Kuu­sa­lu valla kü­la­va­ne­ma sta­tuu­t

359
Kuusalu vald.

Mää­rus keh­tes­ta­tud ko­ha­li­ku oma­va­li­tsu­se kor­ral­du­se sea­du­se § 58 lõi­ke 3 alu­sel.

§ 1. Üld­sät­ted
(1) Kü­la­va­nem on ühe või mit­me kü­la ela­ni­ke ühis­te hu­vi­de esin­da­ja ning ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se koos­töö­part­ner kü­las. Ta ju­hin­dub oma te­ge­vu­ses ja le­pin­gu­te sõl­mi­mi­ses kü­la ühis­test sei­su­koh­ta­dest ja kü­la aren­gu­ka­vast, oma­va­lit­su­se ot­sus­test, mää­rus­test ja keh­ti­vast üldp­la­nee­rin­gust ning Ees­ti Va­ba­rii­gi sea­dus­test.
(2) Hää­leõi­gus­lik kü­lae­la­nik on vä­he­malt 16-aas­ta­ne rah­vas­ti­ku­re­gist­ri­järg­ne sel­le kü­la ela­nik.
(3) Käe­so­le­vas mää­ru­ses kü­la, kü­lae­la­ni­ku ja kü­la­va­ne­ma koh­ta sä­tes­ta­tu keh­tib ka ale­vi­ke, ale­vi­ke ela­ni­ke ja ale­vi­ku­va­ne­ma­te koh­ta.

§ 2. Kü­la­va­ne­ma­le esi­ta­ta­vad nõud­mi­sed
(1) Kü­la­va­nem peab ole­ma Kuu­sa­lu val­la täi­sea­li­ne teo­või­me­li­ne re­gist­ri­järg­ne ela­nik.
(2) Kü­la­va­nem või­dak­se va­li­da ka mit­me­le kü­la­le.
(3) Kü­la­va­nem on ühis­kond­lik amet, mi­da sel­les­se va­li­tud isik täi­dab va­ba­taht­li­kult ning tu­gi­ne­des kü­lae­la­ni­ke usal­du­se­le.

