Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu hak­kab val­la­va­ne­mat va­li­ma 3 kan­di­daa­di seast

1185

Vest­lu­sel käi­sid möö­du­nud ree­del viis kan­di­daa­ti.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kol­ma­päe­va, 13. det­semb­ri is­tun­gi päe­va­kor­ra esi­me­ne punkt on val­la­va­ne­ma va­li­mi­ne. Avalik is­tung al­gab kell 16 Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas. Val­la­va­ne­ma ko­ha­le on töö­rühm esi­ta­nud kolm kan­di­daa­ti: en­di­se Vi­hu­la val­la­va­ne­ma An­nes Naa­ni, Rak­ve­re endise abi­lin­na­pea Kai­rit Pih­la­ku ja Kuu­sa­lu se­ni­se val­la­va­ne­ma Ur­mas Kirt­si.
Vas­ta­valt Kuu­sa­lu vo­li­ko­gus 8. no­vemb­ril 11 poolt- ja 8 vas­tu­hää­le­ga lan­ge­ta­tud ot­su­se­le kor­ral­da­ti Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma va­li­mi­seks ava­lik kon­kurss. Täh­ta­jaks, 1. det­semb­riks esi­ta­ti 18 aval­dust, mil­lest 15 vas­ta­sid nõue­te­le. Töö­rühm, ku­hu kuu­lu­sid sel­le esi­me­he­na And­res Hein­ver va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald, Ras­mus Me­ri­voo va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald, Ur­mo Ris­ti­saar va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du, Vär­ner Loots­mann Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast, Mar­gus Soom Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast ja Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li EK­RE ni­me­kir­jast, va­lis esi­ta­tud CV­de ja mo­ti­vat­sioo­ni­kir­ja­de põh­jal 5 kan­di­daa­ti, kes kut­su­ti möö­du­nud ree­del, 8. det­semb­ril vest­lu­se­le.

Töö­rüh­ma juht And­res Hein­ver kir­jel­das Sõ­nu­mi­too­ja­le, et esi­me­ne va­lik teh­ti kii­res­ti, töö­rüh­ma liik­med olid kan­di­daa­ti­de esi­ta­tud ma­ter­ja­lid lä­bi vaa­da­nud, ee­lis­tus­te esi­ta­mi­ne käis va­lu­tult, viis eda­si­pää­se­nut va­li­ti kon­sen­sus­li­kult.

Ta li­sas, et kõi­gi nen­de viie kan­di­daa­di ni­me ei pea õi­geks ava­li­kus­ta­da, ku­na te­gu on per­so­naa­lia­ga: „Pa­lu­sin saa­ta sel kon­kur­sil kan­di­dee­ri­nu­te­le vas­tu­se, kus kü­si­me, kas või­me sa­ma CV alu­sel pa­lu­da neil või­ma­lu­sel kan­di­dee­ri­da mõ­ne­le muu­le ame­ti­ko­ha­le Kuu­sa­lu val­las. Kan­di­dee­ri­nu­te seas oli tub­li­sid ja vää­ri­kaid ini­me­si, kel­le­ga saa­me ehk mõ­nes muus vald­kon­nas koos töö­ta­da.“

Ree­del ei osa­le­nud vest­lu­sel Vär­ner Loots­mann, va­li­mis­lii­tu Ühi­ne Ko­du esin­das And­res All­mä­gi. Kan­di­daa­did olid Kuu­sa­lu rah­va­maj­ja kut­su­tud poo­le­tun­nis­te va­he­de­ga. Töö­rühm kü­sit­les iga kan­di­daa­ti um­bes 20 mi­nu­tit ning 5 mi­nu­tit jäi aru­te­luks. Kok­ku kes­tis koo­so­lek kolm ja pool tun­di.

And­res Hein­ver: „Töö­rühm va­lis ühi­selt väl­ja kaks kan­di­daa­ti, ühe kan­di­daa­di osas ja­gu­ne­sid hää­led poo­leks. Vo­li­ko­gu­le esi­tan kolm kan­di­daa­ti: Kai­rit Pih­lak, An­nes Naan ja Ur­mas Kirt­si. Esi­tan vo­li­ko­gu liik­me­te­le meie kol­me koo­s­ole­ku pro­to­kol­lid, kus on va­li­ku­te areng do­ku­men­tee­ri­tud, ja kan­di­daa­ti­de CVd. Ku­na iga esin­da­ja on kind­las­ti koo­so­le­ku­te­va­he­li­sel ajal kon­sul­tat­sioo­ne pi­da­nud, siis in­fo­puu­dust hea ot­su­se te­ge­mi­seks ei to­hiks ol­la. Kan­di­daa­did on kutsutud kolmapäeval volikogu istungile.“

An­nes Naan kuu­lub Ees­ti Va­bae­ra­kon­da. Vii­ma­sed ne­li aas­tat töö­tas ta Vi­hu­la val­la­va­ne­ma­na. Koos ko­ha­li­ke va­li­mis­te­ga lii­tu­sid Vi­hu­la ja Hal­ja­la vald, ühi­se val­la ni­meks sai Hal­ja­la vald. An­nes Naan kan­di­dee­ris Hal­ja­la val­la­vo­li­ko­gus­se va­li­mis­lii­dus Va­ba Val­la­ko­da­nik ja on nüüd val­la­vo­li­ko­gu lii­ge. Hal­ja­la val­las moo­dus­ta­sid koa­lit­sioo­ni Re­for­mie­ra­kond ning va­li­mis­liit Plaan A ja va­li­mis­liit Ma­he­da.

Kai­rit Pih­lak kuu­lub Ees­ti Sot­siaal­de­mok­raat­lik­ku Era­kon­da. Ta oli vii­mas­tel va­li­mis­tel Rak­ve­res oma era­kon­na ni­me­kir­ja esi­num­ber ja lin­na­pea kan­di­daat. Se­ni töö­tas ta Rak­ve­res ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­vald­kon­na abi­lin­na­pea­na. Uue koa­lit­sioo­ni moo­dus­ta­sid Rak­ve­res Re­for­mie­ra­kond, IRL ja Kes­ke­ra­kond.

Ur­mas Kirt­si on Kuu­sa­lu val­la­va­nem ol­nud aas­ta­tel 1993-1999 ning ala­tes 2009. aas­tast. Vii­mas­tel ko­ha­li­kel va­li­mis­tel kan­di­dee­ris ta Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus­se va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du ni­me­kir­ja esi­numb­ri ja val­la­va­ne­ma kan­di­daa­di­na. Kuu­sa­lu val­la va­li­jad and­sid tal­le 245 häält.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus ei ole tä­ni­ni koa­lit­sioo­ni moo­dus­ta­tud. Va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du sai vo­li­ko­gus­se 8, va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald 5, va­li­mis­liit Are­nev Kuu­sa­lu Vald 2 ja EK­RE 2 koh­ta, Re­for­mie­ra­kond 1 ja Kes­ke­ra­kond 1 ko­ha. Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu on 19liik­me­li­ne.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 6. detsembril
Järgmine artikkelKuu­sa­lu, Keh­ra ja Raa­si­ku koo­lid on korv­pal­lis Har­ju­maa pa­ri­ma­te seas