Kuu­sa­lu val­las tõu­seb maa­maks

986

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas 10 poolt- ja 8 vas­tu­hää­le­ga maa­mak­su­mää­rad 2019. aas­taks. Maa­maks tõu­seb ena­mi­kus tsoo­ni­des mak­si­mum­mää­ra­ni – 2,5 prot­sen­ti maa mak­sus­ta­mis­hin­nast. Põl­lu­ma­jan­dus­saa­dus­te toot­mi­seks ka­su­tu­sel ole­va ha­ri­tud maa ja loo­dus­li­ku ro­hu­maa pu­hul on maa­maks 1,2 prot­sen­ti maa mak­sus­ta­mis­hin­nast ning Kol­ga ale­vi­kus, Uu­ri, Mus­ta­met­sa, Va­has­tu, Ka­ha­la, Hirv­li, Si­gu­la, Il­mas­ta­lu, Kur­si, Aru, Re­hat­se ja Ko­su kü­las 2 prot­sen­ti. Val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu üt­les, et maa­mak­su muu­da­tus toob val­laeel­ar­ves­se juur­de 100 000 eu­rot. Ur­mas Kirt­si soo­vis tea­da, miks on teh­tud erand ja osa­des kü­la­des tu­leb väik­sem maa­maks kui üle­jää­nu­tes: „Näi­teks Sal­mis­tul tõu­seb maa­maks sa­du eu­ro­sid, see on kui nu­ga sel­ga nei­le, kes on õi­gus­ta­tud sub­jek­ti­de­na saa­nud oma ta­lu­maa ta­ga­si.“ Val­la­va­nem vas­tas, et ma­da­la­ma maa­mak­su­ga jäe­tud hin­nat­soon asub ke­set Kuu­sa­lu val­da ja po­le nii pal­ju väär­tus­ta­tud kui me­reäär­sed kin­nis­tud ning li­sas, et ko­dua­lu­ne maa on maa­mak­sust va­bas­ta­tud, kui maao­ma­nik on val­la ela­ni­ke re­gist­ris. Ka Hal­ja­la ja Jõe­läht­me val­las on me­reäär­sed kin­nis­tud kõr­ge mak­su­mää­ra­ga. Käe­so­le­va aas­ta val­laee­lar­ves­se on maa­mak­su lae­ku­mist ka­van­da­tud 360 000 eu­rot.

Eelmine artikkelVeel ­kord Vi­ru ra­bast ja Je­hoo­va tun­nis­ta­ja­test
Järgmine artikkelKuu­sa­lu vo­li­ko­gu oli is­tun­gil ühe asen­dus­liik­me­ta