§ 3. Kü­la koo­so­lek
(1) Kü­la koo­so­le­ku võib kok­ku kut­su­da kü­la­va­nem või vä­he­malt kolm täi­sea­list kü­lae­la­nik­ku. Kui kü­las elab al­la 10 ini­me­se, pii­sab koo­so­le­ku kok­ku kut­su­mi­seks ühe kol­man­di­ku kü­lae­la­ni­ke taot­lu­sest.
(2) Kü­la koo­so­le­kust peab ole­ma et­te tea­ta­tud vä­he­malt kaks nä­da­lat en­ne koo­so­le­ku toi­mu­mist.
(3) Kü­la koo­so­le­ku kut­se edas­tab(avad) koo­so­le­ku kok­ku­kut­su­ja(d). Kut­ses näi­da­tak­se ära koo­so­le­ku toi­mu­mi­se aeg, koht ja päe­va­kord. Koo­so­le­ku kut­se edas­ta­tak­se kõi­ki­de­le hää­leõi­gus­li­ke­le kü­lae­la­ni­ke­le nen­de elekt­ron­pos­ti aad­res­si­le, vii­ma­se puu­du­mi­sel pa­ber­kand­jal post­kas­ti­des­se; sa­mu­ti tea­vi­ta­tak­se koos­o­le­ku toi­mu­mi­sest kü­la tea­de­te tahv­li(te)l, kui see on ole­mas, ko­ha­li­kus aja­le­hes ja Kuu­sa­lu val­la ko­du­le­hel.
(4) Kü­la koo­so­lek on ot­sus­tus­või­me­li­ne kui:
1) kü­las, kus on hää­leõi­gus­lik­ke kü­lae­la­nik­ke al­la 51, võ­tab koo­so­le­kust osa vä­he­malt pool hää­leõi­gus­li­kest kü­lae­l­a­ni­kest;
2) kü­las, kus on hää­leõi­gus­lik­ke kü­lae­la­nik­ke 51 ku­ni 199, võ­tab koo­so­le­kust osa vä­he­malt 25 hää­leõi­gus­lik­ku kü­la­ela­nik­ku;
3) kü­las, kus on hää­leõi­gus­lik­ke kü­lae­la­nik­ke 200 ja enam, võ­tab koo­so­le­kust osa vä­he­malt 50 hää­leõi­gus­lik­ku kü­la­ela­nik­ku;
4) kui toi­mub mit­me kü­la ühi­ne koo­so­lek, peab kvoo­ru­mi­nõue ole­ma täi­de­tud iga asus­tu­sük­su­se pu­hul.
(5) Kui kü­la koo­so­le­kul ei osa­le käe­so­le­va pa­rag­rah­vi lõi­kes 4 nõu­tud arv kü­lae­la­nik­ke, ot­sus­ta­tak­se sa­mal koo­so­le­kul uue, sa­ma päe­va­kor­ra­ga koo­so­le­ku toi­mu­mi­se päev, mis ei või ol­la va­rem kui 14 päe­va pä­rast.
(6) Esi­me­sel koo­so­le­kul mit­teo­sa­le­nud kü­lae­la­nik­ke tea­vi­ta­tak­se uue koo­so­le­ku toi­mu­mi­sest käe­so­le­va pa­rag­rah­vi lõi­kes 3 sä­tes­ta­tud kor­ra ko­ha­selt vä­he­malt 7 päe­va en­ne uue koo­so­le­ku toi­mu­mi­se päe­va. Esi­me­sel koo­so­le­kul osa­le­jad loe­tak­se uue koo­so­le­ku toi­mu­mi­sest in­for­mee­ri­tuks ning nei­le uut kut­set saat­ma ei pea.
(7) Kui koo­so­le­ku ot­sus­tus­või­me­tus kvoo­ru­mi puu­du­mi­se tõt­tu sel­gub pä­rast koo­so­le­ku toi­mu­mist, tea­vi­ta­tak­se kõi­ki kü­lae­la­nik­ke uue koo­so­le­ku toi­mu­mi­sest käe­so­le­va pa­ra­grah­vi lõi­kes 3 sä­tes­ta­tud kor­ra ko­ha­selt vä­he­malt 7 päe­va en­ne uue koo­so­le­ku toi­mu­mi­se päe­va.
(8) Kor­duv, sa­ma päe­va­kor­ra­ga toi­muv kü­la koo­so­lek on pä­dev vas­tu võt­ma ot­su­seid, sõl­tu­ma­ta koo­so­le­kul esin­da­tud hää­leõi­gus­li­ke kü­lae­la­ni­ke ar­vust.
(9) Hää­leõi­gus­lik kü­lae­la­nik võib vo­li­ta­da tei­se hää­leõi­gus­li­ku kü­lae­la­ni­ku en­nast kü­la koo­so­le­kul esin­da­ma. Vo­li­ki­ri peab ole­ma all­kir­jas­ta­tud ja si­sal­da­ma vo­li­ta­ja ni­me, isi­ku­koo­di, vo­li­ta­ta­va ni­me ja vo­li­kir­ja keh­ti­vu­sae­ga.

§ 4. Kü­la­va­ne­ma va­li­mi­ne
(1) Kü­la­va­nem va­li­tak­se poolt­hääl­tee­na­mu­se­ga kü­la koo­so­le­kul, mil­lest võ­tab osa Kuu­sa­lu Val­la­va­lit­su­se mää­ra­tud esin­da­ja (edas­pi­di val­la esin­da­ja).
(2) Ju­hul kui val­la esin­da­ja esi­ta­tak­se kü­la­va­ne­ma kan­di­daa­diks, ei saa ta ol­la val­la esin­da­jaks kü­la koo­so­le­kul.
(3) Kü­la­va­ne­ma va­li­mis­te lä­bi­vii­mi­seks moo­dus­ta­tak­se vä­he­malt kol­me­liik­me­li­ne va­li­mis­ko­mis­jon, mil­les­se peab kuu­lu­ma val­la esin­da­ja. Va­li­mis­ko­mis­jon kor­ral­dab kü­la koo­so­le­kul kü­la­va­ne­ma va­li­mi­sed.
(4) Kü­la­va­ne­ma kan­di­daat või kan­di­daa­did sea­tak­se üles kü­lae­la­ni­ke poolt.
(5) Kü­la­va­ne­ma kan­di­daat peab ole­ma nõus oma kan­di­da­tuu­ri üles­sead­mi­se­ga, ju­hul kui kan­di­daat ei vii­bi koo­so­le­kul, peab nõu­so­lek ole­ma kir­ja­lik.
(6) Kü­la­va­nem va­li­tak­se üld­ju­hul sa­la­ja­sel hää­le­ta­mi­sel. Kui koo­so­le­kul sea­tak­se üles vaid üks kan­di­daat, võib va­li­mi­ne toi­mu­da ka ava­li­kul hää­le­tu­sel, kui sel­le­ga on nõus kõik koo­so­le­kust osa võt­vad ini­me­sed.
(7) Igal hää­leõi­gus­li­kul kü­lae­la­ni­kul on üks hääl.
(8) Ju­hul, kui kü­la­va­nem ei osu­tu va­li­tuks esi­me­ses hää­le­ta­mi­se voo­rus, toi­mub ko­ha­peal tei­ne hää­le­ta­mi­se voor, kus saab hää­le­ta­da esi­me­ses voo­rus ka­he enim hää­li saa­nud kü­la­va­ne­ma kan­di­daa­di va­hel.
(9) Kui ka tei­ses voo­rus ei saa­vu­ta kumb­ki kan­di­daat poolt­hääl­te ena­must, kut­su­tak­se mit­te va­rem kui 14 päe­va pä­rast kü­la­va­ne­ma va­li­mi­seks kok­ku uus kü­la koo­so­lek.
(10) Mit­me kü­la ühi­se kü­la­va­ne­ma va­li­mi­se kor­ral osu­tub kü­la­va­nem va­li­tuks ai­nult nen­des kü­la­des, kus ta ko­gub va­ja­li­ku hääl­tee­na­mu­se.
(11) Kü­la­va­nem kin­ni­ta­tak­se Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­du­se­ga, mil­le alu­seks on kü­la koo­so­le­ku pro­to­koll ja koo­so­le­kul osa­le­ja­te all­kir­ja­de­ga ni­me­ki­ri.

