Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu esi­mees ja asee­si­mees kom­men­tee­ri­vad ta­ga­sias­tu­mist

1391

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Mar­ti Hääl ja asee­si­mees Kris­to Pa­lu esi­ta­sid pä­rast se­da, kui kol­ma­päe­val toi­mu­nud vo­li­ko­guis­tun­gil tea­ta­sid oma ta­ga­sias­tu­mi­sest, val­la­sek­re­tä­ri­le kir­ja­li­ku aval­du­se.

Mar­ti Hääl: „Pa­nin aval­du­se jõus­tu­ma uue vo­li­ko­gue­si­me­he va­li­mi­se ot­su­sest, et vo­li­ko­gu töö juh­ti­mi­ses ei te­kiks se­ga­dust. See­ga täi­dan vo­li­ko­gu esi­me­he rol­li ku­ni järg­mi­se is­tun­gi­ni, koos­tan päe­va­kor­ra, kut­sun is­tun­gi kok­ku 28. det­semb­riks, na­gu eel­mi­sel is­tun­gil kok­ku lep­pi­si­me. Esi­me­seks päe­va­kor­ra­punk­tiks pa­nen vo­li­ko­gu esi­me­he va­li­mi­se. Eel­dan, et vo­li­ko­gu esi­me­he kan­di­daa­di esitab va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du.“

Kris­to Pa­lu esi­tas aval­du­se 14. det­semb­ril ja vas­ta­valt sea­du­se­le on ta sel­lest kuu­päe­vast ame­tist lah­ku­nud: „Mar­ti Hääl pa­lus mind abi­li­seks vo­li­ko­gu juh­ti­mi­se kor­ral­da­mi­sel. En­ne vo­li­ko­gu is­tun­git lep­pi­si­me kok­ku, et ju­hul, kui val­la­va­ne­maks saab va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du kan­di­daat, as­tu­me ta­ga­si. Ku­na olen sü­ga­valt veen­du­nud, et uuel va­li­ta­val vo­li­ko­guesi­me­hel peab ole­ma oma mees­kon­na­ga täie­lik usal­dus ja või­ma­lus ise asee­si­mees väl­ja pak­ku­da, va­bas­ta­sin ko­ha.“

Mar­ti Hääl lau­sus vo­li­ko­gu is­tun­gil oma ta­ga­sias­tu­mi­sest tea­ta­des, et ei suut­nud üht põ­hiees­mär­ki täi­ta. Ta kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ees­märk oli ra­ken­da­da kõik vo­li­ko­gu­liik­med val­la­vank­ri et­te sõl­tu­ma­ta sel­lest, mil­li­ses­se va­li­mis­lii­tu või era­kon­da kuu­lub: „Et kõik 19 vo­li­nik­ku saak­sid te­ge­le­da val­lae­lu eden­da­mi­se­ga, nen­de ener­gia ei ku­luks koa­lit­sioo­ni-opo­sit­sioo­ni nääk­lus­te­le. Ma sii­ralt ar­van, et opo­sit­sioo­ni mõt­leb vo­li­nik en­nast ise. Prob­leem sei­sab sel­les, kui ta­he­tak­se ol­la kel­le­gi vas­tu, mit­te mil­le­gi poolt.“

Kü­si­mu­se­le, kui­das kom­men­tee­ri­te val­la­va­ne­ma va­li­mi­si ja seo­ses sel­le­ga tek­ki­nud po­lii­ti­list olu­kor­da, vas­tas Mar­ti Hääl: „See oli vo­li­ko­gu üks kaa­lu­ka­maid ot­su­seid. Üt­le­sin ka ko­he pä­rast is­tun­git, et sel­le kal­lal po­le mõ­tet pead mur­da, kes kui­das hää­le an­dis. Sel­leks on­gi sa­la­ja­ne hää­le­ta­mi­ne, et vo­li­nik saaks ot­sus­ta­da, mis konk­reet­ses olukorras on val­la­le pa­rem. Veel hal­vem va­riant oleks ol­nud, et vo­li­ko­gu po­leks val­la­va­ne­ma va­li­mi­se­ga hak­ka­ma saa­nud ja muu­tu­nuks teo­või­me­tuks. Ühi­ne Ko­du on võt­nud po­lii­ti­li­se vas­tu­tu­se, la­se­me neil siis se­da kan­da.“

Ta li­sas, et va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald on koos­ta­nud kõi­gi­le Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus esin­da­tud po­lii­ti­lis­te­le jõu­du­de­le ava­tud juh­ti­mi­se põ­hi­mõt­ted – et sõl­tu­ma­ta sel­lest, mil­li­sest ni­me­kir­jast kee­gi on, saaks koos val­da juh­ti­da. Laiem ees­märk on, et need põ­hi­mõt­ted saak­sid Kuu­sa­lu val­la juh­ti­mi­se osaks ning ei sõl­tuks va­li­mist­sük­list ega -tu­le­mu­sest. Saat­si­me sel­le en­ne vo­li­ko­gu vii­mast is­tun­git kõi­gi­le vo­li­ni­ke­le va­li­mis­lii­tu­dest ja nüüd ot­sus­ta­si­me, et ava­li­kus­ta­me sel­le ka oma va­li­mis­lii­du ko­du­le­hel, sot­siaal­mee­dias ja Sõ­nu­mi­too­jas.“

Eelmine artikkelAeg­vii­du õpi­las­te­le maks­tak­se sõi­du­kom­pen­sat­sioo­ni õp­peaas­ta lõ­pu­ni
Järgmine artikkelSel­gus Ani­ja val­la esi­me­ne meis­ter võrk­pal­lis