Kuu­sa­lu vald saa­dab Har­ju võist­lu­se­le 8 lau­lu­last

803

Kon­kurss „Kuu­sa­lu val­la lau­lu­laps 2018“ oli lau­päe­val, 7. ap­ril­lil Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas.

Tä­na­vu­se võist­lu­se žü­riis­se kuu­lu­sid Eve­lin Es­ter, Ai­ri All­vee ja Ed­mar Tuul. Kon­kur­sil osa­le­sid 34 noort laul­jat. Vas­ta­valt Kuu­sa­lu val­la ela­ni­ke ar­vu­le oli või­ma­lus saa­ta maa­kond­li­ku­le lau­lu­kon­kur­si­le „Har­ju­maa lau­lu­laps 2018“ kõi­gist va­nu­sek­las­si­dest kaks so­lis­ti, kok­ku 12 laul­jat. Kon­kur­si tu­le­mu­se­na lä­he­vad maa­kon­na­kon­kur­si­le Kuu­sa­lu val­la 8 lau­lu­last.

Ka­hes noo­re­mas va­nu­se­rüh­mas oli üks osa­le­ja. 3-4aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas osa­les El­la Lu­ha­ki­vi Kol­ga las­teaiast, te­ma lau­luõ­pe­ta­ja on Anu Rand­maa. Žü­rii ot­sus­tas saa­ta El­la Lu­ha­ki­vi Har­ju­maa kon­kur­si­le.

5-6aas­tas­test ain­sa­na osa­le­nud Mii­na Lu­ha­ki­vi Kol­gast lä­heb sa­mu­ti maa­kond­li­ku­le kon­kur­si­le. Ka te­da õpe­tab Anu Rand­maa.
Kõi­ge roh­kem oli võist­le­jaid 7-9aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas – kok­ku 15. Või­tis Hei­di Ki­vi Kuu­sa­lust, te­ma lau­luõ­pe­ta­ja on Kül­li-Kat­ri Es­ken. Tei­se ko­ha sai Juu­li Ma­ri Ruus Ka­ha­la kü­last ja kol­man­da ko­ha Ma­ri­liis Ko­se­mets Uu­ri kü­last. Ka neid õpe­tab Kül­li-Kat­ri Es­ken. Har­ju­maa lau­lu­võist­lu­sel esin­da­vad Kuu­sa­lu val­da Hei­di Ki­vi ja Juu­li Ma­ri Ruus.

10-12aas­ta­si lau­lu­lap­si oli võist­le­mas 9. Esi­ko­ha või­tis So­fia Ru­ti­ku Uu­ri kü­last, tei­se ko­ha Sand­ra-Liis Liit­vee Kuu­sa­lust ning kol­man­da ko­ha sa­mu­ti Kuu­sa­lu neiu No­ra Me­ri­voo. Kõik kolm on Kül­li-Kat­ri Es­ke­ni õpi­la­sed. Har­ju lau­lu­lap­se kon­kur­si­le sõi­da­vad So­fia Ru­ti­ku ja Sand­ra-Liis Liit­vee.
13-15aas­tas­te va­nu­seg­ru­pis osa­le­sid 7 noort laul­jat. Esi­mest ja teist koh­ta ja­ga­sid Han­na-Lii­sa Kaar­mann Ku­pu kü­last ja Ma­riel­la Soom Sõit­me kü­last. Kol­man­da ko­ha sai An­na­bel Al­met Kuu­sa­lust. Nen­de­gi lau­luõ­pe­ta­ja on Kül­li-Kat­ri Es­ken. Maa­kon­na­kon­kur­si­le saa­vad min­na Han­na-Lii­sa Kaar­mann ja Ma­riel­la Soom.

16-18aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas oli üks laul­ja – Kert­tu Saag­pakk Kol­gast. Zü­rii tun­nus­tas te­da rõõm­sa esi­tu­se eest.
Kuu­sa­lu val­la lau­lu­võist­lu­se kor­ral­das MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts.

Eelmine artikkelTal­gud Ani­ja val­la pe­re jaoks
Järgmine artikkelHa­jaa­sus­tu­se prog­ramm