§ 5. Kü­la­ko­gu. Kü­la­va­ne­ma asen­da­mi­ne
(1) Kü­la­ko­gu on ini­mes­te grupp, kes on vo­li­ta­tud abis­ta­ma ning asen­da­ma kü­la­va­ne­mat te­ma ko­hus­tus­te täit­mi­sel.
(2) Kü­la­ko­gu võib moo­dus­ta­da kü­la­va­ne­ma et­te­pa­ne­kul te­ma vo­li­tus­te ajaks kü­la ela­ni­kest ja/või kü­la­selt­si liik­me­test ja/või kü­las kin­nis­va­ra oma­va­te isi­ku­te hul­gast.
(3) Kü­la­ko­gu kin­ni­ta­tak­se kü­lae­la­ni­ke poolt­hääl­te ena­mu­se­ga üld­ju­hul sa­mal kü­la koo­so­le­kul, kus va­li­tak­se kü­la­va­nem. Kui kü­la­ko­gu moo­dus­ta­mi­seks kut­su­tak­se kok­ku eral­di koo­so­lek, keh­ti­vad sel­le kvoo­ru­mi­le käe­so­le­va mää­ru­se pa­rag­rah­vi 3 lõi­kes 4 sä­tes­ta­tud nõu­ded.
(4) Kü­la­va­ne­ma asen­da­mi­ne toi­mub ai­nult kü­la­va­ne­ma poolt an­ta­va kir­ja­li­ku vo­li­tu­se alu­sel.
(5) Kü­la­va­ne­mat saab asen­da­da ai­nult esin­da­ta­vas kü­las elav isik.

