Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu esi­ta­b MO­NI­KA SA­LU vas­tu koh­tu­ha­gi

940
MONIKA SALU

Kuu­sa­lu 10 val­la­vo­li­nik­ku and­sid poolt­hää­le ot­su­se­le, et eel­mi­ne val­la­va­nem MO­NI­KA SA­LU on Kiiu mõi­sa ehi­ta­ja­ga komp­ro­miss­le­pin­gut sõl­mi­des tei­nud val­la­le kah­ju kok­ku 119 072 eu­rot.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu aru­tas tei­si­päe­va, 8. ok­toob­ri is­tun­gil koa­lit­sioo­ni kuu­lu­va va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du vo­li­ni­ku Enn Kirs­ma­ni esi­ta­tud eel­nõu eel­mi­se val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu te­ki­ta­tud ra­ha­li­sest kah­just Kuu­sa­lu val­la­le. Eel­nõu­le on li­sa­tud 31 do­ku­men­ti, mis on ot­se­selt või kaud­se­malt seo­tud Kiiu mõi­sa re­no­vee­ri­mi­se­ga – ala­tes Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 17. juu­ni 2015 ot­su­sest re­no­vee­ri­da Kiiu mõis ja kor­ral­da­da rii­gi­han­ge ku­ni ehi­ta­ja ASi­ga Evi­ko sõl­mi­tud komp­ro­miss­le­pin­gu ja mak­se­kor­ral­du­se koo­pia­ni 2018. aas­ta ok­toob­ris.

Enn Kirs­man sel­gi­tas, et eel­nõu ei sün­di­nud soo­vist kel­le­le­gi ära te­ha, vaid et saa­da aru, mis Kiiu mõi­sa re­no­vee­ri­mi­se ra­has­ta­mi­se­ga ta­gant­jä­re­le on toi­mu­nud. Ta uu­ris su­ve­puh­ku­se ajal mõi­sa re­no­veeri­mist puu­du­ta­vaid do­ku­men­te, ka kõi­ki­de töö­koo­so­le­ku­te pro­to­kol­le: „Tä­he­le­pa­nu vää­rib, et 75 päe­va pä­rast ehi­tus­töö­de üleand­mis-vas­tu­võt­mi­sak­ti sõl­mi­mist esi­tas Evi­ko val­la­le nõu­de väi­de­ta­va­te li­sa­töö­de eest sum­mas 451 071,15 eu­rot. Töö­de sel­li­ses ma­hus kal­li­ne­mi­sest ei ole rää­gi­tud en­ne ühel­gi ehit­aja­ga toi­mu­nud töö­koo­so­le­kul, vä­he­tõe­näo­li­ne, et ehi­ta­ja ei mär­ga­nud sel­list kal­li­ne­mist va­rem. Käi­vi­tu­sid lä­bi­rää­ki­mi­sed, sün­dis komp­ro­miss, val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu loo­bus ehi­ta­ja­le esi­ta­tud vii­vi­se­nõu­dest (sel­le esi­tas val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si val­la­va­lit­sus ke­va­del 2018 – toim.) ja kin­ni­tas Evi­ko­le hü­vi­ti­se maks­mist. Val­la­va­nem võt­tis val­la­le ko­hus­tu­se, mis ei ol­nud kir­ju­ta­tud val­la aas­taee­lar­ves­se. Võib-ol­la lee­ven­dab ta ek­si­must as­jao­lu, et 2. ok­toob­ril 2018 in­for­mee­ris Mo­ni­ka Sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ka­vat­su­sest maks­ta re­serv­fon­dist hü­vi­tist 60 000 eu­rot, kuid ei õn­nes­tu­nud lei­da ot­sust, mil­le alu­sel ra­ha eral­da­ti. Re­serv­fon­dist ra­ha eral­da­mi­se­le peab eel­ne­ma val­la­va­lit­su­se ot­sus. Jääb mul­je, et val­la­va­nem asus Evi­ko poo­le­le.“

Enn Kirs­ma­ni esi­ta­tud eel­nõu poolt olid möö­du­nud tei­si­päe­val kõik koa­lit­sioo­ni kuu­lu­vad 10 val­la­vo­li­nik­ku, vas­tu hää­le­ta­sid 4 opo­sit­sioo­nie­sin­da­jat. Hää­le­ta­mi­se ajaks olid is­tun­gi­le jää­nud 14 vo­li­ko­gu­lii­get

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ot­su­ses on kir­jas, et Mo­ni­ka Sa­lu sõl­mi­tud komp­ro­miss­le­pin­gu­ga ei ol­nud õi­gus­pä­ra­ne ega põh­jen­da­tud loo­bu­da vii­vi­se­nõu­dest sum­mas 59 072 eu­rot, sest AS Evi­ko oli olu­li­selt üle­ta­nud han­ke­le­pin­gu täh­tae­ga ja han­ke­le­ping nä­gi et­te vii­vi­se maks­mi­se ko­hus­tu­se. Vii­vi­se­nõu­dest loo­bu­mi­se koh­ta on ot­su­ses kir­ju­ta­tud ka, et sel­le­ga üle­tas Mo­ni­ka Sa­lu oma pä­de­vust, sest roh­kem kui 3200 eu­ro suu­ru­sest nõu­dest loo­bu­mi­ne on val­la­vo­li­ko­gu ai­nu­pä­de­vu­ses. Veel on ot­su­ses, et komp­ro­miss­le­pin­gu alu­sel ASi­le Evi­ko 60 000 eu­ro suu­ru­se hü­vi­ti­se ta­su­mi­ne ei ol­nud põh­jen­da­tud ja sel­le­ga te­ki­tas Mo­ni­ka Sa­lu Kuu­sa­lu val­la­le 60 000 eu­rot kah­ju.

