­si­ti ni­me­li­selt, mi­da nei­le et­te hei­de­tak­se. Mar­gus Soom vastas, et lu­ges eel­mi­sel is­tun­gil um­bu­sal­du­sa­val­du­se et­te, mi­da­gi li­sa­da po­le, põh­ju­sed on kõi­gi pu­hul sa­mad. (Umb­usal­du­sa­val­dus il­mus 5. det­semb­ri Sõ­nu­mi­too­jas – toim.)

Kuus um­bu­sal­da­ta­vat esi­ne­sid en­ne um­bu­sal­du­se lä­bi­hää­le­ta­mist 10-15mi­nu­ti­lis­te kõ­ne­de­ga. Is­tun­gil mit­te­osa­le­nud Rei­jo Roo­si kir­ja lu­ges Hei­no Ju­no­lai­nen. Kõik seit­se po­lii­ti­kut aval­da­sid ka­het­sust, et nen­de koa­lit­sioo­ni eest­ve­da­mi­sel poo­le aas­ta jook­sul Kuu­sa­lu val­las käi­vi­ta­tud re­for­mid või­vad jää­da poo­le­li. Rää­gi­ti teh­tud muu­da­tus­test val­la­ma­ja töö­ta­ja­te st­ruk­tuu­ris ja juh­ti­misp­rak­ti­kas, mil­le­ga lõi­ga­ti lä­bi se­ni­sed toi­tu­mi­sa­he­lad ja saa­di val­la­maj­ja oma ala spet­sia­lis­te. Kir­jel­da­ti ju­ba el­lu vii­dud muu­da­tu­si eri elu­vald­kon­da­de aren­da­mi­sel val­las. Kri­ti­see­ri­ti uue koa­lit­sioo­ni moo­dus­ta­nud en­di­si po­lii­ti­li­si oma­va­he­li­si ri­vaa­le, too­di näi­teid nen­de va­ra­se­mast vas­tas­sei­sust ja te­gu­dest ning süü­dis­ta­ti kok­ku­lep­lu­ses ame­ti­koh­ta­de ja­ga­mi­se ni­mel. Tekstid aval­da­takse Fa­ce­boo­ki-võr­gus­ti­kus Are­nev Kuu­sa­lu Vald.

Se­ni­ne val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu lau­sus lõpp­sõ­nas pä­rast um­bu­sal­da­mist: „Aval­da­ja­te tun­nus­tus um­bu­sal­du­se­na on kin­ni­tus, et Kuu­sa­lu vald on tõe­poo­lest as­tu­nud suu­re sam­mu ee­ma­le va­nast, ee­ma­le kesk­pä­ra­sest enam-vä­hem te­ge­mi­sest ja oli lii­ku­mas uu­de ajas­tus­se. Üm­ber­kor­ral­dus­te aeg toob­ki sa­ge­li kaa­sa se­ga­dust ning mu­ga­vust­soo­nist väl­ju­mist.“ Ta tä­nas koa­lit­sioo­ni ja val­la­va­lit­sust jul­ge­te aren­gu­le suu­na­tud ot­sus­te ning amet­nik­ke ja töö­ta­jaid kaa­sa­mõt­le­mi­se, po­si­tiiv­se ja eda­si­vii­va koos­töö eest.

Kuu­sa­lu val­la­va­ne­m UR­MAS KIRT­SI.
Kuu­sa­lu val­la­va­ne­m UR­MAS KIRT­SI.

Val­la­va­ne­ma va­li­mi­ne
Kui is­tun­gil jõu­ti val­la­va­ne­ma asen­da­ja mää­ra­mi­se päe­va­kor­ra­punk­ti­ni, te­gi Enn Kirs­ma­n et­te­pa­ne­ku muu­ta val­la­va­ne­ma asen­da­ja mää­ra­mi­se eel­nõu peal­kir­ja, ni­me­ta­da üm­ber val­la­va­ne­ma va­li­mi­seks ja te­ha muu­da­tu­sed eel­nõu si­sus. Muu­da­tu­sed teh­ti 10 poolt- ja 5 vas­tu­hää­le­ga, 4 vo­li­nik­ku hää­le­tu­sel ei osa­le­nud.