§ 6. Kü­la­va­ne­ma õi­gu­sed ja ko­hus­tu­sed
(1) Kü­la­va­ne­ma­le an­tak­se Kuu­sa­lu val­la poolt kü­la­va­ne­ma märk ning kü­la­va­ne­ma soo­vil tel­li­tak­se te­ma ko­du­se­le pos­tiaad­res­si­le ala­tes va­li­mi­se­le järg­ne­vast kuust aja­leht Sõ­nu­mi­too­ja.
(2) Kü­la­va­ne­mal on õi­gus:
1) te­ha kü­la koo­so­le­ku­le et­te­pa­nek moo­dus­ta­da kü­la­ko­gu;
2) esin­da­da kü­lae­la­nik­ke oma­va­lit­su­ses, rii­gia­su­tus­tes ja muu­des ins­ti­tut­sioo­ni­des;
3) kut­su­da kok­ku kü­la koo­so­le­kuid ja al­ga­ta­da la­hen­da­mi­seks kü­lae­lu kü­si­mu­si, mis ei ole vas­tuo­lus sea­dus­te­ga ning val­la­vo­li­ko­gu ja -va­lit­su­se õi­gu­sak­ti­de­ga;
4) te­ha et­te­pa­ne­kuid kü­la­ela­ni­ke hu­ve puu­du­ta­va­te kü­si­mus­te aru­ta­mi­seks ko­ha­li­kus oma­va­lit­su­ses, aval­da­da ar­va­must kü­la prob­lee­mi­de la­hen­da­mi­seks;
5) taot­le­da ja ka­su­ta­da kü­la ni­mel ra­ha­li­si va­hen­deid läh­tu­des kü­la koo­so­le­kul kin­ni­ta­tud ot­sus­test;
6) te­ha et­te­pa­nek val­la osaüldp­la­nee­rin­gu al­ga­ta­mi­seks;
7) saa­da oma­va­lit­su­selt oma te­ge­vu­seks va­ja­lik­ku tea­vet;
8) te­ha kü­lae­la­ni­ke­le mär­ku­si ja juh­ti­da tä­he­le­pa­nu prob­lee­mi­de­le, mis puu­du­ta­vad hea­kor­da, ava­lik­ku käi­tu­mist jne;
9) jäl­gi­da kü­las loo­dus­res­surs­si­de sääst­lik­ku ka­su­ta­mist ning sek­ku­ma va­ja­du­sel;
10) saa­da val­la­va­lit­su­selt/vo­li­ko­gult/vo­li­ko­gu ko­mis­jo­nilt tea­vet te­ma poolt esin­da­ta­vat kü­la puu­du­ta­va­te kü­si­mus­te la­hen­da­mi­se käi­gust.
(3) Kü­la­va­ne­ma ko­hus­tu­sed on:
1) or­ga­ni­see­ri­da kü­las ühis­te­ge­vust ning är­gi­ta­da kü­lae­la­nik­ke koos­töö­le;
2) edas­ta­da kü­lae­la­ni­ke ühi­sed soo­vid ja et­te­pa­ne­kud ko­ha­li­ku­le oma­va­lit­su­se­le ja muu­de­le ins­ti­tut­sioo­ni­de­le;
3) või­mal­da­da kü­lae­la­ni­ke­le oma­va­lit­su­sest ja mu­jalt tul­nud kü­lae­la­nik­ke puu­du­ta­va in­for­mat­sioo­ni kät­te­saa­mist;
4) tea­vi­ta­ma oma­va­lit­sust kü­la prob­lee­mi­dest;
5) ai­da­ta or­ga­ni­see­ri­da töid õn­ne­tus­juh­tu­mi­te ja erio­lu­kor­da­de pu­hul ku­ni eria­la­se abi saa­mi­se­ni;
6) esi­ta­ma vä­he­malt 5 kü­lae­la­ni­ku kir­ja­li­kul nõud­mi­sel kir­ja­li­ku aruan­de oma eel­ne­va aas­ta te­ge­vu­se koh­ta, mis aval­da­tak­se ka Kuu­sa­lu val­la ko­du­le­hel;
7) te­ha koos­tööd val­la­va­lit­su­se hal­la­ta­va­te asu­tus­te­ga, et la­hen­da­da kü­la elu­ga seon­du­vaid kü­si­mu­si;
8) kü­la­va­ne­ma ko­halt ta­ga­si as­tu­des, kut­su­da eel­ne­valt kok­ku kü­la koo­so­le­ku uue kü­la­va­ne­ma va­li­mi­seks;
9) te­ha si­su­list koos­tööd kü­la­ko­gu liik­me­te­ga ning kaa­sa­ta neid kü­la­va­ne­ma töö­ga seo­tud te­ge­vus­tes­se.
(4) Val­la­va­lit­su­se poolt kü­la­va­ne­ma­le pan­dud üle­san­ne­te täit­mi­ne kü­la­va­ne­ma poolt sä­tes­ta­tak­se vas­ta­va le­pin­gu­ga, mil­les mär­gi­tak­se ära ka hü­vi­tis kü­la­va­ne­ma­le val­la­va­lit­su­se üle­san­ne­te täit­mi­se eest.

