Kuu­sa­lu val­las on loo­mi­sel uus al­laa­su­tus – ha­ri­du­se tu­gi­kes­kus

1224

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu ot­sus­tas au­gus­ti lõ­pus toi­mu­nud is­tun­gil asu­ta­da vas­ta­valt val­la­va­lit­su­se et­te­pa­ne­ku­le Kuu­sa­lu Ha­ri­du­se Tu­gi­kes­kuse val­la al­la­su­tu­se­na. Sep­temb­ri­kuu jook­sul tu­leb kin­ni­ta­da tu­gi­kes­ku­se põ­hi­mää­rus ning asu­tus re­gist­ree­ri­da.

Tu­gi­kes­ku­se ju­rii­di­li­ne aad­ress hak­kab ole­ma Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­ku­se tei­sel kor­ru­sel, kuhu tuleb töö­ta­ja­te kok­ku­saa­mis­koht. Iga­päe­va­selt asu­vad Kuu­sa­lu Ha­ri­du­se Tu­gi­kes­ku­se sot­siaal­pe­da­goo­gid, lo­go­pee­did-eri­pe­da­goo­gid ja psüh­ho­loo­gid töö­le val­la las­tea­su­tus­tes­se.

Sot­siaal­vald­kon­na abi­val­la­va­nem Aa­re Ets sel­gi­tas vo­li­ko­gu is­tun­gil, et Kuu­sa­lu val­la koo­li­des ja las­teae­da­des on prae­gu tu­gis­pet­sia­lis­ti­de ame­ti­koh­ti kok­ku 8,75. Se­da on vä­he, Kol­ga koo­li­le teh­ti eel­mi­sel aas­tal lä­bi­vii­dud riik­li­ku jä­re­le­val­ve käi­gus et­te­kir­ju­tus psüh­ho­loo­gi ja sot­siaal­pe­da­goo­gi puu­du­mi­se koh­ta. Ha­ri­du­se tu­gi­kes­ku­ses­se on va­ja tu­gi­spet­sia­lis­te juur­de lei­da kok­ku 3,75 ame­ti­ko­ha­le. Kui kes­kus on loo­dud, ha­ka­tak­se kon­kur­si kor­ras sin­na töö­ta­jaid juur­de ot­si­ma.

„Ha­ri­du­se tu­gi­tee­nu­sed on Ees­tis kas­vav ja olu­li­ne vald­kond. Koo­li­des ja las­teae­da­des on sa­ge­li osa­li­se koor­mu­se­ga töö­ko­had, ku­hu on ras­ke lei­da töö­ta­jaid. Ole­me aru­ta­nud koos koo­li­de-las­teae­da­de juh­ti­de ja vo­li­ko­gu ha­ri­dus­ko­mis­jo­ni­ga üle aas­ta, kui­das sel­le vald­kon­na spet­sia­lis­te pal­ga­ta täis­ko­ha­ga ja ra­ken­da­da mit­mes koo­lis või las­teaias ning mil­li­ne peaks ole­ma neid ühen­dav asu­tus,“ rää­kis abi­val­la­va­nem.

Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si li­sas, et te­gu on kom­pe­tent­si­kes­ku­se­ga, kus te­kib õla­tun­ne, saab koos­tööd te­ha ja aru­ta­da sa­ma vald­kon­na kol­lee­gi­de­ga.

Aa­re Et­si sõ­nul on Ees­tis sar­na­seid asu­tu­si mit­mes lin­nas, aga val­da­dest on Kuu­sa­lu vald üks tee­ra­ja­ja­test: „Käi­si­me  töö­kor­ral­du­se­ga tut­vu­mas Tar­tu Ha­ri­du­se Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­ses ja Pär­nu Õp­pe­nõus­ta­mis­kes­ku­ses. Igas on töö kor­ral­da­tud oma­moo­di. Hiiu­maa tu­gi­kes­kus on näi­teks ühen­da­tud noor­te­kes­ku­se­ga ja te­gut­seb üle maa­kon­na.“

Ha­ri­dus- ja noor­soo­töö ko­mis­jo­ni esi­mees, Vi­ha­soo las­teaia-alg­koo­li di­rek­tor Ma­ri­ka As­tor rõ­hu­tas vo­li­ko­gu is­tun­gil, et sel­li­se tu­gi­kes­ku­se loo­mi­ne va­ja­lik – Kuu­sa­lu val­la ha­ri­du­sa­su­tus­tes on 40 last, kes va­ja­vad eri­koht­le­mist, li­saks Tal­lin­na koo­li­des õp­pi­vaid lap­si. Kind­las­ti on neid veel, va­ja on mär­ga­ta ja ai­da­ta.

Kuu­sa­lu val­la ha­ri­dus- ja las­te­kait­ses­pet­sia­list Anu Kirs­man kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et esi­me­se töö­ta­ja­na on ka­vas tu­gi­kes­ku­ses­se võt­ta Kol­ga koo­lis äs­ja tööd alus­ta­nud sot­siaal­pe­da­goog An­ne­la Flo­ren. Veel on va­ja tu­gi­kes­ku­ses­se sot­siaal­pe­da­goo­gi, eri­pe­da­goo­gi ja lo­go­pee­di. Kui uued töö­ta­jad lei­tud, lii­de­tak­se tu­gi­kes­ku­se te­ge­mis­te­ga kõik val­la las­tea­su­tu­ses töö­ta­vad tu­gis­pet­sia­lis­tid.

Anu Kirs­man: „Jär­jest roh­kem on meil val­las eri­va­ja­dus­te­ga lap­si. Tu­gi­kes­ku­se pea­mi­ne ees­märk on pa­re­mi­ni ai­da­ta abi­va­ja­jaid lap­si ja nen­de va­ne­maid. Li­saks iga­päe­va­se­le töö­le las­tea­su­tu­ses hak­ka­vad kes­ku­se spet­sia­lis­tid kor­ral­da­ma ümar­lau­du, koor­di­nee­ri­ma koo­li­tu­si vald­kon­da­de spet­sia­lis­ti­de­le ja lap­se­va­ne­ma­te­le.“