Se­ni­ne koa­lit­sioon ni­me­tas ot­sust eba­sea­dus­li­kuks. Enn Kirs­man vii­tas mul­lu no­vemb­ri is­tun­gil teh­tud sa­ma­su­gu­se­le ot­su­se­le – päe­va­kor­ras oli val­la­va­ne­ma va­li­mi­ne, asen­da­ti val­la­va­ne­ma kon­kur­si kor­ral­da­mi­se­ga.

Val­la­va­ne­ma va­li­mi­seks esi­ta­ti kaks kan­di­daa­ti. Enn Kirs­man esi­tas kandidaadiks Ur­mas Kirt­si, Mait Kröönst­röm pak­kus Vär­ner Loots­man­ni, kes taan­das end. Sa­la­ja­sel hää­le­ta­mi­sel sai Ur­mas Kirt­si 10 poolt­häält, 9 vo­li­ko­gu­lii­get hää­le­tussedeleid välja ei võt­nud.

Val­la­sek­re­tär Lii­sa Ojan­gu li­sas va­li­misp­ro­to­kol­li eriar­va­mu­se, et toi­ming oli vas­tuo­lus val­la põ­hi­mää­ru­se­ga.

Vo­li­ko­gu esi­mees Mar­gus Soom üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et läh­tu­ti rii­gi­koh­tu la­hen­dist – kui sea­dust saab tõl­gen­da­da mit­me­ti, on ko­hus ar­ves­ta­nud vo­li­ko­gu ena­mu­se soo­vi: „Vo­li­ko­gu ena­mus väl­jen­das kind­lat soo­vi um­bu­sal­da­da val­la­va­ne­mat Mo­ni­ka Sa­lu ja va­li­da uus val­la­va­nem. Lõp­li­ku hin­nan­gu an­na­vad õig­uskait­seor­ga­nid.“

Kom­men­taa­rid
Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si läks kol­ma­päe­val val­la­maj­ja tööle ja koh­tus töö­ta­ja­te­ga, kes olid ko­hal: „Tööl on uu­si ini­me­si, usun, et te­gu on hea­de spet­sia­lis­ti­de­ga. Ke­da­gi lah­ti lask­ma ma ei tul­nud, po­le mõist­lik mi­ne­vik­ku ta­ga­si pöö­ra­ta, tu­leb lii­ku­da eda­si.“

Vo­li­ko­gu is­tun­gil kõ­la­nud et­te­hei­de­te koh­ta, et va­nad vaen­la­sed tee­vad koos­tööd, lau­sus ta: „Po­lii­ti­kas tu­leb osa­ta te­ha komp­ro­mis­se ja unus­ta­da va­rem toi­mu­nu eda­si­mi­ne­ku ni­mel. Pä­ris nii sä­rav kõik pol­nud se­ni­se või­mu pu­hul, na­gu kõ­ne­des rää­gi­ti. Val­la­rah­valt kuul­dud ra­hu­lo­le­ma­tu­se­kil­lud kuh­ju­sid ja pa­nid meid te­gut­se­ma.“

Vär­ner Loots­mann: „Kui koa­lit­sioon ei suut­nud oma­va­hel kok­ku lep­pi­da ja üks osa­pool lah­kus, ei jää­nud muud üle, tu­li lei­da la­hen­dus, et valla­e­lu­ga eda­si min­na. Meie koa­lit­sioo­nil liht­ne ei saa ole­ma, pik­ka­de aru­te­lu­de­ga pa­ni­me kok­ku te­ge­vus­ka­va, mi­da oleks või­ma­lik val­las ära te­ha.“

Mar­gus Soom kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le en­da koh­ta öel­dud süü­dis­tu­si: „Opor­tu­ni­teet po­le süü­di­mõis­tev ot­sus, vaid osa­poo­led le­pi­vad kok­ku õi­gus­ra­hus. Aus­ta­gu tei­sed ka õi­gus­ra­hu. Mi­da­gi kri­mi­naal­set po­le ma kor­da saat­nud, kri­mi­naal­sed süü­dis­tu­sed on alu­se­tud ja pean nõu ad­vo­kaa­di­ga.“
Mait Kröönst­röm: „Vaa­ta­me pä­rast pü­hi, kas vaid­lus­ta­da val­la­va­ne­ma va­li­mi­ne ja mõ­ne tei­se­gi ot­su­se vas­tu­võt­mi­ne.“