§ 7. Kü­la­va­ne­ma vo­li­tus­te kes­tus. Kü­la­va­ne­ma üle­san­ne­test va­bas­ta­mi­ne
(1) Kü­la­va­ne­ma üle­san­ne­test va­bas­ta­mi­ne toi­mub seo­ses:
1) kü­la­va­ne­ma ta­ga­sias­tu­mi­se­ga. Kü­la­va­nem ja/või kü­la­ko­gu kor­ral­dab en­ne kü­la­va­ne­ma vo­li­tus­te lõp­pe­mist kü­la koo­so­le­ku uue kü­la­va­ne­ma va­li­mi­seks;
2) kü­la koo­so­le­ku al­ga­tu­se­ga. Kü­la­va­ne­ma üle­san­ne­test va­bas­ta­mist võib taot­le­da kü­la koo­so­lek, mis on kok­ku kut­su­tud sa­ma­del alus­tel kui on toi­mu­nud kü­la­va­ne­ma va­li­mi­ne. Kü­la­va­nem va­bas­ta­tak­se kü­la koo­so­le­kul toi­mu­val ava­li­kul hää­le­tu­sel poolt­hääl­te ena­mu­se­ga. Sa­mal koo­so­le­kul va­li­tak­se kü­la­le ta­ga­si­kut­su­tud kü­la­va­ne­ma ase­mel uus kü­la­va­nem. Ju­hul, kui kü­la­va­ne­ma va­bas­ta­mi­se poolt ei an­ta pii­sa­valt hää­li, ei saa kol­me kuu jook­sul kü­la­va­ne­mat kü­la koos­o­le­ku al­ga­tu­sel püü­da uues­ti ta­gan­da­da;
3) kü­la­va­ne­ma elu­ko­ha muu­tu­se­ga, kui sel­le ta­ga­jär­jel muu­tub kü­la­va­ne­ma re­gist­ri­järg­ne ko­ha­lik oma­va­lit­sus;
4) seo­ses jõus­tu­nud kri­mi­naal­ka­ris­tu­se­ga.
(2) Kü­la­va­nem va­bas­ta­tak­se Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­du­se­ga, mil­le alu­seks on:
1) kü­la­va­ne­ma isik­lik aval­dus ja koo­so­le­ku pro­to­koll, kui kü­la­va­ne­ma va­bas­ta­mi­ne toi­mub kü­la­va­ne­ma al­ga­tu­sel;
2) kü­la koo­so­le­ku pro­to­koll, kui kü­la­va­ne­ma va­bas­ta­mi­ne toi­mub kü­la koo­so­le­ku al­ga­tu­sel;
3) ka­ris­tus­re­gist­ris aval­da­tud tea­de jõus­tu­nud ka­ris­tu­sest, kui va­bas­ta­mi­ne toi­mub seo­ses kri­mi­naal­ka­ris­tu­se­ga;
4) val­la re­gist­ri­pi­da­ja esil­dis, kui va­bas­ta­mi­ne toi­mub seo­ses kü­la­va­ne­ma elu­ko­ha muu­tu­se­ga.
(3) Kui kü­la­va­nem va­bas­ta­tak­se seo­ses kri­mi­naal­ka­ris­tu­se, elu­ko­ha muu­tu­se või sur­ma­ga, tea­vi­tab Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus val­la vee­bi­le­hel, kü­la tea­de­te­tahv­lil ja ko­ha­li­kus aja­le­hes kü­la­va­ne­ma vo­li­tus­te lõp­pe­mi­sest ning teeb kü­lae­la­ni­ke­le et­te­pa­ne­ku kut­su­da kok­ku kü­la koo­so­lek, kus viiak­se lä­bi uued kü­la­va­ne­ma va­li­mi­sed vas­ta­valt käe­so­le­va­le sta­tuu­di­le.
(4) Kü­la­va­ne­mal, kel­le vo­li­tu­sed on lõp­pe­nud, on või­ma­lus uues­ti kü­la­va­ne­maks kan­di­dee­ri­da ning ol­la va­li­tud pii­ra­ma­tu arv kor­di.

§ 8. Mää­ru­se keh­te­tuks tun­nis­ta­mi­ne
Käe­so­le­va mää­ru­se­ga tun­nis­ta­tak­se keh­te­tuks vo­li­ko­gu 28.05.2014 mää­rus nr 18 „Kuu­sa­lu kü­la­va­ne­ma sta­tuut“.

§ 9. Ra­ken­dus­sät­ted
(1) Mää­rus jõus­tub kol­man­dal päe­val pä­rast Rii­gi Tea­ta­jas aval­da­mist.
(2) Mää­rus ra­ken­dub ta­ga­siu­la­tu­valt ala­tes 1. jaa­nuar 2019.

Kinnitatud 31. det­sem­bril 2018 Kuusalu volikogu otsusega.

Eelmine artikkelKol­ga­kü­la mä­lu­män­gu nel­jas voor
Järgmine artikkelIda-Har­ju Koos­töö­ko­ja taot­lus­voor