Kuu­sa­lu vald toe­tab spor­di tree­ning­rüh­mi 59 465 eu­ro­ga

671

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas 10. mai is­tun­gil val­laee­lar­vest spor­di tree­ning­rüh­ma­de­le mää­ra­tud toe­tus­sum­mad vas­ta­valt vo­li­ko­gu ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­ku­le. Li­saks an­dis val­la­va­lit­sus 500 eu­rot kõi­ge suu­re­ma­le klu­bi­le – jalg­pal­lik­lu­bi­le Kuu­sa­lu Ka­lev – kus on kok­ku 9 tree­ning­rüh­ma, ja 500 eu­rot Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi­le, kus on ku­lu­tu­sed iga sport­la­se koh­ta kõi­ge suu­re­mad.

Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si sel­gi­tas, et li­sa­ra­ha and­mi­ne oli val­la­va­lit­su­se kaa­lut­lu­sot­sus, ku­na ra­ha­jääk või­mal­das.

Kok­ku saa­vad toe­tust val­las töö­ta­vad 7 spor­dik­lu­bi, kus tree­ni­vad Kuu­sa­lu val­la lap­sed. Suu­ri­ma toe­tus­sum­ma saab jalg­pal­lik­lu­bi Kuu­sa­lu Ka­lev – kok­ku 13 036 eu­rot. Kei­la Swimc­lu­bi Kuu­sa­lu uju­las te­gut­se­va­te tree­ning­rüh­ma­de toe­tu­seks an­tak­se 10 500 eu­rot.

Kuu­sa­lu Ten­ni­sek­lu­bi saab 8286 eu­rot, Kuu­sa­lu Spor­di­klu­bi ja ka­ra­tek­lu­bi IVL kumb­ki 7286 eu­rot. Kuu­sa­lu Rat­ta­klu­bi toetus on 6785 eu­rot ja Kuu­sa­lu Ka­ra­te Koo­lil 6286 eu­rot.

Ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jon ja­gas toe­tu­sed vas­ta­valt Kuu­sa­lu val­las keh­ti­va­le spor­di tree­ning­rüh­ma­de ja an­de­ka­te spor­tas­te toe­ta­mi­se kor­ra­le, üt­les ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni esi­mees Ur­mo Ris­ti­saar.

Ta li­sas, et ko­mis­jon aru­tas spor­di­toe­tus­te ja­ga­mist mit­mel kor­ral, vii­ma­ti ka seo­ses EK­RE Kuu­sa­lu osa­kon­nalt saa­de­tud mär­gu­kir­ja­ga, mil­les on ju­hi­tud tä­he­le­pa­nu mit­me­le kü­si­ta­vu­se­le.

Ur­mo Ris­ti­saar: „Vaa­ta­si­me ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni­ga spor­di tree­ning­rüh­ma­de­le ja­ga­tud toe­tus­sum­mad uues­ti üle, kontrollisime üle EK­RE tähelepa­ne­kud. Oli­me es­malt ot­sus­ta­nud mit­te toe­ta­da ka­ra­tek­lu­bi IVL pe­sa­pal­li tree­ning­rüh­ma. Tree­ne­ri kva­li­fi­kat­sioon vas­tab nõue­te­le, muut­si­me va­ra­se­mat ot­sust ja toe­ta­me ka pe­sa­pal­lit­ren­ni.“

Ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni esi­me­he sõ­nul oli EK­RE Kuusalu osa­kon­nal ka sel­li­seid tä­he­le­pa­ne­kuid, mi­da ko­mis­jon ar­ves­se ei võt­nud: „Kuu­sa­lu Ka­ra­te Kool esi­tas ma­jan­du­saas­ta aruan­de hi­li­ne­mi­se­ga, kuid leid­si­me, et tren­nid on toi­mu­nud, lap­sed on võist­lus­tel ol­nud edu­kad ning kin­ni­ta­si­me toe­tus­sum­ma tin­gi­mu­se­ga, et edas­pi­di olek­sid aruan­ded esi­ta­tud õi­geaeg­selt.“

EK­RE-l oli mär­ku­si ka Kuu­sa­lu Ka­le­vi, Kuu­sa­lu Ten­ni­se­klu­bi ja Kei­la Swimc­lub tree­ning­rüh­ma­de suu­ru­se ja treenitavate vanuse koh­ta. Korra järgi toetatakse treeningrühmi, kus lapsed on vähemalt 7 aastased. Ministri määruses on treeningrühmade suurused spordialade lõikes.
Ur­mo Ris­ti­saar tõ­des, et nende märkuste osas puudusi ei tuvastatud. Tree­ning­rüh­ma­de ra­has­ta­mi­se kord on aas­taid päl­vi­nud krii­ti­kat, se­da on kor­du­valt üm­ber teh­tud ning edas­pi­di tu­leb kind­las­ti veel muu­ta-täien­da­da.

Kõi­ge ra­hu­lo­le­ma­tum on ol­nud ka­ra­tek­lu­bi IVL – val­la­va­lit­su­se eel­mi­se aas­ta ot­sus toe­tus­sum­ma­de ja­ga­mi­se koh­ta on vaid­lus­ta­tud koh­tus. Ko­hus te­gi et­te­pa­ne­ku jõu­da val­la­va­lit­su­se­ga komp­ro­mis­si­le, kuid val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si kom­men­tee­ris, et sum­mad on ju­ba ja­ga­tud, komp­ro­mis­si po­le või­ma­lik te­ha. Ka­ratek­lu­bi IVL mul­lu­ne toe­tus oli 7500 eu­rot, üle-eel­mi­sel aas­ta 7700 eu­rot.

Eelmine artikkelAru­kü­la jäät­me­jaa­mal uus pla­nee­ri­tav asu­koht
Järgmine artikkelTürkmenistani de­le­gat­sioon Kuu­sa­lu val­las