Kah­ju ko­gu­sum­maks on ot­su­ses mär­gi­tud 119 072 eu­rot. Val­la­va­lit­su­se­le te­hak­se ot­su­se­ga üle­san­deks esi­ta­da po­lit­sei- ja pii­ri­val­vea­me­ti­le süü­teo­tea­de ning Har­ju maa­koh­tus­se Mo­ni­ka Sa­lu vas­tu ha­gi 119 072 eu­ro sis­se­nõud­mi­seks.

Kris­to Pa­lu va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald te­gi et­te­pa­ne­ku li­sa­da ot­su­ses­se punkt, et ju­hul, kui vald jääb sel­les koh­tu­vaid­lu­ses kao­ta­jaks, ta­sub koh­tu­ku­lud Enn Kirs­man. See et­te­pa­nek ei saa­nud vo­li­ko­gu toe­tust, poolt olid 5, vas­tu 10 vo­li­nik­ku.

Mo­ni­ka Sa­lu oli Kuu­sa­lu val­la­va­nem mul­lu juu­ni al­gu­sest ku­ni aas­ta lõ­pu­ni, koa­lit­sioo­ni kuu­lu­sid siis va­li­mis­lii­dud Üks Kuu­sa­lu Vald ja Are­nev Kuu­sa­lu Vald ning EK­RE ja Re­for­mi­era­kond. Val­la­võim muu­tus det­semb­ri 2018 lõ­pus, kui val­la­va­ne­maks va­li­ti ta­ga­si Ur­mas Kirt­si. Koa­lit­sioo­ni moo­dus­ta­sid va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du, Re­for­mie­ra­kond ja Kes­ke­ra­kond.

Mo­ni­ka Sa­lu kom­men­tee­rib vo­li­ko­gus 8. ok­too­bil lan­ge­ta­tud ot­sust: „Vo­li­nik Enn Kirs­man on jät­nud vo­li­ko­gu­le ni­me­ta­ma­ta, et Ur­mas Kirt­si val­la­va­lit­sus oli küll esi­ta­nud lep­pet­rah­vi­nõu­de, kuid tei­nud se­da le­pin­gut ja sea­du­si jär­gi­ma­ta, mis­tõt­tu ei ol­nud lep­pet­rahv sis­se­nõu­tav. Sa­mu­ti on jäe­tud tä­he­le­pa­nu juh­ti­ma­ta tõen­di­te­le tel­li­tud, vas­tu­võe­tud ja ta­su­da lu­ba­tud li­sa­töö­dest, mis and­sid Evi­ko­le nõu­deõi­gu­se val­la vas­tu.

Mit­te­sis­se­nõu­tav lep­pet­rahv ja Ur­mas Kirt­si val­la­va­lit­su­se tel­li­tud ning ta­su­da lu­ba­tud li­sa­tööd oleks põh­jus­ta­nud Kuu­sa­lu val­la­le sa­da­des­se tu­han­de­tes­se ula­tu­va nõu­de, kur­na­va ja ju­ris­ti­de hin­nan­gul pers­pek­tii­vi­tu koh­tu­vaid­lu­se ning mõi­sa ehi­tus­töö­de pea­tu­mi­se tõe­näo­li­selt tä­na­se­ni.

Kõik do­ku­men­did ehk le­pin­gud, sea­du­sed, tel­li­mis/täit­mis­ak­tid, mis mi­nu öel­dut, po­lit­sei sei­su­koh­ta ja komp­ro­mis­si po­si­tiiv­set mõ­ju val­la­le kin­ni­ta­vad, on vo­li­ni­ke­le sea­du­se ko­ha­selt kät­te­saa­da­vad. Nen­de do­ku­men­ti­del ig­no­ree­ri­mi­ne on pa­ha­taht­lik, vää­ri­ti mõist­mist te­ki­tav ning ku­lu­kas.“

Enn Kirs­man: „Koh­tus­se oleks pi­da­nud pöör­du­ma Evi­ko, tões­ta­ma, et vald on ek­si­nud, mit­te val­la­va­nem tu­gi­ne­ma val­la­le kah­ju­li­ke­le ole­tus­te­le.“

Sõ­nu­mi­too­ja on ka­jas­ta­nud sa­ma tee­mat tä­na­vu 16. juu­ni le­he­loos „Po­lit­sei lük­kas ta­ga­si ku­ri­teo­tea­te Mo­ni­ka Sa­lu koh­ta“. Ku­ri­teo­tea­te esi­tas siis Ur­mas Kirt­si, keskk­ri­mi­naal­po­lit­sei vas­tas, et sea­dust ei ole ri­ku­tud, ek­si­tud on val­la põ­hi­mää­ru­se vas­tu. ASilt Eviko ei õnnestunud toimetusel kommentaari saada.

Eelmine artikkelHea Tu­ju Es­mas­päev an­dis Kuu­sa­lus mee­leo­lu­ka sün­ni­päe­va­kont­ser­di
Järgmine artikkelAnija vallavalitsus jääb taristuspetsialistita